نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات قرآنی پژوهشی تحلیلی بر کتیبه نگاری آیه الکرسی در آثار هنری ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 70-79]
 • آیات قرآنی تحلیلی بر کتیبه نگاری آیات قرآنی در قلعه چالِشتَر استان چهارمحال و بختیاری (از دوره قاجاریه) [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 69-83]
 • آیات قرانی نقش وتاثیر آیات قرآنی بر آرایه پردازی در معماری مسجد، نمونه موردی:مسجد - مدرسه دارالاحسان (مسجد جامع )سنندج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 86-97]
 • آب‌تنی شیرین الگوی ساختاری حاکم بر نگاره‌های «آب‌تنی شیرین» در سنت نقاشی ایرانی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 146-160]
 • آبگینه مطالعۀ تحلیلی نقوش‌ گیاهی بر آبگینۀ سدۀ پنجم و ششم هجری ایران [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 41-53]
 • آثار اقتباسی خوانش آثار اقتباسی فرح اصولی با تکیه بر نظریه‌ی میمسیس آدورنو [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 149-160]
 • آثار هنری پژوهشی تحلیلی بر کتیبه نگاری آیه الکرسی در آثار هنری ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 70-79]
 • آجرکاری مطالعه تزیینات آجری در منار ه های دوره سلجوقی استان اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 72-86]
 • آجرکاری تزیینات آجرکاری در نمای بیرونی بناهای قاجار و پهلوی بیرجند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 94-108]
 • آجرکاری تحلیل کاربرد نقوش هندسی متنوع، بدون رعایت اصل تقارن در آجرکاری سلجوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آجرکاری" تفسیر کاربردی رواج پلان هشت ضلعی در آرامگاه‌های سلجوقی و نقد آراء سنت‌گرایان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-148]
 • آدورنو خوانش آثار اقتباسی فرح اصولی با تکیه بر نظریه‌ی میمسیس آدورنو [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 149-160]
 • آرامگاهها" تفسیر کاربردی رواج پلان هشت ضلعی در آرامگاه‌های سلجوقی و نقد آراء سنت‌گرایان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-148]
 • آرامگاه‌های ری و لواسان و تهران هنرمندان لواسانی در پهنه‌ی ری،تهران و لواسان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 112-121]
 • آرای ههای تزیینی پژوهشی بر آرایه های هندسی موجود در نگار ه های شاهنامه بایسنقری [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 74-86]
 • آرایه های تزیینی بررسی نقوش و تزیینات رحل قرآن(قرن هشتم هجری) در موزه متروپولیتن [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 34-46]
 • آرایه‌های تزئینی مطالعه تطبیقی جلد های چرمی قرآن کریم در دوره تیموری با جلد های چرمی در دوره مملوکی مصر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 4-15]
 • آرایه‌های تزئینی تحلیل همنواختی آرایه های تزئینی و معماری در بناهای علمی-مذهبی عهد صفویه و قاجار [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 135-152]
 • آرایه‌های گچی بررسی الگوهای تزیینی و روند آرایه های معماری بناهای دشت برخوار در دوره اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 71-87]
 • آرایه های معماری بررسی آرایه های معماری گنبد علویان همدان [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 4-21]
 • آرایه های معماری شناسایی و طبقه بندی آرایه های معماری مسجد امام(ره) بروجرد با تأکید بر ویژگی های ساختاری [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 4-18]
 • آرایه‌های معماری بررسی الگوهای تزیینی و روند آرایه های معماری بناهای دشت برخوار در دوره اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 71-87]
 • آرایه‌های معماری جایگاه پوشش‌های پارچه‌ای و کاغذی بر آرایه‌های معماری دوره قاجار در خانه وثیق انصاری اصفهان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 126-144]
 • آسیبشناسی آسیب‌شناسی دانش بومی کاغذ‌سازی سنتی ایران به منظور مطابق‌سازی با نیازهای جامعه‌ی معاصر [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 38-54]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی هنر فیروزه تراشی در شهر مشهد با رویکرد آموزش [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 99-115]
 • آیکونوگرافی نمادشناسی تصویر حاملان عرش در کتاب عجایب المخلوقات قزوینی بر پایه نجوم [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 132-141]
 • آیکونوگرافی کتیبه گنبدخانه" مطالعه تحلیلی و آیکونوگرافیک کهن الگوهای تزئینی نخستین کتیبه احداثی- روایی معماری اسلامی ایران، در گنبدخانه مجموعه شیخ جام [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 43-57]
 • آیکونولوژی نسخۀ مصور «ورقه و گلشاه» و تصویرگری یک زن آرمانی؛ تحلیل آیکونولوژیک یک نگاره [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 55-70]
 • آل بویه بررسی رابطه‌ی بیش‌متنی نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه و ساسانی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 5-19]
 • آلتوسر کارکرد ایدئولوژیک نگاره های خاوران نامۀ مکتب شیراز با تکیه بر نظریۀ ایدئولوژی لویی آلتوسر [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 165-179]
 • آمل تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]
 • آموزه های قرآنی تبیین و تطبیق نگاه اشراقی به زیبایی و جلوه های منطبق با آموزه های قرآن (با تأکید بر رساله مونس العشاق سهروردی)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 95-110]
 • آموزه‌های مسیحیت تأثیر فعالیت میسیونرهای مسیحی بر مصورسازی قلمدان های عصر ناصری [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 46-61]
 • آیین بار مطالعه تطبیقی مصادیقی از سنگ نگار ه های باستانی و نمونه های مکاتب نگارگری اسلامی، جهت بازشناسی استعلا در مدیحه سرایی [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 59-70]
 • آینه‌کاری بررسی هنر آینه‎کاری در رواق دارالسیاده حرم امام رضا(ع) [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 144-154]
 • آیه الکرسی پژوهشی تحلیلی بر کتیبه نگاری آیه الکرسی در آثار هنری ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 70-79]
 • آهنگری پیشه نگاری در هنر ایران (بررسی پیشه های بازنمای یشده در نگاره پادشاهی جمشید از مجموعه شاهنامه بایسنقری)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 142-150]

ا

 • ابزارآلات جنگی بررسی فرم، نقش و تزئینات ابزارآلات جنگی عصر تیموری و بازتاب آن در نگاره های مکتب هرات [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 42-58]
 • ابوالقاسم عبدالله کاشانی سفال گونه نقاشی زیر لعاب با استناد به کتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطایب [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 30-41]
 • اخوان‌الصفا جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 109-129]
 • ادبیات مطالعه تطبیقی واقعه معراج در نگاره معراج سلطان محمد و متن معراجیه‌های نظامی [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 15-29]
 • ادبیات فارسی شمایل‌نگاری کلامی نقاش در ادبیات فارسی قرن 4تا 10 هجری قمری [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 88-105]
 • ادب فارسی تأثیر شعر خواجوی کرمانی بر پیکرنگاری جنید [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 85-96]
 • ادراک دیداری ‌‌کاربست پنج اصل منتخب گشتالت در تحلیل کتیبه گریو گنبد بقعه دوازده امام یزد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایدئولوژیک کارکرد ایدئولوژیک نگاره های خاوران نامۀ مکتب شیراز با تکیه بر نظریۀ ایدئولوژی لویی آلتوسر [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 165-179]
 • اراک بازشناسی تزئینات مسجد-مدرسه‌های دوره قاجار اراک [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 30-43]
 • ارامنه تبریز مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی هنر سیاه‌قلم در فلزکاری ارامنه تبریز و صابئین مندایی اهواز [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 5-26]
 • ایران تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 101-117]
 • ایران اسلامی مطالعه سیر تحول کاسه‌های شیشه‌ای ایران از قرون 4 ق.م تا 7 ه.ق از منظر ریخت‌شناسی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 207-226]
 • ایران باستان مطالعه سیر تحول کاسه‌های شیشه‌ای ایران از قرون 4 ق.م تا 7 ه.ق از منظر ریخت‌شناسی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 207-226]
 • ایران صفوی مضامین به کار رفته در پارچه های زربفت صفوی منقش به اشکال انسانی با تأکید بر عصر شاه عباس صفوی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 70-84]
 • ارتباطات تصویری تحلیل محتوای نقاشی‌های ‌دیواری در خانه‌های قاجاری تبریز [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 130-153]
 • اروین پانوفسکی نسخۀ مصور «ورقه و گلشاه» و تصویرگری یک زن آرمانی؛ تحلیل آیکونولوژیک یک نگاره [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 55-70]
 • اسدالله اصفهانی تحلیل پیرامتنی امضاءِ «اسدالله اصفهانی» بر شمشیرهای عصر صفویه [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 71-87]
 • اسدمحله بازشناسی الگوها و نقوش گره‌چینی و قواره‌بری در پنجره‌های ثابت و بازشوهای اسدمحله ماسوله [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 58-73]
 • اسطوره بررسی جایگاه اسب از اسطوره تا تداوم نقش آن بر فرش [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 21-36]
 • اسطوره اسطور ه شناسی صورت های فلکی منقوش در فرش منطقه البروج [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 36-54]
 • اسطوره بررسی و شناسایی نقش‌مایه‌ی کایلین در فرش های دوره‌ی صفویه [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 23-41]
 • اسطوره شاماران بررسی و تحلیل کهن‌الگوها در اسطوره شاماران از منطقه موکریان بر اساس آرای یونگ [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 43-56]
 • اسطوره‌گرایی رویکرد محیط‌شناختی به اسطوره‌گرایی و خیال‌پردازی در باغ‌‌های دوره اسلامی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 21-40]
 • اسلیمی سیر پیدایش نقوش گیاهی در هنر صدر اسلام (بارویکرد ویژه به نقوش اسلیمی و ختایی) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 32-40]
 • اسلیمی بررسی نمونه های اسلیمی در طبقات کاخ عالی قاپو بر اساس نقاشی دیواری اصفهان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 87-99]
 • اسلوب بهزاد تحلیل رقم نویسی پرتره یک درویش واقع در موزه توپقاپی‌سرای بر اساس تحلیل آثار منتخب کمال‌الدین بهزاد [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 83-98]
 • اسناد سیرتحول صوری و محتوایی تقویم های خطی دوره اسلامی ، با توجه به اسناد موجود در کتابخانه های ملی ایران، ملی ملک، آستان قدس رضوی ومجلس شورای اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 15-23]
 • اسناد آستان قدس بررسی هنر آینه‎کاری در رواق دارالسیاده حرم امام رضا(ع) [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 144-154]
 • اصفهان مطالعه تطبیقی سفالینه های مراکز سفالگری مِند گناباد و شَهرِضای اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 37-54]
 • اصفهان مطالعه تزیینات آجری در منار ه های دوره سلجوقی استان اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 72-86]
 • اصفهان بررسی الگوهای تزیینی و روند آرایه های معماری بناهای دشت برخوار در دوره اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 71-87]
 • اصفهان بررسی نمونه های اسلیمی در طبقات کاخ عالی قاپو بر اساس نقاشی دیواری اصفهان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 87-99]
 • افشره خوری پژوهش تحلیلی هنر قاشق‌تراشی در خوانسار از دیرباز تاکنون [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 122-136]
 • اقوام مندایی اهواز مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی هنر سیاه‌قلم در فلزکاری ارامنه تبریز و صابئین مندایی اهواز [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 5-26]
 • ایلخانی مطالعه ارزشهای زیبایی شناختی نقش مایه های تزیینی سردر ورودی شمالی مسجد جامع اشترجان [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 22-35]
 • ایلخانی تحلیل نگاره های دارای مضمون شیعی مربوط به دوره های ایلخانی، تیموری و ترکمن براساس گفتمان تشیع (دوازده امامی) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 66-83]
 • ایلخانی بررسی تطبیقی دو منبر دوره سلجوقی و ایلخانی (مشکول و نائین) [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 47-59]
 • ایلخانیان بررسی تطبیقی نگارۀ دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 62-75]
 • الگوی رسمی هنر قاجار کاخ قلعه ی شلمزار (در استان چهارمحال و بختیاری)، نمونه ی شاخص ترکیب الگوی معماری قجری با تزئینات و فرهنگ تصویری قومی- محلی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 156-173]
 • الگوی ساختاری الگوی ساختاری حاکم بر نگاره‌های «آب‌تنی شیرین» در سنت نقاشی ایرانی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 146-160]
 • امام حسین (علیه‌السلام) مطالعه تطبیقی کتیبه های ضریح‌های امام حسین و حضرت عباس(علیها سلام) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 191-205]
 • امام زادگان شهرستان دماوند کاربرد نقوش امام‌زاده‌های شهرستان دماوند استان تهران در طراحی نشانه‌های گرافیکی معاصر ایران [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 45-59]
 • امام‌زاده یحیی پژوهش تحلیلی کاشی‌های زرین‌فام ستاره‌ای‌شکل بنای امام‌زاده یحیی ورامین [(مقالات آماده انتشار)]
 • امام زاده روشن آباد تحلیل نشانه شناسانه تمثیل های منطق الطیر عطار در نقوش تزیینی آرامگاه امام زاده روشن آباد گرگان [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 19-37]
 • انتقال معنی انتقال معنی از طریق تصویرسازی ذهنی در جزء سی ام قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • اندیشۀ ایرانشهری بررسی تاثیر مذاهب ایرانی و بیزانسی در نگاره های دوره ایلخانی ( مطالعه موردی: شاهنامه دموت) [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 195-208]
 • انسان« مطالعه تطبیقی تصویرانسان مَنطِقَهُ البُروج(زودیاک-مَن)در نگاره های ایران و هند [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 92-106]
 • انسان-حیوان مطالعه تطبیقی شیوه تصویرگری فرشتگان « اسرافیل، جبرئیل و میکائیل » در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات قزوینی (نسخه کتابخانه ملی فرانسه،463؛ کتابخانه ملی 46-3343 وچاپ سنگی طهران، 1283) [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 4-16]

ب

 • باختین مؤلفه‌های گفتگومندی باختینی در زیورآلات معاصر هندوستان با نقش‌مایه جانوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازنمود تصویری تحلیل ساختار بصری در نگاره "نبرد شبانه کی‌خسرو و افراسیاب" شاهنامه طهماسبی با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 145-164]
 • بازوبندی معرفی طرح ظهیر شاه (بازوبندی) در قالی ترکمنی شمال خراسان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 80-90]
 • باستان تداوم حضور نقش مایه « هاله نور » از دوران باستان تا هنرهای مسیحی و اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 59-69]
 • باغ ایرانی هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 27-38]
 • باغ ایرانی مفاهیم مشترک باغسازی در دوره تیموری و صفوی، با تاکید بر نگاره های باغ دو مکتب هرات و مکتب دوم تبریز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 20-35]
 • باغ‌های اسلامی رویکرد محیط‌شناختی به اسطوره‌گرایی و خیال‌پردازی در باغ‌‌های دوره اسلامی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 21-40]
 • بافت تاریخی تحلیل معنایی نقوش بناهای قاجاری در بافت قدیم شهر بیرجند (بر اساس رویکرد معناشناسی دیداری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بُراق تصویر گری براق در هنر سفالگری ونگارگری دوره اسلامی با تاکید بر معراج پیامبر (ص) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 51-63]
 • برج‌مقبره تحلیل ترکیب بندی و فضای بصری نقوش هندسی و کتیبه ها در دو برج مقبره چهل دختران و پیر علمدار دامغان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 40-54]
 • بیرجند تحولات کالبدی-فضایی شهرهای ایرانی-اسلامی در عصر حاضر (مورد مطالعه شهر بیرجند) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-94]
 • بیرجند تزیینات آجرکاری در نمای بیرونی بناهای قاجار و پهلوی بیرجند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 94-108]
 • بیرجند تحلیل معنایی نقوش بناهای قاجاری در بافت قدیم شهر بیرجند (بر اساس رویکرد معناشناسی دیداری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برخوار بررسی الگوهای تزیینی و روند آرایه های معماری بناهای دشت برخوار در دوره اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 71-87]
 • برخوار نقوش و مضامین تزیینی سنگ قبرهای برخوار در دوره‌های صفوی تا قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیژن و منیژه ... شبی چون شَبَه روی شسته به قیر (بررسی ارتباط موضوعی متن و تصویر در داستان بیژن و منیژه) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 154-170]
 • بیش‌متنیت خوانش بیش‌متنی از جایگاه حیوانات در نگاره‌های نبرد رخش و شیر در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 36-51]
 • بیش‌متنیت بررسی رابطه‌ی بیش‌متنی نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه و ساسانی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 5-19]
 • بیش‌متنیت ژنت واکاوی نگار ه ی معراج پیامبر اکرم(ص)در نسخه ی خطی هفت اورنگ جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت* [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 4-18]
 • بقعه آقامیرشمس‌الدین بررسی جلوه های تزئینی بقعه متبرکه آقا میر شمس الدین بن امام موسی الکاظم (ع) در لاهیجان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 4-14]
 • بقعه دوازده امام یزد ‌‌کاربست پنج اصل منتخب گشتالت در تحلیل کتیبه گریو گنبد بقعه دوازده امام یزد [(مقالات آماده انتشار)]
 • بلوچی مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 4-16]
 • بینامتنیت تطبیق عنصر نوشتار و تصویر در شاهنامه بایسنقری کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیت [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 71-86]
 • بینامتنیت مطالعۀ ساختاری فرش‌های منقوش در نگارۀ محاورۀ دانشوران و نگارۀ جشن در دربار برای اعلام عروسی حضرت یوسف (ع) [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 35-53]
 • بناهای غیرمذهبی گونه‌شناسی مضامین نقوش انسانی کاشی‌های دوره صفویه [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 138-155]
 • بناهای مذهبی گونه‌شناسی مضامین نقوش انسانی کاشی‌های دوره صفویه [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 138-155]
 • بناهای مسکونی تزیینات به کاررفته در بناهای مسکونی دوره قاجاریه خوانسار [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 33-44]
 • بناهای مسکونی مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی اواخر قاجار و پهلوی شهر مهاباد [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 17-40]
 • بندیان درگز تحلیل تطبیقی نقوش گچ‌بری‌های عصر ساسانی و سلجوقی در خراسان (مطالعه موردی: بناهای بندیان درگز و رباط شرف) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 171-190]
 • بهزاد بازشناسی تناسبات طلایی در نگار ه های کمال الدین بهزاد(مطالعه موردی: نگاره ساخت مسجد جامع سمرقند) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 16-31]
 • بوکان بررسی و معرفی تزیینات بناهای روستای حمامیان بوکان [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 111-131]
 • بوکان مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی دورۀ قاجار و پهلوی شهرستان بوکان [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 54-82]

پ

 • پارتی بازجست سنت دیوارنگاری پارتی در دیوارنگاری قرون اولیه اسلامی بر اساس نظریه پانوفسکی نمونه مورد مطالعه: تپه تاکستان نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارچه دیواری جایگاه پوشش‌های پارچه‌ای و کاغذی بر آرایه‌های معماری دوره قاجار در خانه وثیق انصاری اصفهان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 126-144]
 • پارچه زربفت مضامین به کار رفته در پارچه های زربفت صفوی منقش به اشکال انسانی با تأکید بر عصر شاه عباس صفوی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 70-84]
 • پارچه‌های قلمکار خوانش مضامین نقوش تزئینی در دیوارنگارههای حمام مهدی قلیخان مشهد و سه پارچه قلمکار دوره قاجار [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 119-127]
 • پالت رنگی پالت رنگ کاشیکاری مدرسه غیاثیه خرگرد بنای ماندگار دوره تیموری در خراسان [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 32-50]
 • پیام تحلیل محتوای نقاشی‌های ‌دیواری در خانه‌های قاجاری تبریز [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 130-153]
 • پانوفسکی بازجست سنت دیوارنگاری پارتی در دیوارنگاری قرون اولیه اسلامی بر اساس نظریه پانوفسکی نمونه مورد مطالعه: تپه تاکستان نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیرامتنیت تحلیل پیرامتنی امضاءِ «اسدالله اصفهانی» بر شمشیرهای عصر صفویه [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 71-87]
 • پیر بوردیو واکاوی آسیب های مرتبط با دست‌بافته‌های عشایر بختیاری در سبک زندگی معاصر با تکیه بر آرای پیر بوردیو [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 117-136]
 • پرتره یک درویش تحلیل رقم نویسی پرتره یک درویش واقع در موزه توپقاپی‌سرای بر اساس تحلیل آثار منتخب کمال‌الدین بهزاد [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 83-98]
 • پیرعلمدار تحلیل ترکیب بندی و فضای بصری نقوش هندسی و کتیبه ها در دو برج مقبره چهل دختران و پیر علمدار دامغان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 40-54]
 • پرگنانس ‌‌کاربست پنج اصل منتخب گشتالت در تحلیل کتیبه گریو گنبد بقعه دوازده امام یزد [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرواز لا کپشت و دو بط بررسی تطبیقی عناصر تصویری نگاره پرواز لا کپشت و دو بط در مکاتب مشهد و قزوین [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 84-96]
 • پیشینه تصویری شناسایی مفاهیم و ریشه های تصویری گل و مرغ در تایپوگرافی معاصرایران [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 151-159]
 • پیشه پیشه نگاری در هنر ایران (بررسی پیشه های بازنمای یشده در نگاره پادشاهی جمشید از مجموعه شاهنامه بایسنقری)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 142-150]
 • پیکرنگاری تأثیر شعر خواجوی کرمانی بر پیکرنگاری جنید [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 85-96]
 • پهلوی مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی اواخر قاجار و پهلوی شهر مهاباد [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 17-40]
 • پهلوی مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی دورۀ قاجار و پهلوی شهرستان بوکان [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 54-82]
 • پوشاک بررسی نقوش و نمادها در پوشاک ورزش زورخانه ای [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-51]
 • پوشاک توصیف و تحلیل پوشاک جنگاوران در نگاره‌های شاهنامه 953ه.ق پاریس [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 128-143]
 • پوشاک درباریان بررسی طرح و نقش منسوجات در پوشش بیرونی مردانة درباریان در عصر زند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 191-203]
 • پوشاک مردانه بررسی طرح و نقش منسوجات در پوشش بیرونی مردانة درباریان در عصر زند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 191-203]

ت

 • تایپوگرافی ایرانی شناسایی مفاهیم و ریشه های تصویری گل و مرغ در تایپوگرافی معاصرایران [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 151-159]
 • تاج‌آباد ‌‌‌‌‌مطالعه تطبیقی نقوش دیواری باغ تاج‌آباد نطنز در مقایسه با دیگر نقوش دیواری عصر صفوی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 27-39]
 • تاریخ معماری داخلی ایران چیدمان کاخ‌های ایرانی در شیوه معماری آذری: مطالعه تطبیقی اثاثیه و عناصر معماری داخلی و نگاره‌های سده‌های 7 ه. ق تا 11 ه. ق (13 م. تا 17 م.) * [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 127-145]
 • تحلیل زیبایی شناسانه تحلیل زیبایی شناسانه فرم و نقش در زیور آلات ملیله طلای ایران( دوره اسلامی تا کنون) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 19-31]
 • تحلیل گفتمان بررسی تاثیر مذاهب ایرانی و بیزانسی در نگاره های دوره ایلخانی ( مطالعه موردی: شاهنامه دموت) [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 195-208]
 • تحلیل محتوایی و بصری تحلیل بصری عنصر فرشته در آثار استاد محمود فرشچیان [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 4-15]
 • تحولات کالبدی-فضایی تحولات کالبدی-فضایی شهرهای ایرانی-اسلامی در عصر حاضر (مورد مطالعه شهر بیرجند) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-94]
 • تذهیب "سبک‌شناسی تذهیب سرلوح‌های کتب چاپ سنگی دورۀ قاجار، بر اساس دویست مجلد دارای سرلوح محفوظ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران" [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 106-125]
 • تذهیب مطالعه سبکی نقوش تذهیب چادرها و سایه‌بان‌های نگاره‌های منتخب شاهنامه شاه‌تهماسبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تذهیب قرآنی زیبایی شناسی کارکرد نور در تذهیب های قرآنی (با تاکید بر مبانی حکمت نوریه سهروردی) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 40-49]
 • ترکیب بندی تحلیل چگونگی طراحی در هنرهای تزیینی وابسته به معماری و کتاب آرایی در عصر شاهرخ تیموری [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 77-88]
 • ترکیب بندی تحلیل ترکیب بندی و فضای بصری نقوش هندسی و کتیبه ها در دو برج مقبره چهل دختران و پیر علمدار دامغان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 40-54]
 • ترکیب‌بندی بررسی الگوهای ساختاری فرم/ نقش ترنج در منسوجات دوره صفوی [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 104-118]
 • ترکیب‌بندی تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 41-61]
 • ترکمن تحلیل نگاره های دارای مضمون شیعی مربوط به دوره های ایلخانی، تیموری و ترکمن براساس گفتمان تشیع (دوازده امامی) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 66-83]
 • ترنج بررسی الگوهای ساختاری فرم/ نقش ترنج در منسوجات دوره صفوی [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 104-118]
 • تزیینات بنا بررسی و معرفی تزیینات بناهای روستای حمامیان بوکان [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 111-131]
 • تزیینات بنا تزیینات به کاررفته در بناهای مسکونی دوره قاجاریه خوانسار [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 33-44]
 • تزیینات بنا مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی اواخر قاجار و پهلوی شهر مهاباد [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 17-40]
 • تزیینات گیاهی و هندسی بررسی تزیینات گیاهی و هندسی محراب های گچبری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 17-31]
 • تزیینات معماری مطالعه تطبیقی ویژگی های ساختاری تزیینات طلاکاری دوره قاجار در اصفهان نمونه موردی: خانه های قدسیه، شهشهان و حقیقی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 52-69]
 • تزیینات معماری تزیینات معماری در حوضخانۀ خانۀ دُخانچی شیراز [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 87-94]
 • تزیینات معماری مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی دورۀ قاجار و پهلوی شهرستان بوکان [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 54-82]
 • تزئین مکتب فلزکاری مصر(قاهره) در دوره مملوک ها [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 44-62]
 • تزئینات بازشناسی تزئینات مسجد-مدرسه‌های دوره قاجار اراک [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 30-43]
 • تزئینات بازشناسی الگوها و نقوش گره‌چینی و قواره‌بری در پنجره‌های ثابت و بازشوهای اسدمحله ماسوله [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 58-73]
 • تزئینات طلای یزد گونه شناسی و مطالعه شیو ه های ساخت و تزئین زیورآلات سنتی طلای یزد [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 28-41]
 • تزئینات هندسی بازشناسی مطلوبیت تصویری خوون چینی سردر خانه های تاریخی دزفول [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 57-67]
 • تشیع تجلی باورهای تشیع در برخی نگاره های نسخه " فالنامه تهماسبی" [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-69]
 • تصویر­سازی ذهنی انتقال معنی از طریق تصویرسازی ذهنی در جزء سی ام قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • تصویر سازی بررسی نقش نشانه ای شمایل‌های مقدسین به عنوان عنصر محوری در تصویر سازی‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-134]
 • تصویرسازی پزشکی مطالعه تطبیقی تصویرانسان مَنطِقَهُ البُروج(زودیاک-مَن)در نگاره های ایران و هند [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 92-106]
 • تصویرسازی واقعه معراج تصویر گری براق در هنر سفالگری ونگارگری دوره اسلامی با تاکید بر معراج پیامبر (ص) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 51-63]
 • تصوف تأملی بر کارکردهای چند ساحتی کاشی نگاره مجلس درویشان در تکیه معاون الملک کرمانشاهان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 52-67]
 • تغییرات اجتماعی تأثیرتغییرات اجتماعی بر یکصد سال گرافیک معاصر ایران ( براساس نظریه تغییر اجتماعی ،گی ‌روشه) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 98-111]
 • تقارن تحلیل کاربرد نقوش هندسی متنوع، بدون رعایت اصل تقارن در آجرکاری سلجوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقدس تداوم حضور نقش مایه « هاله نور » از دوران باستان تا هنرهای مسیحی و اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 59-69]
 • تقویم های خطی سیرتحول صوری و محتوایی تقویم های خطی دوره اسلامی ، با توجه به اسناد موجود در کتابخانه های ملی ایران، ملی ملک، آستان قدس رضوی ومجلس شورای اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 15-23]
 • تکیه معاون‌الملک تأملی بر کارکردهای چند ساحتی کاشی نگاره مجلس درویشان در تکیه معاون الملک کرمانشاهان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 52-67]
 • تمدن اسلامی نقش قرآن کریم در آفرینش هنری و شیو ه های مختلف کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 6-18]
 • تمدن اسلامی تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 101-117]
 • تمهیدات تجسمی تجلی باورهای تشیع در برخی نگاره های نسخه " فالنامه تهماسبی" [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-69]
 • تیموری مطالعه تطبیقی جلد های چرمی قرآن کریم در دوره تیموری با جلد های چرمی در دوره مملوکی مصر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 4-15]
 • تیموری تحلیل نگاره های دارای مضمون شیعی مربوط به دوره های ایلخانی، تیموری و ترکمن براساس گفتمان تشیع (دوازده امامی) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 66-83]
 • تیموری بررسی فرم، نقش و تزئینات ابزارآلات جنگی عصر تیموری و بازتاب آن در نگاره های مکتب هرات [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 42-58]
 • تیموری تحلیل چگونگی طراحی در هنرهای تزیینی وابسته به معماری و کتاب آرایی در عصر شاهرخ تیموری [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 77-88]
 • تیموری تحلیل تطبیقی و زیباشناختی آرایه های چوبی مسجد جامع سرآور گلپایگان با مساجد آذربایجان [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 60-71]
 • تیموریان بازشناسی تناسبات طلایی در نگار ه های کمال الدین بهزاد(مطالعه موردی: نگاره ساخت مسجد جامع سمرقند) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 16-31]
 • تیموریان بررسی تطبیقی نگارۀ دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 62-75]
 • تناسب تناسب، زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 50-58]
 • تناسبات طلایی بازشناسی تناسبات طلایی در نگار ه های کمال الدین بهزاد(مطالعه موردی: نگاره ساخت مسجد جامع سمرقند) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 16-31]
 • تن پوش زنانه نظری بر اجزاء اصلی تن جامه های زنانه در اندرونی دربار قاجار (از دورة فتحعلیشاه تا پایان عصر ناصری) [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 179-194]
 • توس بررسی و شناخت مضامین و نقوش سنگ قبرهای محفوظ در هارونیه توس [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 81-90]

ج

 • جامی واکاوی نگار ه ی معراج پیامبر اکرم(ص)در نسخه ی خطی هفت اورنگ جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت* [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 4-18]
 • جام جم تطبیق عدد چهار، جم و جام جم بر عناصر نگاره باریابی التریاق مرتبط با زمان مقدس روز نو سال نو با تکیه بر رمز‌پردازی در اندیشه الیاده [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 69-83]
 • جامع&lrm؛ التواریخ رشیدی نمودهای بصری سیمای پیامبر اسلام (ص) در نسخه خطی جامع‌التواریخ رشیدی ایلخانان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 180-194]
 • جامه اهل تصوف رابطه معنایی هنر سنتی سوزنکاری در پوشش صوفیان اهل فتوت با اذکار و اعداد مقدس [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 137-150]
 • جزء سی انتقال معنی از طریق تصویرسازی ذهنی در جزء سی ام قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • جزیره سیسیل تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 101-117]
 • جل تطبیق مولفه های فنی و زیبایی شناختی در جل اسب قشقایی و شاهسون [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 204-222]
 • جلد چرمی مطالعه تطبیقی جلد های چرمی قرآن کریم در دوره تیموری با جلد های چرمی در دوره مملوکی مصر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 4-15]
 • جم تطبیق عدد چهار، جم و جام جم بر عناصر نگاره باریابی التریاق مرتبط با زمان مقدس روز نو سال نو با تکیه بر رمز‌پردازی در اندیشه الیاده [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 69-83]
 • جنید تأثیر شعر خواجوی کرمانی بر پیکرنگاری جنید [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 85-96]
 • جنس بررسی و تحلیلی بر پوشاک سنتی زنان شهرستان در ه شهر (مطالعه موردی: گُل وَنی) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 63-76]
 • جنگاوران توصیف و تحلیل پوشاک جنگاوران در نگاره‌های شاهنامه 953ه.ق پاریس [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 128-143]
 • جنگ شعر بررسی یک نمونه نسخه خطی مصور «جنگ شعر» قاجاریه محفوظ در موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 54-68]

چ

 • چاپ سنگی بازیابی لایه های هویتی در نسخه های مصور چاپ سنگی قاجار (مطالعه موردی: تعداد سیزده نسخه با محتوای حماسی و ادبی) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 28-45]
 • چاپ سنگی "سبک‌شناسی تذهیب سرلوح‌های کتب چاپ سنگی دورۀ قاجار، بر اساس دویست مجلد دارای سرلوح محفوظ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران" [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 106-125]
 • چیدمان فضاهای داخلی چیدمان کاخ‌های ایرانی در شیوه معماری آذری: مطالعه تطبیقی اثاثیه و عناصر معماری داخلی و نگاره‌های سده‌های 7 ه. ق تا 11 ه. ق (13 م. تا 17 م.) * [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 127-145]
 • چند صدایی بررسی نگار ه « وقتی خلیفه با جعفر صحبت می دارد » از مجموعه هزار و یک شب مصور صنیع الملک با رویکرد چندصدایی باختین [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 25-38]
 • چهارباغ بنیاد نظری ماندالا و بازنمایی آن در قالی های چهار باغ [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 63-74]
 • چهارمحال و بختیاری تحلیلی بر کتیبه نگاری آیات قرآنی در قلعه چالِشتَر استان چهارمحال و بختیاری (از دوره قاجاریه) [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 69-83]
 • چهارمحال و بختیاری هنر گره چینی چوب بر سقف قلعه های قاجاری چهارمحال و بختیاری [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 63-80]
 • چهل‌دختران تحلیل ترکیب بندی و فضای بصری نقوش هندسی و کتیبه ها در دو برج مقبره چهل دختران و پیر علمدار دامغان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 40-54]
 • چوب کاری تحلیل تطبیقی و زیباشناختی آرایه های چوبی مسجد جامع سرآور گلپایگان با مساجد آذربایجان [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 60-71]
 • چوبه کاری هنر گره چینی چوب بر سقف قلعه های قاجاری چهارمحال و بختیاری [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 63-80]

ح

 • حاملان عرش نمادشناسی تصویر حاملان عرش در کتاب عجایب المخلوقات قزوینی بر پایه نجوم [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 132-141]
 • حرم امام رضا(ع) بررسی هنر آینه‎کاری در رواق دارالسیاده حرم امام رضا(ع) [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 144-154]
 • حس خلوت شاخص های مؤثر ایجاد حس خلوت و رازگونگی در مساجد (نمونه موردی مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 66-84]
 • حضرت عباس (علیه‌السلام) مطالعه تطبیقی کتیبه های ضریح‌های امام حسین و حضرت عباس(علیها سلام) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 191-205]
 • حضرت محمد (ص) نمودهای بصری سیمای پیامبر اسلام (ص) در نسخه خطی جامع‌التواریخ رشیدی ایلخانان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 180-194]
 • حضرت محمد(ص) مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره معراج حضرت رسول(ص) از خمسه طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 151-168]
 • حکمت نوریه بررسی تجلّی رمز نور در معماری اسلامی (بر مبنای نگاه اشرقی سهروردی به نور وتأکید بر شاخصه های مساجد اسلامی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 24-41]
 • حمام مهدی‌قلی‌خان خوانش مضامین نقوش تزئینی در دیوارنگارههای حمام مهدی قلیخان مشهد و سه پارچه قلمکار دوره قاجار [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 119-127]
 • حمزه‌نامه تحلیل و بررسی عناصر خیر و شر در نگاره‌های حمزه‌نامه با رویکرد آیکونولوژی پانوفسکی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 116-137]
 • حیوان مطالعه ویژگی‌های نقاشی طبیعت بیجان در نقاشی دوره فتحعلی شاه قاجار1772- 1834م/1185- 1250 ه.ق [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 107-126]
 • حوضخانه تزیینات معماری در حوضخانۀ خانۀ دُخانچی شیراز [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 87-94]

خ

 • خانه دخانچی تزیینات معماری در حوضخانۀ خانۀ دُخانچی شیراز [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 87-94]
 • خانه کعبه تجلی باور های مذهبی ومناسک دینی مسلمانان در هنر عثمانی ( مطالعه موردی : تصاویر خانه خدا در کاشی کاری ها ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 70-85]
 • خانه‌های تاریخی درمیان بررسی تطبیقی ویژگی‌های بصری، الگوهای هندسی و کاربرد گره‌چینی چوبی در خانه‌های تاریخی درمیان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 161-184]
 • خانه‌های تاریخی دزفول بازشناسی مطلوبیت تصویری خوون چینی سردر خانه های تاریخی دزفول [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 57-67]
 • خانه های قاجاری تزیینات معماری در حوضخانۀ خانۀ دُخانچی شیراز [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 87-94]
 • خانه‌های قاجاری تبریز تحلیل محتوای نقاشی‌های ‌دیواری در خانه‌های قاجاری تبریز [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 130-153]
 • خانه ی وثیق انصاری جایگاه پوشش‌های پارچه‌ای و کاغذی بر آرایه‌های معماری دوره قاجار در خانه وثیق انصاری اصفهان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 126-144]
 • خاوران نامه کارکرد ایدئولوژیک نگاره های خاوران نامۀ مکتب شیراز با تکیه بر نظریۀ ایدئولوژی لویی آلتوسر [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 165-179]
 • ختایی سیر پیدایش نقوش گیاهی در هنر صدر اسلام (بارویکرد ویژه به نقوش اسلیمی و ختایی) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 32-40]
 • خراسان مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 4-16]
 • خراسان‌جنوبی بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های شهری استان خراسان جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیر و شر تحلیل و بررسی عناصر خیر و شر در نگاره‌های حمزه‌نامه با رویکرد آیکونولوژی پانوفسکی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 116-137]
 • خط تحول فردیت خطاطی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 81-97]
 • خط کوفی بررسی و تحلیل نسخه خطی قرآن نِگِل [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 4-14]
 • خلوتگاه اجتماعی شاخص های مؤثر ایجاد حس خلوت و رازگونگی در مساجد (نمونه موردی مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 66-84]
 • خمسه طهماسبی مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره معراج حضرت رسول(ص) از خمسه طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 151-168]
 • خمسه نظامی الگوی ساختاری حاکم بر نگاره‌های «آب‌تنی شیرین» در سنت نقاشی ایرانی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 146-160]
 • خیمه مطالعه سبکی نقوش تذهیب چادرها و سایه‌بان‌های نگاره‌های منتخب شاهنامه شاه‌تهماسبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه مرجان‎ بن عبدالله پژوهش معناشناختی درب چوبی منسوب به خواجه مرجان بن عبدالله ( 8ه.ق/ 14 م)، براساس آرای کلود لوی استراوس [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 19-27]
 • خواجوی کرمانی تأثیر شعر خواجوی کرمانی بر پیکرنگاری جنید [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 85-96]
 • خوانسار تزیینات به کاررفته در بناهای مسکونی دوره قاجاریه خوانسار [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 33-44]
 • خوانسار پژوهش تحلیلی هنر قاشق‌تراشی در خوانسار از دیرباز تاکنون [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 122-136]
 • خوانش مضامین خوانش مضامین نقوش تزئینی در دیوارنگارههای حمام مهدی قلیخان مشهد و سه پارچه قلمکار دوره قاجار [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 119-127]
 • خودنگاره تحلیل نگارۀ «مجلس همایون و اکبر» از مجموعۀ مُرقع گلشن با تاکید بر انواع حضورِ هنرمند در اثر [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 5-19]
 • خوراکی مطالعه ویژگی‌های نقاشی طبیعت بیجان در نقاشی دوره فتحعلی شاه قاجار1772- 1834م/1185- 1250 ه.ق [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 107-126]
 • خوشنویسی نقش ویژگی های خط نستعلیق در انتقال پیام [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 32-41]
 • خوشنویسی بررسی عوامل مؤثر در تغییر سبک خط نستعلیق در خوشنویسی عصر قاجار [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 20-32]
 • خوشنویسی تحول فردیت خطاطی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 81-97]
 • خوون چینی بازشناسی مطلوبیت تصویری خوون چینی سردر خانه های تاریخی دزفول [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 57-67]

د

 • دارالسیاده بررسی هنر آینه‎کاری در رواق دارالسیاده حرم امام رضا(ع) [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 144-154]
 • دانش بومی آسیب‌شناسی دانش بومی کاغذ‌سازی سنتی ایران به منظور مطابق‌سازی با نیازهای جامعه‌ی معاصر [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 38-54]
 • درخت مقدس بازنمایی درختان مقدس و اسطوره ای اسلامی در نگارگری (زقوم، طوبی، سدره المنتهی) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 5-18]
 • درهای چوبی مطالعه تطبیقی درهای منبت مسجد افوشته نطنز با آثار مشابه دوره تیموری [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 103-115]
 • دره شهر بررسی و تحلیلی بر پوشاک سنتی زنان شهرستان در ه شهر (مطالعه موردی: گُل وَنی) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 63-76]
 • دره شهر بررسی و تحلیلی بر نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره شهر [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 88-103]
 • دست بافته واکاوی آسیب های مرتبط با دست‌بافته‌های عشایر بختیاری در سبک زندگی معاصر با تکیه بر آرای پیر بوردیو [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 117-136]
 • دیو بررسی تطبیقی نگارۀ دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 62-75]
 • دیوارنگاری خوانش مضامین نقوش تزئینی در دیوارنگارههای حمام مهدی قلیخان مشهد و سه پارچه قلمکار دوره قاجار [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 119-127]
 • دیوارنگاری مقایسه تطبیقی – تحلیلی نقش سفالینه بر دیوارنگاره های دوره صفویه با سفال های این دوره با تمرکز بر نقوش کاخ چهلستون اصفهان [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 54-70]
 • دیوارنگاره ‌‌‌‌‌مطالعه تطبیقی نقوش دیواری باغ تاج‌آباد نطنز در مقایسه با دیگر نقوش دیواری عصر صفوی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 27-39]
 • دیوارنگاره تپه تاکستان بازجست سنت دیوارنگاری پارتی در دیوارنگاری قرون اولیه اسلامی بر اساس نظریه پانوفسکی نمونه مورد مطالعه: تپه تاکستان نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوران قاجار هنر عامیانه دوره قاجار در آیینه ظروف سفالین (مطالعه موردی سفال‌های دوره قاجار موزه بزرگ خراسان) [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 74-91]
 • دوران متأخر اسلامی شیرسنگی کنگره‌دار؛ گونه‌ای از سنگ مزارهای گورستان اسلامی شهسوار ایذه [(مقالات آماده انتشار)]
 • دورة قاجار بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 63-85]
 • دوره اسلامی نقوش و نمادهای گیاهی و حیوانی در سفالینه های دوران اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 4-18]
 • دوره اسلامی سیرتحول صوری و محتوایی تقویم های خطی دوره اسلامی ، با توجه به اسناد موجود در کتابخانه های ملی ایران، ملی ملک، آستان قدس رضوی ومجلس شورای اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 15-23]
 • دوره ایلخانی نمودهای بصری سیمای پیامبر اسلام (ص) در نسخه خطی جامع‌التواریخ رشیدی ایلخانان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 180-194]
 • دوره امویان تحلیل تطبیقى نقاشى‌های دیواری امویان و دوره معاصر در سوریه [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوره تیموری ریخت شناسی نگاره سماع صوفیان منسوب به بهزاد [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 97-107]
 • دوره تیموری تطبیق عنصر نوشتار و تصویر در شاهنامه بایسنقری کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیت [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 71-86]
 • دوره تیموری پالت رنگ کاشیکاری مدرسه غیاثیه خرگرد بنای ماندگار دوره تیموری در خراسان [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 32-50]
 • دوره تیموری شناسایی فرم،کاربرد و تزئینات کجاوه در نگارگری ایرانی دوره های تیموری و صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 85-101]
 • دوره صفوی تحلیل فرمی تعدادی از قالی های دوره صفوی موسوم به قالی های لهستانی(پولونزی) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 84-97]
 • دوره صفوی بررسی الگوهای ساختاری فرم/ نقش ترنج در منسوجات دوره صفوی [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 104-118]
 • دوره صفوی مطالعه طرح و نقش در زربفت‌های ناشناخته صفوی موزه هنرهای تزیینی اصفهان، در مقایسه با نقوش دیگر آثار هنری این دوره [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 5-21]
 • دوره صفوی شناسایی فرم،کاربرد و تزئینات کجاوه در نگارگری ایرانی دوره های تیموری و صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 85-101]
 • دوره صفوی ‌‌‌‌‌مطالعه تطبیقی نقوش دیواری باغ تاج‌آباد نطنز در مقایسه با دیگر نقوش دیواری عصر صفوی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 27-39]
 • دوره صفوی مطالعه سبکی نقوش تذهیب چادرها و سایه‌بان‌های نگاره‌های منتخب شاهنامه شاه‌تهماسبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوره ی صفوی تحلیل عناصر تشعیر در نگاره‌های نسخه مصور سلسلة‌الذهب جامی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 195-211]
 • دوره صفویه مقایسه تطبیقی – تحلیلی نقش سفالینه بر دیوارنگاره های دوره صفویه با سفال های این دوره با تمرکز بر نقوش کاخ چهلستون اصفهان [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 54-70]
 • دوره قاجار بررسی یک نمونه نسخه خطی مصور «جنگ شعر» قاجاریه محفوظ در موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 54-68]
 • دوره قاجار نگاهی بر عناصر نمادین کاشی نگار ه های قاجار کرمان(مطالعه موردی ده اثر) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 4-18]
 • دوره قاجار تأملی بر کارکردهای چند ساحتی کاشی نگاره مجلس درویشان در تکیه معاون الملک کرمانشاهان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 52-67]
 • دوره قاجار "سبک‌شناسی تذهیب سرلوح‌های کتب چاپ سنگی دورۀ قاجار، بر اساس دویست مجلد دارای سرلوح محفوظ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران" [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 106-125]
 • دوره‌ی قاجار جایگاه پوشش‌های پارچه‌ای و کاغذی بر آرایه‌های معماری دوره قاجار در خانه وثیق انصاری اصفهان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 126-144]
 • دوره قاجاریه مطالعه تطبیقی ویژگی های ساختاری تزیینات طلاکاری دوره قاجار در اصفهان نمونه موردی: خانه های قدسیه، شهشهان و حقیقی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 52-69]
 • دوره قاجاریه تزیینات به کاررفته در بناهای مسکونی دوره قاجاریه خوانسار [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 33-44]
 • دوره معاصر مطالعه تطبیقی سفالینه های مراکز سفالگری مِند گناباد و شَهرِضای اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 37-54]
 • دوره معاصر سوریه تحلیل تطبیقى نقاشى‌های دیواری امویان و دوره معاصر در سوریه [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوره مغول بررسی نقوش و تزیینات رحل قرآن(قرن هشتم هجری) در موزه متروپولیتن [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 34-46]
 • دورۀ قاجار بررسی هنر آینه‎کاری در رواق دارالسیاده حرم امام رضا(ع) [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 144-154]
 • دورۀ قاجاریه پژوهش تحلیلی هنر قاشق‌تراشی در خوانسار از دیرباز تاکنون [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 122-136]
 • دولت عثمانی تجلی باور های مذهبی ومناسک دینی مسلمانان در هنر عثمانی ( مطالعه موردی : تصاویر خانه خدا در کاشی کاری ها ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 70-85]

ذ

 • ذکر رابطه معنایی هنر سنتی سوزنکاری در پوشش صوفیان اهل فتوت با اذکار و اعداد مقدس [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 137-150]

ر

 • رابطه معنایی رابطه معنایی هنر سنتی سوزنکاری در پوشش صوفیان اهل فتوت با اذکار و اعداد مقدس [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 137-150]
 • رازگونگی شاخص های مؤثر ایجاد حس خلوت و رازگونگی در مساجد (نمونه موردی مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 66-84]
 • ریاضیات جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 109-129]
 • رباط شرف تحلیل تطبیقی نقوش گچ‌بری‌های عصر ساسانی و سلجوقی در خراسان (مطالعه موردی: بناهای بندیان درگز و رباط شرف) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 171-190]
 • رحل چوبی بررسی نقوش و تزیینات رحل قرآن(قرن هشتم هجری) در موزه متروپولیتن [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 34-46]
 • ریخت شناسی ریخت شناسی نگاره سماع صوفیان منسوب به بهزاد [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 97-107]
 • ریخت‌شناسی مطالعه سیر تحول کاسه‌های شیشه‌ای ایران از قرون 4 ق.م تا 7 ه.ق از منظر ریخت‌شناسی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 207-226]
 • رسانه تحلیل محتوای نقاشی‌های ‌دیواری در خانه‌های قاجاری تبریز [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 130-153]
 • رستم و دیو سپید بررسی نگاره های مربوط به رستم ودیو سپید در نگارگری [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 15-27]
 • رضا عباسی تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 41-61]
 • رمزِ نور بررسی تجلّی رمز نور در معماری اسلامی (بر مبنای نگاه اشرقی سهروردی به نور وتأکید بر شاخصه های مساجد اسلامی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 24-41]
 • رنگ مقدمه ای بر زیبایی شناسی نقش و رنگ گلیم های عشایر بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 19-39]
 • رنگ نمادشناسی تصویر حاملان عرش در کتاب عجایب المخلوقات قزوینی بر پایه نجوم [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 132-141]
 • رنگ پالت رنگ کاشیکاری مدرسه غیاثیه خرگرد بنای ماندگار دوره تیموری در خراسان [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 32-50]
 • رنگ تطبیق مولفه های فنی و زیبایی شناختی در جل اسب قشقایی و شاهسون [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 204-222]
 • رنگ بندی بررسی و تحلیلی بر پوشاک سنتی زنان شهرستان در ه شهر (مطالعه موردی: گُل وَنی) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 63-76]
 • رنگ شناسی عرفانی رمز گشایی معانی عرفانی رنگ در نگاره هایی از هفت گنبد (بر اساس آراء حکیمان اسلامی) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 42-54]
 • روایت شیعی تجلی باورهای تشیع در برخی نگاره های نسخه " فالنامه تهماسبی" [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-69]
 • روانکاوی بررسی و تحلیل کهن‌الگوها در اسطوره شاماران از منطقه موکریان بر اساس آرای یونگ [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 43-56]
 • روستای حمامیان بررسی و معرفی تزیینات بناهای روستای حمامیان بوکان [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 111-131]
 • روشه تأثیرتغییرات اجتماعی بر یکصد سال گرافیک معاصر ایران ( براساس نظریه تغییر اجتماعی ،گی ‌روشه) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 98-111]

ز

 • زیبایی تناسب، زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 50-58]
 • زیبایی (حسن) تبیین و تطبیق نگاه اشراقی به زیبایی و جلوه های منطبق با آموزه های قرآن (با تأکید بر رساله مونس العشاق سهروردی)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 95-110]
 • زیبایی شناختی مطالعه ارزشهای زیبایی شناختی نقش مایه های تزیینی سردر ورودی شمالی مسجد جامع اشترجان [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 22-35]
 • زیبایی‌شناسی بررسی ویژگی های نگارگری نسخ خطی مصور با تاکید بر نسخه مصوّر یوسف(ع) و زلیخا درکتابخانه مرکزی تبریز [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 56-70]
 • زیبائی‌شناسی مقدمه ای بر زیبایی شناسی نقش و رنگ گلیم های عشایر بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 19-39]
 • زقوم بازنمایی درختان مقدس و اسطوره ای اسلامی در نگارگری (زقوم، طوبی، سدره المنتهی) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 5-18]
 • زمان مقدس تطبیق عدد چهار، جم و جام جم بر عناصر نگاره باریابی التریاق مرتبط با زمان مقدس روز نو سال نو با تکیه بر رمز‌پردازی در اندیشه الیاده [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 69-83]
 • زمینه چهارده مطالعه‌ی مقایسه‌ای نسبت‌های عناصر کاربندی چهارده در گستره شیوه های ترسیم [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 34-46]
 • زینت الملک تحلیل فنی و بصری دیوار نگاره‌های گل و مرغ در خانه قوام و زینت‌الملک شیراز [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 161-178]
 • زیورآلات مؤلفه‌های گفتگومندی باختینی در زیورآلات معاصر هندوستان با نقش‌مایه جانوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیورآلات سنتی طلای یزد گونه شناسی و مطالعه شیو ه های ساخت و تزئین زیورآلات سنتی طلای یزد [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 28-41]
 • زیورآلات ملیله تحلیل زیبایی شناسانه فرم و نقش در زیور آلات ملیله طلای ایران( دوره اسلامی تا کنون) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 19-31]
 • زورخانه بررسی نقوش و نمادها در پوشاک ورزش زورخانه ای [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-51]

ژ

 • ژرار ژنت خوانش بیش‌متنی از جایگاه حیوانات در نگاره‌های نبرد رخش و شیر در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 36-51]

س

 • ساختار اجتماعی تحلیل کاربرد نقوش هندسی متنوع، بدون رعایت اصل تقارن در آجرکاری سلجوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساختار بصری تحلیل نسبت هندسه با ساختار بصری و محتوایی نقاشی معراج حضرت محمد (ص) نسخه خمسه نظامی 956ه.ق [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساختار ترکیب بندی بررسی نقوش و تزیینات رحل قرآن(قرن هشتم هجری) در موزه متروپولیتن [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 34-46]
 • ساختار شناسی مطالعۀ ساختاری فرش‌های منقوش در نگارۀ محاورۀ دانشوران و نگارۀ جشن در دربار برای اعلام عروسی حضرت یوسف (ع) [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 35-53]
 • ساختارگرایی پژوهش معناشناختی درب چوبی منسوب به خواجه مرجان بن عبدالله ( 8ه.ق/ 14 م)، براساس آرای کلود لوی استراوس [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 19-27]
 • ساختار محتوایی تحلیل نسبت هندسه با ساختار بصری و محتوایی نقاشی معراج حضرت محمد (ص) نسخه خمسه نظامی 956ه.ق [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساسانی بررسی رابطه‌ی بیش‌متنی نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه و ساسانی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 5-19]
 • ساسانی بازجست سنت دیوارنگاری پارتی در دیوارنگاری قرون اولیه اسلامی بر اساس نظریه پانوفسکی نمونه مورد مطالعه: تپه تاکستان نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساسانیان تحلیل تطبیقی نقوش گچ‌بری‌های عصر ساسانی و سلجوقی در خراسان (مطالعه موردی: بناهای بندیان درگز و رباط شرف) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 171-190]
 • سیاه‌قلم مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی هنر سیاه‌قلم در فلزکاری ارامنه تبریز و صابئین مندایی اهواز [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 5-26]
 • سبک بررسی عوامل مؤثر در تغییر سبک خط نستعلیق در خوشنویسی عصر قاجار [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 20-32]
 • سبک زندگی واکاوی آسیب های مرتبط با دست‌بافته‌های عشایر بختیاری در سبک زندگی معاصر با تکیه بر آرای پیر بوردیو [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 117-136]
 • سبک معماری آذری چیدمان کاخ‌های ایرانی در شیوه معماری آذری: مطالعه تطبیقی اثاثیه و عناصر معماری داخلی و نگاره‌های سده‌های 7 ه. ق تا 11 ه. ق (13 م. تا 17 م.) * [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 127-145]
 • سبک‌ها بررسی ویژگی‌های منظره‌پردازی بر اساس سبک‌های موجود در نگاره‌های مرقع گلشن [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 170-197]
 • سبک هرات و صفوی تحلیل رقم نویسی پرتره یک درویش واقع در موزه توپقاپی‌سرای بر اساس تحلیل آثار منتخب کمال‌الدین بهزاد [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 83-98]
 • سبک هنری بررسی و تحلیلی بر نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره شهر [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 88-103]
 • ستی رواج مصوّرسازی سوز و گداز نوعی خبوشانی در عصر صفوی: با تاکید بر نسخۀ موزۀ هنر والترز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 68-80]
 • سدره المنتهی بازنمایی درختان مقدس و اسطوره ای اسلامی در نگارگری (زقوم، طوبی، سدره المنتهی) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 5-18]
 • سده‌های سوم تا پنجم هجری‌قمری مستندنگاری سفال های گلابه ای منقوش رنگارنگ روی زمینه سفید(نمونه موردی موزه بنیاد مستضعفان تهران)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 4-22]
 • سربند بررسی و تحلیلی بر پوشاک سنتی زنان شهرستان در ه شهر (مطالعه موردی: گُل وَنی) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 63-76]
 • سردر بازشناسی مطلوبیت تصویری خوون چینی سردر خانه های تاریخی دزفول [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 57-67]
 • سردر ورودی شمالی مطالعه ارزشهای زیبایی شناختی نقش مایه های تزیینی سردر ورودی شمالی مسجد جامع اشترجان [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 22-35]
 • سرسوره بررسی و تحلیل نسخه خطی قرآن نِگِل [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 4-14]
 • سرلوح "سبک‌شناسی تذهیب سرلوح‌های کتب چاپ سنگی دورۀ قاجار، بر اساس دویست مجلد دارای سرلوح محفوظ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران" [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 106-125]
 • سرمایه فکری مزیت های رقابتی فرش دستبافت ایران از منظر سرمایه فکری [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 42-53]
 • سرنوشت انسان نقد کهن الگویی عناصر کیهانی در مصور سازی فالنامه دوره صفوی مرتبط با سرنوشت انسان [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 29-42]
 • سیستان و بلوچستان مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 4-16]
 • سفال تناسب، زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 50-58]
 • سفال اسلامی تصویر گری براق در هنر سفالگری ونگارگری دوره اسلامی با تاکید بر معراج پیامبر (ص) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 51-63]
 • سفال اسلامی تفسیر نمادین نقش مایه ماهی در سفالینه های قرون 6و7 هجری ایران با نظری بر مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 74-86]
 • سفال آقکند تناسب، زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 50-58]
 • سفال صفوی مقایسه تطبیقی – تحلیلی نقش سفالینه بر دیوارنگاره های دوره صفویه با سفال های این دوره با تمرکز بر نقوش کاخ چهلستون اصفهان [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 54-70]
 • سفال قلم مشکی سفال گونه نقاشی زیر لعاب با استناد به کتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطایب [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 30-41]
 • سفالگری مطالعه تطبیقی سفالینه های مراکز سفالگری مِند گناباد و شَهرِضای اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 37-54]
 • سفالگری در شهرضای اصفهان مطالعه تطبیقی سفالینه های مراکز سفالگری مِند گناباد و شَهرِضای اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 37-54]
 • سفالگری در مِند گناباد مطالعه تطبیقی سفالینه های مراکز سفالگری مِند گناباد و شَهرِضای اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 37-54]
 • سفال گلابه‌ای منقوش رنگارنگ روی زمینه سفید مستندنگاری سفال های گلابه ای منقوش رنگارنگ روی زمینه سفید(نمونه موردی موزه بنیاد مستضعفان تهران)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 4-22]
 • سفال مینایی بررسی نقوش سفالینه های مینایی ساوه در سده های ششم و هفتم هجری قمری براساس نمونه های موزه متروپولیتن [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 4-20]
 • سفال نقاشی زیرلعاب سفال گونه نقاشی زیر لعاب با استناد به کتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطایب [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 30-41]
 • سفالینه نقوش و نمادهای گیاهی و حیوانی در سفالینه های دوران اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 4-18]
 • سفالینه آبی- سفید تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان‌های عصر صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 169-187]
 • سلجوقی بررسی تطبیقی دو منبر دوره سلجوقی و ایلخانی (مشکول و نائین) [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 47-59]
 • سلجوقی مطالعه تزیینات آجری در منار ه های دوره سلجوقی استان اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 72-86]
 • سلجوقیان کتیبه نگاری آیات قرآنی بر مناره های سلجوقی [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 4-14]
 • سلجوقیان بررسی آرایه های معماری گنبد علویان همدان [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 4-21]
 • سلجوقیان مطالعۀ تحلیلی نقوش‌ گیاهی بر آبگینۀ سدۀ پنجم و ششم هجری ایران [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 41-53]
 • سلجوقیان تحلیل تطبیقی نقوش گچ‌بری‌های عصر ساسانی و سلجوقی در خراسان (مطالعه موردی: بناهای بندیان درگز و رباط شرف) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 171-190]
 • سلجوقیان تحلیل کاربرد نقوش هندسی متنوع، بدون رعایت اصل تقارن در آجرکاری سلجوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلجوقیان" تفسیر کاربردی رواج پلان هشت ضلعی در آرامگاه‌های سلجوقی و نقد آراء سنت‌گرایان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-148]
 • سلسلةالذهب جامی تحلیل عناصر تشعیر در نگاره‌های نسخه مصور سلسلة‌الذهب جامی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 195-211]
 • سلطان ابراهیم میرزا واکاوی نگار ه ی معراج پیامبر اکرم(ص)در نسخه ی خطی هفت اورنگ جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت* [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 4-18]
 • سلطان محمد جانبخشی به طبیعت در آثار سلطان محمد [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 84-96]
 • سلطان محمد مطالعه تطبیقی واقعه معراج در نگاره معراج سلطان محمد و متن معراجیه‌های نظامی [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 15-29]
 • سماع صوفیان ریخت شناسی نگاره سماع صوفیان منسوب به بهزاد [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 97-107]
 • سیمرغ روابط تصویری-بینانشانه ای سیمرغ با نظام ادبی آن در منطق الطیر عطار [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 71-83]
 • سن تگرایی تحلیل و بررسی نقوش تزیینی در معماری مساجد دوره خوارزمشاهیان در خراسان براساس رویکرد سنت گرایی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 4-19]
 • سنت گرایی" تفسیر کاربردی رواج پلان هشت ضلعی در آرامگاه‌های سلجوقی و نقد آراء سنت‌گرایان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-148]
 • سنت‌گرایان بررسی فضاهای تهی مسجد شیخ لطف الله [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 70-82]
 • سنت های مادی و رفتاری بررسی و تحلیلی بر نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره شهر [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 88-103]
 • سنگشکو بررسی نظام گفتمانی طرحواره تنشی در قالی سنگشکو موزه میهو [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 23-33]
 • سنگ فیروزه آسیب شناسی هنر فیروزه تراشی در شهر مشهد با رویکرد آموزش [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 99-115]
 • سنگ قبر بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 63-85]
 • سنگ قبر نقوش و مضامین تزیینی سنگ قبرهای برخوار در دوره‌های صفوی تا قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنگ قبور بررسی و شناخت مضامین و نقوش سنگ قبرهای محفوظ در هارونیه توس [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 81-90]
 • سنگ قبور بررسی و تحلیلی بر نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره شهر [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 88-103]
 • سنگ مزار شیرسنگی کنگره‌دار؛ گونه‌ای از سنگ مزارهای گورستان اسلامی شهسوار ایذه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنگ نگاره مطالعه تطبیقی مصادیقی از سنگ نگار ه های باستانی و نمونه های مکاتب نگارگری اسلامی، جهت بازشناسی استعلا در مدیحه سرایی [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 59-70]
 • سنندج نقش وتاثیر آیات قرآنی بر آرایه پردازی در معماری مسجد، نمونه موردی:مسجد - مدرسه دارالاحسان (مسجد جامع )سنندج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 86-97]
 • سهروردی بررسی تجلّی رمز نور در معماری اسلامی (بر مبنای نگاه اشرقی سهروردی به نور وتأکید بر شاخصه های مساجد اسلامی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 24-41]
 • سهروردی زیبایی شناسی کارکرد نور در تذهیب های قرآنی (با تاکید بر مبانی حکمت نوریه سهروردی) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 40-49]
 • سهروردی تبیین و تطبیق نگاه اشراقی به زیبایی و جلوه های منطبق با آموزه های قرآن (با تأکید بر رساله مونس العشاق سهروردی)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 95-110]
 • سوز و گداز رواج مصوّرسازی سوز و گداز نوعی خبوشانی در عصر صفوی: با تاکید بر نسخۀ موزۀ هنر والترز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 68-80]

ش

 • شاغولی و غیر شاغولی بودن کار مطالعه‌ی مقایسه‌ای نسبت‌های عناصر کاربندی چهارده در گستره شیوه های ترسیم [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 34-46]
 • شاهسون تطبیق مولفه های فنی و زیبایی شناختی در جل اسب قشقایی و شاهسون [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 204-222]
 • شاه عباس مضامین به کار رفته در پارچه های زربفت صفوی منقش به اشکال انسانی با تأکید بر عصر شاه عباس صفوی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 70-84]
 • شاه‌عباس اول مقایسه تطبیقی – تحلیلی نقش سفالینه بر دیوارنگاره های دوره صفویه با سفال های این دوره با تمرکز بر نقوش کاخ چهلستون اصفهان [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 54-70]
 • شاهنامه بارگاه کیومرث بررسی تطبیقی عناصر بصری هفت نگاره با موضوع واحد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 42-56]
 • شاهنامه بررسی تطبیقی نگارۀ دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 62-75]
 • شاهنامه خوانش بیش‌متنی از جایگاه حیوانات در نگاره‌های نبرد رخش و شیر در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 36-51]
 • شاهنامه953ه.ق توصیف و تحلیل پوشاک جنگاوران در نگاره‌های شاهنامه 953ه.ق پاریس [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 128-143]
 • شاهنامه ابراهیم‌سلطان مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 153-171]
 • شاهنامه بایسنقری مطالعه تطبیقی مضامین نگار ه های شاهنامه بایسنقری و آثاری از نگارگری حماسی معاصر ایران* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 60-73]
 • شاهنامه بایسنقری پژوهشی بر آرایه های هندسی موجود در نگار ه های شاهنامه بایسنقری [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 74-86]
 • شاهنامه بایسنقری پیشه نگاری در هنر ایران (بررسی پیشه های بازنمای یشده در نگاره پادشاهی جمشید از مجموعه شاهنامه بایسنقری)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 142-150]
 • شاهنامه بایسنقری تطبیق عنصر نوشتار و تصویر در شاهنامه بایسنقری کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیت [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 71-86]
 • شاهنامه‌ی بایسنقری مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 153-171]
 • شاهنامه تهماسبی مطالعه سبکی نقوش تذهیب چادرها و سایه‌بان‌های نگاره‌های منتخب شاهنامه شاه‌تهماسبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهنامه طهماسبی تحلیل ساختار بصری در نگاره "نبرد شبانه کی‌خسرو و افراسیاب" شاهنامه طهماسبی با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 145-164]
 • شاهنامه‌ی طهماسبی مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 153-171]
 • شاهنامه فردوسی مطالعه تطبیقی مضامین نگار ه های شاهنامه بایسنقری و آثاری از نگارگری حماسی معاصر ایران* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 60-73]
 • شاهنامه‌ی فردوسی مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 153-171]
 • شاهنامه‌ی کارکیا مقایسه نقوش نقاشی‌های دیواری بقاع متبرکه در لاهیجان و نقاشی‌های شاهنامه‌ی کارکیا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 54-73]
 • شاهنامۀ دموت بررسی تاثیر مذاهب ایرانی و بیزانسی در نگاره های دوره ایلخانی ( مطالعه موردی: شاهنامه دموت) [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 195-208]
 • شاهنامۀ قرچقای خان ... شبی چون شَبَه روی شسته به قیر (بررسی ارتباط موضوعی متن و تصویر در داستان بیژن و منیژه) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 154-170]
 • شیخ ‌لطف‌الله اصفهان مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی گنبد‌های مساجد قبه‌الصخره بیت‌المقدس و شیخ لطف‌الله اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 20-34]
 • شیراز تحلیل فنی و بصری دیوار نگاره‌های گل و مرغ در خانه قوام و زینت‌الملک شیراز [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 161-178]
 • شیر سنگی کنگره‌دار شیرسنگی کنگره‌دار؛ گونه‌ای از سنگ مزارهای گورستان اسلامی شهسوار ایذه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیشه‌گری مطالعه سیر تحول کاسه‌های شیشه‌ای ایران از قرون 4 ق.م تا 7 ه.ق از منظر ریخت‌شناسی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 207-226]
 • شمال خراسان معرفی طرح ظهیر شاه (بازوبندی) در قالی ترکمنی شمال خراسان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 80-90]
 • شمایل مقدس بررسی نقش نشانه ای شمایل‌های مقدسین به عنوان عنصر محوری در تصویر سازی‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-134]
 • شمایل‌نگاری شمایل‌نگاری کلامی نقاش در ادبیات فارسی قرن 4تا 10 هجری قمری [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 88-105]
 • شمایل‌نگاری درباری بررسی طرح و نقش منسوجات در پوشش بیرونی مردانة درباریان در عصر زند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 191-203]
 • شمال و شمال شرق ایران مستندنگاری سفال های گلابه ای منقوش رنگارنگ روی زمینه سفید(نمونه موردی موزه بنیاد مستضعفان تهران)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 4-22]
 • شهر تاریخی نطنز تعیین ادوار رونق محله‬ های شهر نطنز با اتکاء به کتیبه‬ های بناهای تاریخی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 189-202]
 • شهرهای ایرانی-اسلامی تحولات کالبدی-فضایی شهرهای ایرانی-اسلامی در عصر حاضر (مورد مطالعه شهر بیرجند) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-94]
 • شهسوار ایذه شیرسنگی کنگره‌دار؛ گونه‌ای از سنگ مزارهای گورستان اسلامی شهسوار ایذه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیوه ساخت طلای یزد گونه شناسی و مطالعه شیو ه های ساخت و تزئین زیورآلات سنتی طلای یزد [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 28-41]
 • شیوه های اجرا بررسی نمونه های اسلیمی در طبقات کاخ عالی قاپو بر اساس نقاشی دیواری اصفهان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 87-99]

ص

 • صادق بیگ افشار تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 41-61]
 • صادق تبریزی تحلیل عناصر تصویری نقاشی های منتخب از صادق تبریزی با رویکرد نشانه‌شناسی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 5-28]
 • صخره نگاری جانبخشی به طبیعت در آثار سلطان محمد [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 84-96]
 • صفات مطلق خداوند کتیبه نگاری آیات قرآنی بر مناره های سلجوقی [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 4-14]
 • صفحه آرایی بررسی صفحه آرایی نگار ه های منسوب به کمال الدین بهزاد در نسخه بوستان سعدی (893- 894 هجری) به مثابه یک الگو [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 13-28]
 • صفوی توصیف و تحلیل پوشاک جنگاوران در نگاره‌های شاهنامه 953ه.ق پاریس [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 128-143]
 • صفوی تحلیل تطبیقی و زیباشناختی آرایه های چوبی مسجد جامع سرآور گلپایگان با مساجد آذربایجان [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 60-71]
 • صفوی نقوش و مضامین تزیینی سنگ قبرهای برخوار در دوره‌های صفوی تا قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفویه مطالعه نماد ماهی و کاربرد فرم آن در قالی های صفوی و قاجار [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 47-62]
 • صفویه بررسی و شناسایی نقش‌مایه‌ی کایلین در فرش های دوره‌ی صفویه [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 23-41]
 • صلیب شکسته پژوهش معناشناختی درب چوبی منسوب به خواجه مرجان بن عبدالله ( 8ه.ق/ 14 م)، براساس آرای کلود لوی استراوس [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 19-27]
 • صناعت معماری جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 109-129]
 • صندوق مقابر هنرمندان لواسانی در پهنه‌ی ری،تهران و لواسان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 112-121]
 • صنیع الملک بررسی نگار ه « وقتی خلیفه با جعفر صحبت می دارد » از مجموعه هزار و یک شب مصور صنیع الملک با رویکرد چندصدایی باختین [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 25-38]
 • صنیع الملک تحلیل نشانه شناختی تصویری از یک نگاره نسخه خطی “هزار و یک شب” به روش یوری لوتمان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-77]
 • صوفی(درویش) بررسی و تحلیل زیباشناختی کَشکو لهای دوره قاجار مطالعه موردی: بررسی کشکول حاجی عباس از مجموعه شاهزاده صدرالدین آقاخان در ژنو [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 19-33]

ض

 • ضحاک ماردوش مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 153-171]
 • ضریح مطالعه تطبیقی کتیبه های ضریح‌های امام حسین و حضرت عباس(علیها سلام) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 191-205]

ط

 • طبیعت بیجان مطالعه ویژگی‌های نقاشی طبیعت بیجان در نقاشی دوره فتحعلی شاه قاجار1772- 1834م/1185- 1250 ه.ق [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 107-126]
 • طراحی تحلیل چگونگی طراحی در هنرهای تزیینی وابسته به معماری و کتاب آرایی در عصر شاهرخ تیموری [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 77-88]
 • طراحی نشانه کاربرد نقوش امام‌زاده‌های شهرستان دماوند استان تهران در طراحی نشانه‌های گرافیکی معاصر ایران [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 45-59]
 • طراز گونه شناسی پارچه های طراز دوره فاطمیون مصر بر مبنای مؤلفه های قالب اصلی، نقوش و ترکیب بندی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 55-65]
 • طرحواره تنشی بررسی نظام گفتمانی طرحواره تنشی در قالی سنگشکو موزه میهو [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 23-33]
 • طرح و نقش مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 4-16]
 • طرح و نقش بررسی طرح و نقش منسوجات در پوشش بیرونی مردانة درباریان در عصر زند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 191-203]
 • طرح و نقش بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های شهری استان خراسان جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طلا کاری مطالعه تطبیقی ویژگی های ساختاری تزیینات طلاکاری دوره قاجار در اصفهان نمونه موردی: خانه های قدسیه، شهشهان و حقیقی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 52-69]
 • طوبی بازنمایی درختان مقدس و اسطوره ای اسلامی در نگارگری (زقوم، طوبی، سدره المنتهی) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 5-18]

ظ

 • ظروف سفالین هنر عامیانه دوره قاجار در آیینه ظروف سفالین (مطالعه موردی سفال‌های دوره قاجار موزه بزرگ خراسان) [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 74-91]
 • ظروف فلزی معرفی و خوانش کتیبه های آثار فلزی عصر صفوی مطالعه موردی: نمونه های موجود در موزه آستان قدس رضوی [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 4-12]
 • ظهیر شاه معرفی طرح ظهیر شاه (بازوبندی) در قالی ترکمنی شمال خراسان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 80-90]

ع

 • عبدالصمد تحلیل نگارۀ «مجلس همایون و اکبر» از مجموعۀ مُرقع گلشن با تاکید بر انواع حضورِ هنرمند در اثر [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 5-19]
 • عجایب المخلوقات مطالعه تطبیقی شیوه تصویرگری فرشتگان « اسرافیل، جبرئیل و میکائیل » در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات قزوینی (نسخه کتابخانه ملی فرانسه،463؛ کتابخانه ملی 46-3343 وچاپ سنگی طهران، 1283) [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 4-16]
 • عدد چهار تطبیق عدد چهار، جم و جام جم بر عناصر نگاره باریابی التریاق مرتبط با زمان مقدس روز نو سال نو با تکیه بر رمز‌پردازی در اندیشه الیاده [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 69-83]
 • عرای سالجواهر و نفایس الاطایب سفال گونه نقاشی زیر لعاب با استناد به کتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطایب [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 30-41]
 • عرفان بررسی فضاهای تهی مسجد شیخ لطف الله [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 70-82]
 • عرفانی روابط تصویری-بینانشانه ای سیمرغ با نظام ادبی آن در منطق الطیر عطار [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 71-83]
 • عرفان عددی خط و هندسه پنهان در زوایای کتیبه‌های مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی (مطالعه موردی گنبد الله الله) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عشایر بختیاری مقدمه ای بر زیبایی شناسی نقش و رنگ گلیم های عشایر بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 19-39]
 • عشایر بختیاری واکاوی آسیب های مرتبط با دست‌بافته‌های عشایر بختیاری در سبک زندگی معاصر با تکیه بر آرای پیر بوردیو [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 117-136]
 • عشق تبیین و تطبیق نگاه اشراقی به زیبایی و جلوه های منطبق با آموزه های قرآن (با تأکید بر رساله مونس العشاق سهروردی)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 95-110]
 • عصر صفوی معرفی و خوانش کتیبه های آثار فلزی عصر صفوی مطالعه موردی: نمونه های موجود در موزه آستان قدس رضوی [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 4-12]
 • عصر صفوی تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان‌های عصر صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 169-187]
 • عصر قاجار خوانش مضامین نقوش تزئینی در دیوارنگارههای حمام مهدی قلیخان مشهد و سه پارچه قلمکار دوره قاجار [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 119-127]
 • عصرناصری تأثیر فعالیت میسیونرهای مسیحی بر مصورسازی قلمدان های عصر ناصری [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 46-61]
 • عقاب دو سر بررسی رابطه‌ی بیش‌متنی نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه و ساسانی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 5-19]
 • عمارت های اربابی مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی دورۀ قاجار و پهلوی شهرستان بوکان [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 54-82]
 • عناصربصری تحلیل ترکیب بندی و فضای بصری نقوش هندسی و کتیبه ها در دو برج مقبره چهل دختران و پیر علمدار دامغان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 40-54]
 • عناصر تشعیر تحلیل عناصر تشعیر در نگاره‌های نسخه مصور سلسلة‌الذهب جامی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 195-211]
 • عناصر تصویری تحلیل عناصر تصویری نقاشی های منتخب از صادق تبریزی با رویکرد نشانه‌شناسی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 5-28]
 • عناصر کاربندی مطالعه‌ی مقایسه‌ای نسبت‌های عناصر کاربندی چهارده در گستره شیوه های ترسیم [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 34-46]
 • عناصر کیهانی نقد کهن الگویی عناصر کیهانی در مصور سازی فالنامه دوره صفوی مرتبط با سرنوشت انسان [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 29-42]
 • عهد تیموری- امیر علیشیرنوایی- معماری- خطاطان- خراسان نقش امیر علیشیر نوایی در رونق هنر خوشنویسی عهد تیموری (906-876 هجری قمری) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 57-69]

ف

 • فاطمیون مصر گونه شناسی پارچه های طراز دوره فاطمیون مصر بر مبنای مؤلفه های قالب اصلی، نقوش و ترکیب بندی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 55-65]
 • فالنامه تهماسبی تجلی باورهای تشیع در برخی نگاره های نسخه " فالنامه تهماسبی" [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-69]
 • فالنامه صفوی نقد کهن الگویی عناصر کیهانی در مصور سازی فالنامه دوره صفوی مرتبط با سرنوشت انسان [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 29-42]
 • فتحعلی شاه نظری بر اجزاء اصلی تن جامه های زنانه در اندرونی دربار قاجار (از دورة فتحعلیشاه تا پایان عصر ناصری) [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 179-194]
 • فتوت‌نامه رابطه معنایی هنر سنتی سوزنکاری در پوشش صوفیان اهل فتوت با اذکار و اعداد مقدس [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 137-150]
 • فرح اصولی خوانش آثار اقتباسی فرح اصولی با تکیه بر نظریه‌ی میمسیس آدورنو [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 149-160]
 • فردیت تحول فردیت خطاطی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 81-97]
 • فردوسی بارگاه کیومرث بررسی تطبیقی عناصر بصری هفت نگاره با موضوع واحد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 42-56]
 • فردوسی تطبیق عنصر نوشتار و تصویر در شاهنامه بایسنقری کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیت [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 71-86]
 • فرش بررسی جایگاه اسب از اسطوره تا تداوم نقش آن بر فرش [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 21-36]
 • فرش اسطور ه شناسی صورت های فلکی منقوش در فرش منطقه البروج [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 36-54]
 • فرش بررسی و شناسایی نقش‌مایه‌ی کایلین در فرش های دوره‌ی صفویه [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 23-41]
 • فرش ایرانی تحلیل فرمی تعدادی از قالی های دوره صفوی موسوم به قالی های لهستانی(پولونزی) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 84-97]
 • فرش باغی هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 27-38]
 • فرشتگان مطالعه تطبیقی شیوه تصویرگری فرشتگان « اسرافیل، جبرئیل و میکائیل » در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات قزوینی (نسخه کتابخانه ملی فرانسه،463؛ کتابخانه ملی 46-3343 وچاپ سنگی طهران، 1283) [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 4-16]
 • فرشته تحلیل بصری عنصر فرشته در آثار استاد محمود فرشچیان [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 4-15]
 • فرش دستبافت ایران مزیت های رقابتی فرش دستبافت ایران از منظر سرمایه فکری [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 42-53]
 • فرم تحلیل زیبایی شناسانه فرم و نقش در زیور آلات ملیله طلای ایران( دوره اسلامی تا کنون) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 19-31]
 • فرم کاربندی مطالعه‌ی مقایسه‌ای نسبت‌های عناصر کاربندی چهارده در گستره شیوه های ترسیم [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 34-46]
 • فرم/نقش بررسی الگوهای ساختاری فرم/ نقش ترنج در منسوجات دوره صفوی [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 104-118]
 • فرم و تزئینات آثار فلزی مطالعه فرم و نقش آثار فلزی مقبره خواجه احمد یسوی در ترکستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ اسلامی کاربرد نقوش امام‌زاده‌های شهرستان دماوند استان تهران در طراحی نشانه‌های گرافیکی معاصر ایران [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 45-59]
 • فرهنگ تصویری قاجار کاخ قلعه ی شلمزار (در استان چهارمحال و بختیاری)، نمونه ی شاخص ترکیب الگوی معماری قجری با تزئینات و فرهنگ تصویری قومی- محلی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 156-173]
 • فرهنگِ دیگری مؤلفه‌های گفتگومندی باختینی در زیورآلات معاصر هندوستان با نقش‌مایه جانوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضای تهی بررسی فضاهای تهی مسجد شیخ لطف الله [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 70-82]
 • فلزکاری بررسی نقشمایه های چهار شیء فلزی مکشوفه از مازندران دور ه قاجار [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 78-86]
 • فلزکاری مکتب فلزکاری مصر(قاهره) در دوره مملوک ها [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 44-62]
 • فلزکاری معرفی و خوانش کتیبه های آثار فلزی عصر صفوی مطالعه موردی: نمونه های موجود در موزه آستان قدس رضوی [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 4-12]
 • فلزکاری بررسی و تحلیل زیباشناختی کَشکو لهای دوره قاجار مطالعه موردی: بررسی کشکول حاجی عباس از مجموعه شاهزاده صدرالدین آقاخان در ژنو [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 19-33]
 • فلزکاری مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی هنر سیاه‌قلم در فلزکاری ارامنه تبریز و صابئین مندایی اهواز [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 5-26]
 • فلزکاری تیموری مطالعه فرم و نقش آثار فلزی مقبره خواجه احمد یسوی در ترکستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فن ساخت مکتب فلزکاری مصر(قاهره) در دوره مملوک ها [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 44-62]
 • فن شناسی مطالعه تطبیقی ویژگی های ساختاری تزیینات طلاکاری دوره قاجار در اصفهان نمونه موردی: خانه های قدسیه، شهشهان و حقیقی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 52-69]

ق

 • قاجار بررسی نقشمایه های چهار شیء فلزی مکشوفه از مازندران دور ه قاجار [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 78-86]
 • قاجار هنر گره چینی چوب بر سقف قلعه های قاجاری چهارمحال و بختیاری [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 63-80]
 • قاجار مطالعه نماد ماهی و کاربرد فرم آن در قالی های صفوی و قاجار [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 47-62]
 • قاجار مطالعه نقوش مذهبی درکاشی های تکیه معاون الملک [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 15-29]
 • قاجار بررسی و تحلیل زیباشناختی کَشکو لهای دوره قاجار مطالعه موردی: بررسی کشکول حاجی عباس از مجموعه شاهزاده صدرالدین آقاخان در ژنو [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 19-33]
 • قاجار بررسی عوامل مؤثر در تغییر سبک خط نستعلیق در خوشنویسی عصر قاجار [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 20-32]
 • قاجار مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی اواخر قاجار و پهلوی شهر مهاباد [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 17-40]
 • قاجار تحلیل فنی و بصری دیوار نگاره‌های گل و مرغ در خانه قوام و زینت‌الملک شیراز [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 161-178]
 • قاجار مطالعه ویژگی‌های نقاشی طبیعت بیجان در نقاشی دوره فتحعلی شاه قاجار1772- 1834م/1185- 1250 ه.ق [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 107-126]
 • قاجار تحلیل معنایی نقوش بناهای قاجاری در بافت قدیم شهر بیرجند (بر اساس رویکرد معناشناسی دیداری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاجار مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی دورۀ قاجار و پهلوی شهرستان بوکان [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 54-82]
 • قاجار نقوش و مضامین تزیینی سنگ قبرهای برخوار در دوره‌های صفوی تا قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاجاری تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]
 • قاجاریه بررسی ویژگی های نگارگری نسخ خطی مصور با تاکید بر نسخه مصوّر یوسف(ع) و زلیخا درکتابخانه مرکزی تبریز [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 56-70]
 • قاجاریه تحلیلی بر کتیبه نگاری آیات قرآنی در قلعه چالِشتَر استان چهارمحال و بختیاری (از دوره قاجاریه) [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 69-83]
 • قاجار و پهلوی تزیینات آجرکاری در نمای بیرونی بناهای قاجار و پهلوی بیرجند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 94-108]
 • قاشق‌تراشی پژوهش تحلیلی هنر قاشق‌تراشی در خوانسار از دیرباز تاکنون [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 122-136]
 • قالی بنیاد نظری ماندالا و بازنمایی آن در قالی های چهار باغ [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 63-74]
 • قالی بررسی نظام گفتمانی طرحواره تنشی در قالی سنگشکو موزه میهو [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 23-33]
 • قالی ایران مطالعه نماد ماهی و کاربرد فرم آن در قالی های صفوی و قاجار [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 47-62]
 • قالی بلوچ مطالعه تطبیقی ساختار طرح در قالی‌های سجاده‌ای بلوچ و ترکمن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 173-190]
 • قالی پولونزی تحلیل فرمی تعدادی از قالی های دوره صفوی موسوم به قالی های لهستانی(پولونزی) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 84-97]
 • قالی ترکمن معرفی طرح ظهیر شاه (بازوبندی) در قالی ترکمنی شمال خراسان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 80-90]
 • قالی ترکمن مطالعه تطبیقی ساختار طرح در قالی‌های سجاده‌ای بلوچ و ترکمن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 173-190]
 • قالی تیموری مطالعۀ ساختاری فرش‌های منقوش در نگارۀ محاورۀ دانشوران و نگارۀ جشن در دربار برای اعلام عروسی حضرت یوسف (ع) [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 35-53]
 • قالی دستباف شهری بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های شهری استان خراسان جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قالی صفوی مطالعۀ ساختاری فرش‌های منقوش در نگارۀ محاورۀ دانشوران و نگارۀ جشن در دربار برای اعلام عروسی حضرت یوسف (ع) [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 35-53]
 • قالی- صفویه – اژدها – طرح و نقش مطالعه فرم وموقعیت های کاربرد اژدها در قالی های صفویه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 38-51]
 • قالی کردی مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 4-16]
 • قالی لهستانی تحلیل فرمی تعدادی از قالی های دوره صفوی موسوم به قالی های لهستانی(پولونزی) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 84-97]
 • قالی‌‌های سجاده‌ای مطالعه تطبیقی ساختار طرح در قالی‌های سجاده‌ای بلوچ و ترکمن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 173-190]
 • قبه‌الصخره بیت‌المقدس مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی گنبد‌های مساجد قبه‌الصخره بیت‌المقدس و شیخ لطف‌الله اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 20-34]
 • قرآن نقش قرآن کریم در آفرینش هنری و شیو ه های مختلف کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 6-18]
 • قرآن بررسی نقش نشانه ای شمایل‌های مقدسین به عنوان عنصر محوری در تصویر سازی‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-134]
 • قرآن کریم مطالعه تطبیقی جلد های چرمی قرآن کریم در دوره تیموری با جلد های چرمی در دوره مملوکی مصر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 4-15]
 • قرآن کریم انتقال معنی از طریق تصویرسازی ذهنی در جزء سی ام قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • قرآن کریم- جامع­التواریخ- نگارگری- مکتب تبریز مطالعه تطبیقی قصص انبیاء در قرآن کریم و سرگذشت پیامبران در متن و نگاره های کتاب جامع التواریخ [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 15-24]
 • قرآن نِگِل بررسی و تحلیل نسخه خطی قرآن نِگِل [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 4-14]
 • قرون اولیه اسلامی بازجست سنت دیوارنگاری پارتی در دیوارنگاری قرون اولیه اسلامی بر اساس نظریه پانوفسکی نمونه مورد مطالعه: تپه تاکستان نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرون وسطی تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 101-117]
 • قزوینی مطالعه تطبیقی شیوه تصویرگری فرشتگان « اسرافیل، جبرئیل و میکائیل » در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات قزوینی (نسخه کتابخانه ملی فرانسه،463؛ کتابخانه ملی 46-3343 وچاپ سنگی طهران، 1283) [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 4-16]
 • قشقایی تطبیق مولفه های فنی و زیبایی شناختی در جل اسب قشقایی و شاهسون [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 204-222]
 • قلاع هنر گره چینی چوب بر سقف قلعه های قاجاری چهارمحال و بختیاری [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 63-80]
 • قلعه چالشتر تحلیلی بر کتیبه نگاری آیات قرآنی در قلعه چالِشتَر استان چهارمحال و بختیاری (از دوره قاجاریه) [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 69-83]
 • قلعه شلمزار کاخ قلعه ی شلمزار (در استان چهارمحال و بختیاری)، نمونه ی شاخص ترکیب الگوی معماری قجری با تزئینات و فرهنگ تصویری قومی- محلی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 156-173]
 • قلمدان تأثیر فعالیت میسیونرهای مسیحی بر مصورسازی قلمدان های عصر ناصری [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 46-61]
 • قواره‌بری بازشناسی الگوها و نقوش گره‌چینی و قواره‌بری در پنجره‌های ثابت و بازشوهای اسدمحله ماسوله [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 58-73]
 • قوام‌السلطنه تحلیل فنی و بصری دیوار نگاره‌های گل و مرغ در خانه قوام و زینت‌الملک شیراز [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 161-178]

ک

 • کاخ ‌‌‌‌‌مطالعه تطبیقی نقوش دیواری باغ تاج‌آباد نطنز در مقایسه با دیگر نقوش دیواری عصر صفوی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 27-39]
 • کاخ چهل‌ستون مقایسه تطبیقی – تحلیلی نقش سفالینه بر دیوارنگاره های دوره صفویه با سفال های این دوره با تمرکز بر نقوش کاخ چهلستون اصفهان [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 54-70]
 • کاخ عالی قاپو بررسی نمونه های اسلیمی در طبقات کاخ عالی قاپو بر اساس نقاشی دیواری اصفهان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 87-99]
 • کاربری جدید آسیب‌شناسی دانش بومی کاغذ‌سازی سنتی ایران به منظور مطابق‌سازی با نیازهای جامعه‌ی معاصر [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 38-54]
 • کاسه‌های شیشه‌ای مطالعه سیر تحول کاسه‌های شیشه‌ای ایران از قرون 4 ق.م تا 7 ه.ق از منظر ریخت‌شناسی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 207-226]
 • کاشی مطالعه نقوش مذهبی درکاشی های تکیه معاون الملک [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 15-29]
 • کاشی بررسی الگوهای تزیینی و روند آرایه های معماری بناهای دشت برخوار در دوره اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 71-87]
 • کاشی زرین‌فام پژوهش تحلیلی کاشی‌های زرین‌فام ستاره‌ای‌شکل بنای امام‌زاده یحیی ورامین [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشی کاری تجلی باور های مذهبی ومناسک دینی مسلمانان در هنر عثمانی ( مطالعه موردی : تصاویر خانه خدا در کاشی کاری ها ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 70-85]
 • کاشی کاری تحلیل تطبیقى نقاشى‌های دیواری امویان و دوره معاصر در سوریه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشی‌کاری نقش وتاثیر آیات قرآنی بر آرایه پردازی در معماری مسجد، نمونه موردی:مسجد - مدرسه دارالاحسان (مسجد جامع )سنندج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 86-97]
 • کاشی‌کاری واکاوی شکل گیری نقوش هندسی شکسته در کاشیکاری های مسجد جامع اصفهان [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 155-169]
 • کاشی کاری تیموری پالت رنگ کاشیکاری مدرسه غیاثیه خرگرد بنای ماندگار دوره تیموری در خراسان [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 32-50]
 • کاشی نگاره نگاهی بر عناصر نمادین کاشی نگار ه های قاجار کرمان(مطالعه موردی ده اثر) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 4-18]
 • کاغذدست ساز آسیب‌شناسی دانش بومی کاغذ‌سازی سنتی ایران به منظور مطابق‌سازی با نیازهای جامعه‌ی معاصر [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 38-54]
 • کاغذ دیواری جایگاه پوشش‌های پارچه‌ای و کاغذی بر آرایه‌های معماری دوره قاجار در خانه وثیق انصاری اصفهان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 126-144]
 • کاغذ سمرقندی بررسی و تحلیل نسخه خطی قرآن نِگِل [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 4-14]
 • کایلین بررسی و شناسایی نقش‌مایه‌ی کایلین در فرش های دوره‌ی صفویه [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 23-41]
 • کتابخانه مرکزی تبریز بررسی ویژگی های نگارگری نسخ خطی مصور با تاکید بر نسخه مصوّر یوسف(ع) و زلیخا درکتابخانه مرکزی تبریز [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 56-70]
 • کتابخانه ملی ایران "سبک‌شناسی تذهیب سرلوح‌های کتب چاپ سنگی دورۀ قاجار، بر اساس دویست مجلد دارای سرلوح محفوظ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران" [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 106-125]
 • کتیبه بررسی و شناخت مضامین و نقوش سنگ قبرهای محفوظ در هارونیه توس [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 81-90]
 • کتیبه مطالعه تطبیقی کتیبه های ضریح‌های امام حسین و حضرت عباس(علیها سلام) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 191-205]
 • کتیبه ‌‌کاربست پنج اصل منتخب گشتالت در تحلیل کتیبه گریو گنبد بقعه دوازده امام یزد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتیبه خط و هندسه پنهان در زوایای کتیبه‌های مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی (مطالعه موردی گنبد الله الله) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتیبه خوشنویسی تحلیل پیرامتنی امضاءِ «اسدالله اصفهانی» بر شمشیرهای عصر صفویه [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 71-87]
 • کتیبه مادر و فرزند(دو ردیفی)" مطالعه تحلیلی و آیکونوگرافیک کهن الگوهای تزئینی نخستین کتیبه احداثی- روایی معماری اسلامی ایران، در گنبدخانه مجموعه شیخ جام [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 43-57]
 • کتیبه نگاری پژوهشی تحلیلی بر کتیبه نگاری آیه الکرسی در آثار هنری ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 70-79]
 • کتیبه نگاری کتیبه نگاری آیات قرآنی بر مناره های سلجوقی [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 4-14]
 • کتیبه نگاری معرفی و خوانش کتیبه های آثار فلزی عصر صفوی مطالعه موردی: نمونه های موجود در موزه آستان قدس رضوی [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 4-12]
 • کتیبه ها معرفی و بررسی ویژگی های تزیینی محراب گچبری مسجد جامع ساوه در موزه چهارفصل اراک [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 4-14]
 • کتیبه ‬های تاریخی تعیین ادوار رونق محله‬ های شهر نطنز با اتکاء به کتیبه‬ های بناهای تاریخی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 189-202]
 • کجاوه شناسایی فرم،کاربرد و تزئینات کجاوه در نگارگری ایرانی دوره های تیموری و صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 85-101]
 • کردستان بررسی و تحلیل نسخه خطی قرآن نِگِل [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 4-14]
 • کردستان بررسی و معرفی تزیینات بناهای روستای حمامیان بوکان [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 111-131]
 • کرمان نگاهی بر عناصر نمادین کاشی نگار ه های قاجار کرمان(مطالعه موردی ده اثر) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 4-18]
 • کرمان تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان‌های عصر صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 169-187]
 • کشکول بررسی و تحلیل زیباشناختی کَشکو لهای دوره قاجار مطالعه موردی: بررسی کشکول حاجی عباس از مجموعه شاهزاده صدرالدین آقاخان در ژنو [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 19-33]
 • کیفیت تراش آسیب شناسی هنر فیروزه تراشی در شهر مشهد با رویکرد آموزش [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 99-115]
 • کلیدی: نقاشی ایرانی تأثیر شعر خواجوی کرمانی بر پیکرنگاری جنید [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 85-96]
 • کلید واژگان: کتاب آرایی نقش قرآن کریم در آفرینش هنری و شیو ه های مختلف کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 6-18]
 • کمال الدین بهزاد ریخت شناسی نگاره سماع صوفیان منسوب به بهزاد [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 97-107]
 • کمال الدین بهزاد بررسی صفحه آرایی نگار ه های منسوب به کمال الدین بهزاد در نسخه بوستان سعدی (893- 894 هجری) به مثابه یک الگو [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 13-28]
 • کمال‌الدین بهزاد تحلیل رقم نویسی پرتره یک درویش واقع در موزه توپقاپی‌سرای بر اساس تحلیل آثار منتخب کمال‌الدین بهزاد [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 83-98]
 • کهن‌الگوها بررسی و تحلیل کهن‌الگوها در اسطوره شاماران از منطقه موکریان بر اساس آرای یونگ [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 43-56]
 • کوزه قلیان تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان‌های عصر صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 169-187]
 • کیومرث بارگاه کیومرث بررسی تطبیقی عناصر بصری هفت نگاره با موضوع واحد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 42-56]

گ

 • گچ‌بری تحلیل تطبیقی نقوش گچ‌بری‌های عصر ساسانی و سلجوقی در خراسان (مطالعه موردی: بناهای بندیان درگز و رباط شرف) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 171-190]
 • گرافیک تأثیرتغییرات اجتماعی بر یکصد سال گرافیک معاصر ایران ( براساس نظریه تغییر اجتماعی ،گی ‌روشه) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 98-111]
 • گرگان تحلیل نشانه شناسانه تمثیل های منطق الطیر عطار در نقوش تزیینی آرامگاه امام زاده روشن آباد گرگان [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 19-37]
 • گر هچینی هنر گره چینی چوب بر سقف قلعه های قاجاری چهارمحال و بختیاری [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 63-80]
 • گره‌چینی بررسی تطبیقی ویژگی‌های بصری، الگوهای هندسی و کاربرد گره‌چینی چوبی در خانه‌های تاریخی درمیان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 161-184]
 • گره‌چینی بازشناسی الگوها و نقوش گره‌چینی و قواره‌بری در پنجره‌های ثابت و بازشوهای اسدمحله ماسوله [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 58-73]
 • گره هندسی پژوهشی بر آرایه های هندسی موجود در نگار ه های شاهنامه بایسنقری [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 74-86]
 • گفتگومندی مؤلفه‌های گفتگومندی باختینی در زیورآلات معاصر هندوستان با نقش‌مایه جانوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • گفتمان شیعی تحلیل نگاره های دارای مضمون شیعی مربوط به دوره های ایلخانی، تیموری و ترکمن براساس گفتمان تشیع (دوازده امامی) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 66-83]
 • گفت‌و‌گومندی بررسی نگار ه « وقتی خلیفه با جعفر صحبت می دارد » از مجموعه هزار و یک شب مصور صنیع الملک با رویکرد چندصدایی باختین [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 25-38]
 • گلپایگان تحلیل تطبیقی و زیباشناختی آرایه های چوبی مسجد جامع سرآور گلپایگان با مساجد آذربایجان [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 60-71]
 • گلیم مقدمه ای بر زیبایی شناسی نقش و رنگ گلیم های عشایر بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 19-39]
 • گل و مرغ شناسایی مفاهیم و ریشه های تصویری گل و مرغ در تایپوگرافی معاصرایران [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 151-159]
 • گل و مرغ تحلیل فنی و بصری دیوار نگاره‌های گل و مرغ در خانه قوام و زینت‌الملک شیراز [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 161-178]
 • گُل وَنی بررسی و تحلیلی بر پوشاک سنتی زنان شهرستان در ه شهر (مطالعه موردی: گُل وَنی) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 63-76]
 • گناباد مطالعه تطبیقی سفالینه های مراکز سفالگری مِند گناباد و شَهرِضای اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 37-54]
 • گنبد مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی گنبد‌های مساجد قبه‌الصخره بیت‌المقدس و شیخ لطف‌الله اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 20-34]
 • گنبدخانه مجموعه شیخ جام" مطالعه تحلیلی و آیکونوگرافیک کهن الگوهای تزئینی نخستین کتیبه احداثی- روایی معماری اسلامی ایران، در گنبدخانه مجموعه شیخ جام [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 43-57]
 • گنبد علویان بررسی آرایه های معماری گنبد علویان همدان [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 4-21]
 • گورستان‌ بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 63-85]
 • گورستان اسلامی شیرسنگی کنگره‌دار؛ گونه‌ای از سنگ مزارهای گورستان اسلامی شهسوار ایذه [(مقالات آماده انتشار)]
 • گونه شناسی زیورآلات گونه شناسی و مطالعه شیو ه های ساخت و تزئین زیورآلات سنتی طلای یزد [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 28-41]
 • گونه شناسی موضوعی گونه‌شناسی مضامین نقوش انسانی کاشی‌های دوره صفویه [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 138-155]

ل

 • لاهیجان مقایسه نقوش نقاشی‌های دیواری بقاع متبرکه در لاهیجان و نقاشی‌های شاهنامه‌ی کارکیا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 54-73]
 • لایه چینی مطالعه تطبیقی ویژگی های ساختاری تزیینات طلاکاری دوره قاجار در اصفهان نمونه موردی: خانه های قدسیه، شهشهان و حقیقی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 52-69]
 • لایه های هویتی بازیابی لایه های هویتی در نسخه های مصور چاپ سنگی قاجار (مطالعه موردی: تعداد سیزده نسخه با محتوای حماسی و ادبی) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 28-45]
 • لباس قاجار نظری بر اجزاء اصلی تن جامه های زنانه در اندرونی دربار قاجار (از دورة فتحعلیشاه تا پایان عصر ناصری) [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 179-194]
 • لوتمان تحلیل نشانه شناختی تصویری از یک نگاره نسخه خطی “هزار و یک شب” به روش یوری لوتمان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-77]

م

 • مازندران بررسی نقشمایه های چهار شیء فلزی مکشوفه از مازندران دور ه قاجار [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 78-86]
 • ماسوله بازشناسی الگوها و نقوش گره‌چینی و قواره‌بری در پنجره‌های ثابت و بازشوهای اسدمحله ماسوله [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 58-73]
 • ماندالا بنیاد نظری ماندالا و بازنمایی آن در قالی های چهار باغ [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 63-74]
 • ماهی مطالعه نماد ماهی و کاربرد فرم آن در قالی های صفوی و قاجار [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 47-62]
 • متن ... شبی چون شَبَه روی شسته به قیر (بررسی ارتباط موضوعی متن و تصویر در داستان بیژن و منیژه) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 154-170]
 • مثنوی معنوی تفسیر نمادین نقش مایه ماهی در سفالینه های قرون 6و7 هجری ایران با نظری بر مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 74-86]
 • مجلس درویشان تأملی بر کارکردهای چند ساحتی کاشی نگاره مجلس درویشان در تکیه معاون الملک کرمانشاهان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 52-67]
 • مجموعه آرامگاهی شیخ احمد جام" مطالعه تحلیلی و آیکونوگرافیک کهن الگوهای تزئینی نخستین کتیبه احداثی- روایی معماری اسلامی ایران، در گنبدخانه مجموعه شیخ جام [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 43-57]
 • مجموعه تربت شیخ جام بررسی تزیینات گیاهی و هندسی محراب های گچبری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 17-31]
 • مجموعه شیخ عبدالصمد تعیین ادوار رونق محله‬ های شهر نطنز با اتکاء به کتیبه‬ های بناهای تاریخی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 189-202]
 • محراب گچ بری پژوهشی بر آرایه های گیاهی و هندسی محراب گچبری مسجد جامع نی ریز [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 76-86]
 • محراب‌های گچبری معرفی و بررسی ویژگی های تزیینی محراب گچبری مسجد جامع ساوه در موزه چهارفصل اراک [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 4-14]
 • محرا ب های گچبری بررسی تزیینات گیاهی و هندسی محراب های گچبری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 17-31]
 • محیط‌شناسی رویکرد محیط‌شناختی به اسطوره‌گرایی و خیال‌پردازی در باغ‌‌های دوره اسلامی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 21-40]
 • محمدرضا نوعی خبوشانی رواج مصوّرسازی سوز و گداز نوعی خبوشانی در عصر صفوی: با تاکید بر نسخۀ موزۀ هنر والترز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 68-80]
 • محمدشاه نظری بر اجزاء اصلی تن جامه های زنانه در اندرونی دربار قاجار (از دورة فتحعلیشاه تا پایان عصر ناصری) [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 179-194]
 • محمدعلی نقاش رواج مصوّرسازی سوز و گداز نوعی خبوشانی در عصر صفوی: با تاکید بر نسخۀ موزۀ هنر والترز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 68-80]
 • محمود فرشچیان تاثیر و تأثرات مدرسه صنایع قدیمه و موزه هنرهای ملی در نگارگری معاصر مطالعه موردی: محمود فرشچیان [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 108-127]
 • محمود فرشچیان تحلیل بصری عنصر فرشته در آثار استاد محمود فرشچیان [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 4-15]
 • میخاییل باختین بررسی نگار ه « وقتی خلیفه با جعفر صحبت می دارد » از مجموعه هزار و یک شب مصور صنیع الملک با رویکرد چندصدایی باختین [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 25-38]
 • مدیحه سرایی مطالعه تطبیقی مصادیقی از سنگ نگار ه های باستانی و نمونه های مکاتب نگارگری اسلامی، جهت بازشناسی استعلا در مدیحه سرایی [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 59-70]
 • مدرسه صنایع قدیمه تاثیر و تأثرات مدرسه صنایع قدیمه و موزه هنرهای ملی در نگارگری معاصر مطالعه موردی: محمود فرشچیان [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 108-127]
 • مدرسه غیاثیه خرگرد پالت رنگ کاشیکاری مدرسه غیاثیه خرگرد بنای ماندگار دوره تیموری در خراسان [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 32-50]
 • مذهب شیعه تحلیل پیرامتنی امضاءِ «اسدالله اصفهانی» بر شمشیرهای عصر صفویه [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 71-87]
 • مربع معنایی بررسی نظام گفتمانی طرحواره تنشی در قالی سنگشکو موزه میهو [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 23-33]
 • مرقع گلشن بررسی ویژگی‌های منظره‌پردازی بر اساس سبک‌های موجود در نگاره‌های مرقع گلشن [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 170-197]
 • مرقع گلشن تحلیل نگارۀ «مجلس همایون و اکبر» از مجموعۀ مُرقع گلشن با تاکید بر انواع حضورِ هنرمند در اثر [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 5-19]
 • مرکز ساوه بررسی نقوش سفالینه های مینایی ساوه در سده های ششم و هفتم هجری قمری براساس نمونه های موزه متروپولیتن [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 4-20]
 • مزایای رقابتی مزیت های رقابتی فرش دستبافت ایران از منظر سرمایه فکری [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 42-53]
 • مساجد خوارزمشاهی تحلیل و بررسی نقوش تزیینی در معماری مساجد دوره خوارزمشاهیان در خراسان براساس رویکرد سنت گرایی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 4-19]
 • مسجد مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی گنبد‌های مساجد قبه‌الصخره بیت‌المقدس و شیخ لطف‌الله اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 20-34]
 • مسجد افوشته مطالعه تطبیقی درهای منبت مسجد افوشته نطنز با آثار مشابه دوره تیموری [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 103-115]
 • مسجد امام(ره) بروجرد. ویژگی های ساختاری شناسایی و طبقه بندی آرایه های معماری مسجد امام(ره) بروجرد با تأکید بر ویژگی های ساختاری [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 4-18]
 • مسجد جامع اشترجان مطالعه ارزشهای زیبایی شناختی نقش مایه های تزیینی سردر ورودی شمالی مسجد جامع اشترجان [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 22-35]
 • مسجد جامع اصفهان شاخص های مؤثر ایجاد حس خلوت و رازگونگی در مساجد (نمونه موردی مسجد جامع اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 66-84]
 • مسجد جامع اصفهان واکاوی شکل گیری نقوش هندسی شکسته در کاشیکاری های مسجد جامع اصفهان [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 155-169]
 • مسجد جامع ساوه معرفی و بررسی ویژگی های تزیینی محراب گچبری مسجد جامع ساوه در موزه چهارفصل اراک [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 4-14]
 • مسجد جامع نی ریز پژوهشی بر آرایه های گیاهی و هندسی محراب گچبری مسجد جامع نی ریز [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 76-86]
 • مسجد شیخ لطف الله بررسی فضاهای تهی مسجد شیخ لطف الله [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 70-82]
 • مسجد کرمانی بررسی تزیینات گیاهی و هندسی محراب های گچبری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 17-31]
 • مسجد-مدرسه بازشناسی تزئینات مسجد-مدرسه‌های دوره قاجار اراک [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 30-43]
 • مسجد-مدرسه چهارباغ تحلیل همنواختی آرایه های تزئینی و معماری در بناهای علمی-مذهبی عهد صفویه و قاجار [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 135-152]
 • مسجد-مدرسه دارالاحسان نقش وتاثیر آیات قرآنی بر آرایه پردازی در معماری مسجد، نمونه موردی:مسجد - مدرسه دارالاحسان (مسجد جامع )سنندج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 86-97]
 • مسجد-مدرسه رکن الملک تحلیل همنواختی آرایه های تزئینی و معماری در بناهای علمی-مذهبی عهد صفویه و قاجار [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 135-152]
 • میسیونرها تأثیر فعالیت میسیونرهای مسیحی بر مصورسازی قلمدان های عصر ناصری [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 46-61]
 • مشکول بررسی تطبیقی دو منبر دوره سلجوقی و ایلخانی (مشکول و نائین) [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 47-59]
 • مصر مکتب فلزکاری مصر(قاهره) در دوره مملوک ها [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 44-62]
 • مضامین تزئین بررسی نقوش سفالینه های مینایی ساوه در سده های ششم و هفتم هجری قمری براساس نمونه های موزه متروپولیتن [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 4-20]
 • مضامین مذهبی بررسی جلوه های تزئینی بقعه متبرکه آقا میر شمس الدین بن امام موسی الکاظم (ع) در لاهیجان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 4-14]
 • مطالعات بینارشته‌ای واکاوی نگار ه ی معراج پیامبر اکرم(ص)در نسخه ی خطی هفت اورنگ جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت* [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 4-18]
 • مطالعه تطبیقی مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی های کردی خراسان با بلوچی سیستان و بلوچستان [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 4-16]
 • مطالعه تطبیقی مطالعه تطبیقی ساختار طرح در قالی‌های سجاده‌ای بلوچ و ترکمن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 173-190]
 • مطلوبیت تصویری بازشناسی مطلوبیت تصویری خوون چینی سردر خانه های تاریخی دزفول [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 57-67]
 • معاصرایران تأثیرتغییرات اجتماعی بر یکصد سال گرافیک معاصر ایران ( براساس نظریه تغییر اجتماعی ،گی ‌روشه) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 98-111]
 • معاون الملک مطالعه نقوش مذهبی درکاشی های تکیه معاون الملک [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 15-29]
 • معراج مطالعه تطبیقی واقعه معراج در نگاره معراج سلطان محمد و متن معراجیه‌های نظامی [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 15-29]
 • معراج مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره معراج حضرت رسول(ص) از خمسه طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 151-168]
 • معراج پیامبر تصویر گری براق در هنر سفالگری ونگارگری دوره اسلامی با تاکید بر معراج پیامبر (ص) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 51-63]
 • معماری بررسی جلوه های تزئینی بقعه متبرکه آقا میر شمس الدین بن امام موسی الکاظم (ع) در لاهیجان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 4-14]
 • معماری بررسی فضاهای تهی مسجد شیخ لطف الله [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 70-82]
 • معماری بررسی و معرفی تزیینات بناهای روستای حمامیان بوکان [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 111-131]
 • معماری تحلیل همنواختی آرایه های تزئینی و معماری در بناهای علمی-مذهبی عهد صفویه و قاجار [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 135-152]
 • معماری تفسیر کاربردی رواج پلان هشت ضلعی در آرامگاه‌های سلجوقی و نقد آراء سنت‌گرایان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-148]
 • معماری تحلیل کاربرد نقوش هندسی متنوع، بدون رعایت اصل تقارن در آجرکاری سلجوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری اسلامی تحلیل ریشه ها و مفاهیم نقوش هندسی معماری دوره اسلامی در هنر کهن ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 41-58]
 • معماری اسلامی تحلیل و بررسی نقوش تزیینی در معماری مساجد دوره خوارزمشاهیان در خراسان براساس رویکرد سنت گرایی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 4-19]
 • معماری تزیینی رویکرد محیط‌شناختی به اسطوره‌گرایی و خیال‌پردازی در باغ‌‌های دوره اسلامی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 21-40]
 • معماری دوران اسلامی تعیین ادوار رونق محله‬ های شهر نطنز با اتکاء به کتیبه‬ های بناهای تاریخی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 189-202]
 • معماری قاجار بازشناسی تزئینات مسجد-مدرسه‌های دوره قاجار اراک [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 30-43]
 • معماری قاجار شناسایی و طبقه بندی آرایه های معماری مسجد امام(ره) بروجرد با تأکید بر ویژگی های ساختاری [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 4-18]
 • معماری کاخ چیدمان کاخ‌های ایرانی در شیوه معماری آذری: مطالعه تطبیقی اثاثیه و عناصر معماری داخلی و نگاره‌های سده‌های 7 ه. ق تا 11 ه. ق (13 م. تا 17 م.) * [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 127-145]
 • معماریِ مسجد بررسی تجلّی رمز نور در معماری اسلامی (بر مبنای نگاه اشرقی سهروردی به نور وتأکید بر شاخصه های مساجد اسلامی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 24-41]
 • معماری مسکونی بررسی تطبیقی ویژگی‌های بصری، الگوهای هندسی و کاربرد گره‌چینی چوبی در خانه‌های تاریخی درمیان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 161-184]
 • معناشناسی تحلیل معنایی نقوش بناهای قاجاری در بافت قدیم شهر بیرجند (بر اساس رویکرد معناشناسی دیداری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مفاهیم شناسایی مفاهیم و ریشه های تصویری گل و مرغ در تایپوگرافی معاصرایران [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 151-159]
 • مفتول کوبی پیشه نگاری در هنر ایران (بررسی پیشه های بازنمای یشده در نگاره پادشاهی جمشید از مجموعه شاهنامه بایسنقری)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 142-150]
 • مقبره خواجه احمد یسوی مطالعه فرم و نقش آثار فلزی مقبره خواجه احمد یسوی در ترکستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی خط و هندسه پنهان در زوایای کتیبه‌های مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی (مطالعه موردی گنبد الله الله) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مکتب اصفهان بررسی نگاره های مربوط به رستم ودیو سپید در نگارگری [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 15-27]
 • مکتب تبریز بررسی نگاره های مربوط به رستم ودیو سپید در نگارگری [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 15-27]
 • مکتب دوم تبریز جانبخشی به طبیعت در آثار سلطان محمد [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 84-96]
 • مکتب دوم تبریز مفاهیم مشترک باغسازی در دوره تیموری و صفوی، با تاکید بر نگاره های باغ دو مکتب هرات و مکتب دوم تبریز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 20-35]
 • مکتب دوم تبریز مطالعه سبکی نقوش تذهیب چادرها و سایه‌بان‌های نگاره‌های منتخب شاهنامه شاه‌تهماسبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مکتب سقاخانه تحلیل عناصر تصویری نقاشی های منتخب از صادق تبریزی با رویکرد نشانه‌شناسی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 5-28]
 • مکتب سلجوقی نسخۀ مصور «ورقه و گلشاه» و تصویرگری یک زن آرمانی؛ تحلیل آیکونولوژیک یک نگاره [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 55-70]
 • مکتب شیراز بررسی نگاره های مربوط به رستم ودیو سپید در نگارگری [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 15-27]
 • مکتب شیراز کارکرد ایدئولوژیک نگاره های خاوران نامۀ مکتب شیراز با تکیه بر نظریۀ ایدئولوژی لویی آلتوسر [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 165-179]
 • مکتب قزوین بررسی تطبیقی عناصر تصویری نگاره پرواز لا کپشت و دو بط در مکاتب مشهد و قزوین [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 84-96]
 • مکتب مشهد بررسی تطبیقی عناصر تصویری نگاره پرواز لا کپشت و دو بط در مکاتب مشهد و قزوین [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 84-96]
 • مکتب نقاشی تبریز1 نمودهای بصری سیمای پیامبر اسلام (ص) در نسخه خطی جامع‌التواریخ رشیدی ایلخانان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 180-194]
 • مکتب نگارگری اصفهان تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 41-61]
 • مکتب نگارگری مشهد تحلیل ساختاری و محتوایی جایگاه نقش مایه پرنده در چهار نگاره هفت اورنگ جامی از مکتب نگارگری مشهد [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 51-65]
 • مکتب هرات بررسی نگاره های مربوط به رستم ودیو سپید در نگارگری [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 15-27]
 • مکتب هرات ریخت شناسی نگاره سماع صوفیان منسوب به بهزاد [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 97-107]
 • مکتب هرات بررسی صفحه آرایی نگار ه های منسوب به کمال الدین بهزاد در نسخه بوستان سعدی (893- 894 هجری) به مثابه یک الگو [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 13-28]
 • مکتب هرات بررسی فرم، نقش و تزئینات ابزارآلات جنگی عصر تیموری و بازتاب آن در نگاره های مکتب هرات [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 42-58]
 • مکتب هرات تحلیل چگونگی طراحی در هنرهای تزیینی وابسته به معماری و کتاب آرایی در عصر شاهرخ تیموری [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 77-88]
 • مکتب هرات مفاهیم مشترک باغسازی در دوره تیموری و صفوی، با تاکید بر نگاره های باغ دو مکتب هرات و مکتب دوم تبریز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 20-35]
 • مکتب هند و ایرانی تحلیل نگارۀ «مجلس همایون و اکبر» از مجموعۀ مُرقع گلشن با تاکید بر انواع حضورِ هنرمند در اثر [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 5-19]
 • ملوک آل کرت" مطالعه تحلیلی و آیکونوگرافیک کهن الگوهای تزئینی نخستین کتیبه احداثی- روایی معماری اسلامی ایران، در گنبدخانه مجموعه شیخ جام [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 43-57]
 • میمسیس خوانش آثار اقتباسی فرح اصولی با تکیه بر نظریه‌ی میمسیس آدورنو [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 149-160]
 • مملوک مکتب فلزکاری مصر(قاهره) در دوره مملوک ها [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 44-62]
 • مملوکی مطالعه تطبیقی جلد های چرمی قرآن کریم در دوره تیموری با جلد های چرمی در دوره مملوکی مصر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 4-15]
 • مینیاتور مفاهیم مشترک باغسازی در دوره تیموری و صفوی، با تاکید بر نگاره های باغ دو مکتب هرات و مکتب دوم تبریز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 20-35]
 • مناره کتیبه نگاری آیات قرآنی بر مناره های سلجوقی [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 4-14]
 • مناره مطالعه تزیینات آجری در منار ه های دوره سلجوقی استان اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 72-86]
 • مناسک حج تجلی باور های مذهبی ومناسک دینی مسلمانان در هنر عثمانی ( مطالعه موردی : تصاویر خانه خدا در کاشی کاری ها ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 70-85]
 • منبت تیموری مطالعه تطبیقی درهای منبت مسجد افوشته نطنز با آثار مشابه دوره تیموری [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 103-115]
 • منبت‌کاری پژوهش تحلیلی هنر قاشق‌تراشی در خوانسار از دیرباز تاکنون [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 122-136]
 • منبر تحلیل تطبیقی و زیباشناختی آرایه های چوبی مسجد جامع سرآور گلپایگان با مساجد آذربایجان [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 60-71]
 • مندل بنیاد نظری ماندالا و بازنمایی آن در قالی های چهار باغ [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 63-74]
 • منیر رازی بررسی رابطه‌ی بیش‌متنی نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه و ساسانی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 5-19]
 • منسوجات بررسی الگوهای ساختاری فرم/ نقش ترنج در منسوجات دوره صفوی [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 104-118]
 • منسوجات زربفت مطالعه طرح و نقش در زربفت‌های ناشناخته صفوی موزه هنرهای تزیینی اصفهان، در مقایسه با نقوش دیگر آثار هنری این دوره [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 5-21]
 • منسوجات زندیه بررسی طرح و نقش منسوجات در پوشش بیرونی مردانة درباریان در عصر زند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 191-203]
 • منطق­الطیر عطار روابط تصویری-بینانشانه ای سیمرغ با نظام ادبی آن در منطق الطیر عطار [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 71-83]
 • منطق الطیر تحلیل نشانه شناسانه تمثیل های منطق الطیر عطار در نقوش تزیینی آرامگاه امام زاده روشن آباد گرگان [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 19-37]
 • منطقه البروج اسطور ه شناسی صورت های فلکی منقوش در فرش منطقه البروج [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 36-54]
 • منطقه البروج» مطالعه تطبیقی تصویرانسان مَنطِقَهُ البُروج(زودیاک-مَن)در نگاره های ایران و هند [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 92-106]
 • منظره‌پردازی بررسی ویژگی‌های منظره‌پردازی بر اساس سبک‌های موجود در نگاره‌های مرقع گلشن [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 170-197]
 • منظره‌پردازی تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 41-61]
 • مهاباد مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی اواخر قاجار و پهلوی شهر مهاباد [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 17-40]
 • موزاییک تحلیل تطبیقى نقاشى‌های دیواری امویان و دوره معاصر در سوریه [(مقالات آماده انتشار)]
 • موزه بزرگ خراسان هنر عامیانه دوره قاجار در آیینه ظروف سفالین (مطالعه موردی سفال‌های دوره قاجار موزه بزرگ خراسان) [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 74-91]
 • موزه بنیاد مستضعفان تهران مستندنگاری سفال های گلابه ای منقوش رنگارنگ روی زمینه سفید(نمونه موردی موزه بنیاد مستضعفان تهران)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 4-22]
 • موزه ملی پژوهشی تحلیلی بر کتیبه نگاری آیه الکرسی در آثار هنری ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 70-79]
 • موزه ملی نقش قرآن کریم در آفرینش هنری و شیو ه های مختلف کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 6-18]
 • موزه هنرهای تزئینی مطالعه طرح و نقش در زربفت‌های ناشناخته صفوی موزه هنرهای تزیینی اصفهان، در مقایسه با نقوش دیگر آثار هنری این دوره [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 5-21]
 • موزه هنرهای ملی تاثیر و تأثرات مدرسه صنایع قدیمه و موزه هنرهای ملی در نگارگری معاصر مطالعه موردی: محمود فرشچیان [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 108-127]
 • موکریان بررسی و تحلیل کهن‌الگوها در اسطوره شاماران از منطقه موکریان بر اساس آرای یونگ [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 43-56]
 • موکریان شرقی بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 63-85]
 • مولف تحلیل نگارۀ «مجلس همایون و اکبر» از مجموعۀ مُرقع گلشن با تاکید بر انواع حضورِ هنرمند در اثر [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 5-19]
 • مولوی تفسیر نمادین نقش مایه ماهی در سفالینه های قرون 6و7 هجری ایران با نظری بر مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 74-86]
 • مونس العشاق تبیین و تطبیق نگاه اشراقی به زیبایی و جلوه های منطبق با آموزه های قرآن (با تأکید بر رساله مونس العشاق سهروردی)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 95-110]

ن

 • ناصرالدین شاه نظری بر اجزاء اصلی تن جامه های زنانه در اندرونی دربار قاجار (از دورة فتحعلیشاه تا پایان عصر ناصری) [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 179-194]
 • نائین بررسی تطبیقی دو منبر دوره سلجوقی و ایلخانی (مشکول و نائین) [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 47-59]
 • نبرد رخش و شیر خوانش بیش‌متنی از جایگاه حیوانات در نگاره‌های نبرد رخش و شیر در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 36-51]
 • نجم الدین کبری رمز گشایی معانی عرفانی رنگ در نگاره هایی از هفت گنبد (بر اساس آراء حکیمان اسلامی) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 42-54]
 • نجوم نمادشناسی تصویر حاملان عرش در کتاب عجایب المخلوقات قزوینی بر پایه نجوم [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 132-141]
 • نجوم مطالعه تطبیقی تصویرانسان مَنطِقَهُ البُروج(زودیاک-مَن)در نگاره های ایران و هند [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 92-106]
 • نساجی سنتی پیشه نگاری در هنر ایران (بررسی پیشه های بازنمای یشده در نگاره پادشاهی جمشید از مجموعه شاهنامه بایسنقری)* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 142-150]
 • نستعلیق نقش ویژگی های خط نستعلیق در انتقال پیام [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 32-41]
 • نستعلیق بررسی عوامل مؤثر در تغییر سبک خط نستعلیق در خوشنویسی عصر قاجار [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 20-32]
 • نسخ خطی مصور بررسی ویژگی های نگارگری نسخ خطی مصور با تاکید بر نسخه مصوّر یوسف(ع) و زلیخا درکتابخانه مرکزی تبریز [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 56-70]
 • نسخه خطی مصور بررسی یک نمونه نسخه خطی مصور «جنگ شعر» قاجاریه محفوظ در موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 54-68]
 • نسخه های ادبی بازیابی لایه های هویتی در نسخه های مصور چاپ سنگی قاجار (مطالعه موردی: تعداد سیزده نسخه با محتوای حماسی و ادبی) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 28-45]
 • نسخه های حماسی بازیابی لایه های هویتی در نسخه های مصور چاپ سنگی قاجار (مطالعه موردی: تعداد سیزده نسخه با محتوای حماسی و ادبی) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 28-45]
 • نشانه بررسی نقش نشانه ای شمایل‌های مقدسین به عنوان عنصر محوری در تصویر سازی‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-134]
 • نشانه‌شناسی بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 63-85]
 • نشانه‌شناسی تحلیل عناصر تصویری نقاشی های منتخب از صادق تبریزی با رویکرد نشانه‌شناسی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 5-28]
 • نشانه‌شناسی اجتماعی تحلیل ساختار بصری در نگاره "نبرد شبانه کی‌خسرو و افراسیاب" شاهنامه طهماسبی با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 145-164]
 • نشانه - معناشناسی بررسی نظام گفتمانی طرحواره تنشی در قالی سنگشکو موزه میهو [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 23-33]
 • نشانه‌های فرهنگی تحلیل نشانه شناختی تصویری از یک نگاره نسخه خطی “هزار و یک شب” به روش یوری لوتمان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-77]
 • نطنز ‌‌‌‌‌مطالعه تطبیقی نقوش دیواری باغ تاج‌آباد نطنز در مقایسه با دیگر نقوش دیواری عصر صفوی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 27-39]
 • نظامی مطالعه تطبیقی واقعه معراج در نگاره معراج سلطان محمد و متن معراجیه‌های نظامی [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 15-29]
 • نظریه گشتالت ‌‌کاربست پنج اصل منتخب گشتالت در تحلیل کتیبه گریو گنبد بقعه دوازده امام یزد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقاش شمایل‌نگاری کلامی نقاش در ادبیات فارسی قرن 4تا 10 هجری قمری [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 88-105]
 • نقاشی تحلیل عناصر تصویری نقاشی های منتخب از صادق تبریزی با رویکرد نشانه‌شناسی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 5-28]
 • نقاشی مطالعه ویژگی‌های نقاشی طبیعت بیجان در نقاشی دوره فتحعلی شاه قاجار1772- 1834م/1185- 1250 ه.ق [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 107-126]
 • نقاشی ایرانی شمایل‌نگاری کلامی نقاش در ادبیات فارسی قرن 4تا 10 هجری قمری [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 88-105]
 • نقاشی ایرانی الگوی ساختاری حاکم بر نگاره‌های «آب‌تنی شیرین» در سنت نقاشی ایرانی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 146-160]
 • نقاشی ایرانی تحلیل نسبت هندسه با ساختار بصری و محتوایی نقاشی معراج حضرت محمد (ص) نسخه خمسه نظامی 956ه.ق [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقاشی دیواری بررسی جلوه های تزئینی بقعه متبرکه آقا میر شمس الدین بن امام موسی الکاظم (ع) در لاهیجان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 4-14]
 • نقاشی دیواری بررسی نمونه های اسلیمی در طبقات کاخ عالی قاپو بر اساس نقاشی دیواری اصفهان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 87-99]
 • نقاشی دیواری تحلیل محتوای نقاشی‌های ‌دیواری در خانه‌های قاجاری تبریز [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 130-153]
 • نقاشی دیواری تحلیل تطبیقى نقاشى‌های دیواری امویان و دوره معاصر در سوریه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقاشی دیواری بقاع متبرکه مقایسه نقوش نقاشی‌های دیواری بقاع متبرکه در لاهیجان و نقاشی‌های شاهنامه‌ی کارکیا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 54-73]
 • نقاشی روی کاشی تأملی بر کارکردهای چند ساحتی کاشی نگاره مجلس درویشان در تکیه معاون الملک کرمانشاهان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 52-67]
 • نقاشی زیرلعاب سفال گونه نقاشی زیر لعاب با استناد به کتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطایب [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 30-41]
 • نقاشی سقف تزیینات معماری در حوضخانۀ خانۀ دُخانچی شیراز [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 87-94]
 • نقاشی‌لاکی تأثیر فعالیت میسیونرهای مسیحی بر مصورسازی قلمدان های عصر ناصری [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 46-61]
 • نقاشی معراج حضرت محمد (ص) تحلیل نسبت هندسه با ساختار بصری و محتوایی نقاشی معراج حضرت محمد (ص) نسخه خمسه نظامی 956ه.ق [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقد کهن‌الگویی نقد کهن الگویی عناصر کیهانی در مصور سازی فالنامه دوره صفوی مرتبط با سرنوشت انسان [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 29-42]
 • نقش تحلیل زیبایی شناسانه فرم و نقش در زیور آلات ملیله طلای ایران( دوره اسلامی تا کنون) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 19-31]
 • نقش مقدمه ای بر زیبایی شناسی نقش و رنگ گلیم های عشایر بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 19-39]
 • نقش بررسی و شناخت مضامین و نقوش سنگ قبرهای محفوظ در هارونیه توس [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 81-90]
 • نقش تطبیق مولفه های فنی و زیبایی شناختی در جل اسب قشقایی و شاهسون [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 204-222]
 • نقش اسب بررسی جایگاه اسب از اسطوره تا تداوم نقش آن بر فرش [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 21-36]
 • نقش انسانی گونه‌شناسی مضامین نقوش انسانی کاشی‌های دوره صفویه [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 138-155]
 • نقش جهان بنیاد نظری ماندالا و بازنمایی آن در قالی های چهار باغ [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 63-74]
 • نقشمایه بررسی نقشمایه های چهار شیء فلزی مکشوفه از مازندران دور ه قاجار [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 78-86]
 • نقش مایه مطالعه ارزشهای زیبایی شناختی نقش مایه های تزیینی سردر ورودی شمالی مسجد جامع اشترجان [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 22-35]
 • نقش­مایه انسانی جانبخشی به طبیعت در آثار سلطان محمد [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 84-96]
 • نقش مایه پرنده تحلیل ساختاری و محتوایی جایگاه نقش مایه پرنده در چهار نگاره هفت اورنگ جامی از مکتب نگارگری مشهد [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 51-65]
 • نقش­مایه حیوانی جانبخشی به طبیعت در آثار سلطان محمد [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 84-96]
 • نقش‌مایهٔ ماهی تفسیر نمادین نقش مایه ماهی در سفالینه های قرون 6و7 هجری ایران با نظری بر مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 74-86]
 • نقش مایه های تزیینی بررسی آرایه های معماری گنبد علویان همدان [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 4-21]
 • نقوش بررسی جلوه های تزئینی بقعه متبرکه آقا میر شمس الدین بن امام موسی الکاظم (ع) در لاهیجان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 4-14]
 • نقوش بررسی نقوش و نمادها در پوشاک ورزش زورخانه ای [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-51]
 • نقوش بررسی و تحلیلی بر پوشاک سنتی زنان شهرستان در ه شهر (مطالعه موردی: گُل وَنی) [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 63-76]
 • نقوش مطالعه طرح و نقش در زربفت‌های ناشناخته صفوی موزه هنرهای تزیینی اصفهان، در مقایسه با نقوش دیگر آثار هنری این دوره [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 5-21]
 • نقوش انسانی مضامین به کار رفته در پارچه های زربفت صفوی منقش به اشکال انسانی با تأکید بر عصر شاه عباس صفوی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 70-84]
 • نقوش تزیینی بررسی و تحلیلی بر نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره شهر [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 88-103]
 • نقوش تزیینی تحلیل و بررسی نقوش تزیینی در معماری مساجد دوره خوارزمشاهیان در خراسان براساس رویکرد سنت گرایی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 4-19]
 • نقوش تزیینی کاربرد نقوش امام‌زاده‌های شهرستان دماوند استان تهران در طراحی نشانه‌های گرافیکی معاصر ایران [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 45-59]
 • نقوش تزئینی بررسی نقوش سفالینه های مینایی ساوه در سده های ششم و هفتم هجری قمری براساس نمونه های موزه متروپولیتن [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 4-20]
 • نقوش تزئینی گونه شناسی پارچه های طراز دوره فاطمیون مصر بر مبنای مؤلفه های قالب اصلی، نقوش و ترکیب بندی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 55-65]
 • نقوش تزئینی مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی هنر سیاه‌قلم در فلزکاری ارامنه تبریز و صابئین مندایی اهواز [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 5-26]
 • نقوش تزئینی تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]
 • نقوش تزئینی مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی گنبد‌های مساجد قبه‌الصخره بیت‌المقدس و شیخ لطف‌الله اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 20-34]
 • نقوش گیاهی پژوهشی بر آرایه های گیاهی و هندسی محراب گچبری مسجد جامع نی ریز [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 76-86]
 • نقوش گیاهی معرفی و بررسی ویژگی های تزیینی محراب گچبری مسجد جامع ساوه در موزه چهارفصل اراک [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 4-14]
 • نقوش گیاهی سیر پیدایش نقوش گیاهی در هنر صدر اسلام (بارویکرد ویژه به نقوش اسلیمی و ختایی) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 32-40]
 • نقوش گیاهی مطالعۀ تحلیلی نقوش‌ گیاهی بر آبگینۀ سدۀ پنجم و ششم هجری ایران [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 41-53]
 • نقوش گیاهی و حیوانی نقوش و نمادهای گیاهی و حیوانی در سفالینه های دوران اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 4-18]
 • نقوش محلی بختیاری کاخ قلعه ی شلمزار (در استان چهارمحال و بختیاری)، نمونه ی شاخص ترکیب الگوی معماری قجری با تزئینات و فرهنگ تصویری قومی- محلی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 156-173]
 • نقوش مذهبی مطالعه نقوش مذهبی درکاشی های تکیه معاون الملک [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 15-29]
 • نقوش منبر بررسی تطبیقی دو منبر دوره سلجوقی و ایلخانی (مشکول و نائین) [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 47-59]
 • نقوش نمادین مقایسه نقوش نقاشی‌های دیواری بقاع متبرکه در لاهیجان و نقاشی‌های شاهنامه‌ی کارکیا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 54-73]
 • نقوش هندسی تحلیل ریشه ها و مفاهیم نقوش هندسی معماری دوره اسلامی در هنر کهن ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 41-58]
 • نقوش هندسی پژوهشی بر آرایه های گیاهی و هندسی محراب گچبری مسجد جامع نی ریز [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 76-86]
 • نقوش هندسی معرفی و بررسی ویژگی های تزیینی محراب گچبری مسجد جامع ساوه در موزه چهارفصل اراک [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 4-14]
 • نقوش هندسی شکسته واکاوی شکل گیری نقوش هندسی شکسته در کاشیکاری های مسجد جامع اصفهان [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 155-169]
 • نقوش و تزئینات شناسایی فرم،کاربرد و تزئینات کجاوه در نگارگری ایرانی دوره های تیموری و صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 85-101]
 • نگارگری بارگاه کیومرث بررسی تطبیقی عناصر بصری هفت نگاره با موضوع واحد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 42-56]
 • نگارگری بررسی نقوش سفالینه های مینایی ساوه در سده های ششم و هفتم هجری قمری براساس نمونه های موزه متروپولیتن [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 4-20]
 • نگارگری روابط تصویری-بینانشانه ای سیمرغ با نظام ادبی آن در منطق الطیر عطار [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 71-83]
 • نگارگری بررسی تطبیقی عناصر تصویری نگاره پرواز لا کپشت و دو بط در مکاتب مشهد و قزوین [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 84-96]
 • نگارگری تحلیل نگاره های دارای مضمون شیعی مربوط به دوره های ایلخانی، تیموری و ترکمن براساس گفتمان تشیع (دوازده امامی) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 66-83]
 • نگارگری تحلیل بصری عنصر فرشته در آثار استاد محمود فرشچیان [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 4-15]
 • نگارگری بررسی تطبیقی نگارۀ دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 62-75]
 • نگارگری مطالعه تطبیقی واقعه معراج در نگاره معراج سلطان محمد و متن معراجیه‌های نظامی [دوره 5، شماره 16، 1397، صفحه 15-29]
 • نگارگری توصیف و تحلیل پوشاک جنگاوران در نگاره‌های شاهنامه 953ه.ق پاریس [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 128-143]
 • نگارگری پژوهشی بر آرایه های هندسی موجود در نگار ه های شاهنامه بایسنقری [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 74-86]
 • نگارگری مطالعه تطبیقی مصادیقی از سنگ نگار ه های باستانی و نمونه های مکاتب نگارگری اسلامی، جهت بازشناسی استعلا در مدیحه سرایی [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 59-70]
 • نگارگری بررسی فرم، نقش و تزئینات ابزارآلات جنگی عصر تیموری و بازتاب آن در نگاره های مکتب هرات [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 42-58]
 • نگارگری بررسی ویژگی‌های منظره‌پردازی بر اساس سبک‌های موجود در نگاره‌های مرقع گلشن [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 170-197]
 • نگارگری شناسایی فرم،کاربرد و تزئینات کجاوه در نگارگری ایرانی دوره های تیموری و صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 85-101]
 • نگارگری مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره معراج حضرت رسول(ص) از خمسه طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 151-168]
 • نگارگری نسخۀ مصور «ورقه و گلشاه» و تصویرگری یک زن آرمانی؛ تحلیل آیکونولوژیک یک نگاره [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 55-70]
 • نگارگری بررسی تاثیر مذاهب ایرانی و بیزانسی در نگاره های دوره ایلخانی ( مطالعه موردی: شاهنامه دموت) [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 195-208]
 • نگارگری کارکرد ایدئولوژیک نگاره های خاوران نامۀ مکتب شیراز با تکیه بر نظریۀ ایدئولوژی لویی آلتوسر [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 165-179]
 • نگارگری مطالعۀ ساختاری فرش‌های منقوش در نگارۀ محاورۀ دانشوران و نگارۀ جشن در دربار برای اعلام عروسی حضرت یوسف (ع) [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 35-53]
 • نگارگری ایران مطالعه تطبیقی تصویرانسان مَنطِقَهُ البُروج(زودیاک-مَن)در نگاره های ایران و هند [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 92-106]
 • نگارگری ایرانی رمز گشایی معانی عرفانی رنگ در نگاره هایی از هفت گنبد (بر اساس آراء حکیمان اسلامی) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 42-54]
 • نگارگری ایرانی بررسی صفحه آرایی نگار ه های منسوب به کمال الدین بهزاد در نسخه بوستان سعدی (893- 894 هجری) به مثابه یک الگو [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 13-28]
 • نگارگری ایرانی تطبیق عنصر نوشتار و تصویر در شاهنامه بایسنقری کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیت [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 71-86]
 • نگارگری ایرانی تحلیل عناصر تشعیر در نگاره‌های نسخه مصور سلسلة‌الذهب جامی [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 195-211]
 • نگارگری ایرانی چیدمان کاخ‌های ایرانی در شیوه معماری آذری: مطالعه تطبیقی اثاثیه و عناصر معماری داخلی و نگاره‌های سده‌های 7 ه. ق تا 11 ه. ق (13 م. تا 17 م.) * [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 127-145]
 • نگارگری اسلامی تصویر گری براق در هنر سفالگری ونگارگری دوره اسلامی با تاکید بر معراج پیامبر (ص) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 51-63]
 • نگارگری اسلامی بازنمایی درختان مقدس و اسطوره ای اسلامی در نگارگری (زقوم، طوبی، سدره المنتهی) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 5-18]
 • نگارگری حماسی قدیم مطالعه تطبیقی مضامین نگار ه های شاهنامه بایسنقری و آثاری از نگارگری حماسی معاصر ایران* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 60-73]
 • نگارگری حماسی معاصر مطالعه تطبیقی مضامین نگار ه های شاهنامه بایسنقری و آثاری از نگارگری حماسی معاصر ایران* [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 60-73]
 • نگارگری شاهنامه تحلیل ساختار بصری در نگاره "نبرد شبانه کی‌خسرو و افراسیاب" شاهنامه طهماسبی با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 145-164]
 • نگارگری شیعی تجلی باورهای تشیع در برخی نگاره های نسخه " فالنامه تهماسبی" [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-69]
 • نگارگری صفوی رواج مصوّرسازی سوز و گداز نوعی خبوشانی در عصر صفوی: با تاکید بر نسخۀ موزۀ هنر والترز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 68-80]
 • نگارگری صفوی تحلیل و بررسی عناصر خیر و شر در نگاره‌های حمزه‌نامه با رویکرد آیکونولوژی پانوفسکی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 116-137]
 • نگارگری گورکانی تحلیل و بررسی عناصر خیر و شر در نگاره‌های حمزه‌نامه با رویکرد آیکونولوژی پانوفسکی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 116-137]
 • نگارگری معاصر تاثیر و تأثرات مدرسه صنایع قدیمه و موزه هنرهای ملی در نگارگری معاصر مطالعه موردی: محمود فرشچیان [دوره 2، 7.8، 1394، صفحه 108-127]
 • نگارگری هند مطالعه تطبیقی تصویرانسان مَنطِقَهُ البُروج(زودیاک-مَن)در نگاره های ایران و هند [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 92-106]
 • نگارگری یوسف و زلیخا بررسی ویژگی های نگارگری نسخ خطی مصور با تاکید بر نسخه مصوّر یوسف(ع) و زلیخا درکتابخانه مرکزی تبریز [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 56-70]
 • نگاره ... شبی چون شَبَه روی شسته به قیر (بررسی ارتباط موضوعی متن و تصویر در داستان بیژن و منیژه) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 154-170]
 • نگاره التریاق تطبیق عدد چهار، جم و جام جم بر عناصر نگاره باریابی التریاق مرتبط با زمان مقدس روز نو سال نو با تکیه بر رمز‌پردازی در اندیشه الیاده [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 69-83]
 • نگاره ساخت مسجد جامع سمرقند بازشناسی تناسبات طلایی در نگار ه های کمال الدین بهزاد(مطالعه موردی: نگاره ساخت مسجد جامع سمرقند) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 16-31]
 • نماد زیبایی شناسی کارکرد نور در تذهیب های قرآنی (با تاکید بر مبانی حکمت نوریه سهروردی) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 40-49]
 • نماد مطالعه نماد ماهی و کاربرد فرم آن در قالی های صفوی و قاجار [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 47-62]
 • نماد بررسی نقش نشانه ای شمایل‌های مقدسین به عنوان عنصر محوری در تصویر سازی‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-134]
 • نماد بررسی و شناسایی نقش‌مایه‌ی کایلین در فرش های دوره‌ی صفویه [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 23-41]
 • نماد تحلیل نشانه شناسانه تمثیل های منطق الطیر عطار در نقوش تزیینی آرامگاه امام زاده روشن آباد گرگان [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 19-37]
 • نماد نقوش و مضامین تزیینی سنگ قبرهای برخوار در دوره‌های صفوی تا قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • نمادشناسی نمادشناسی تصویر حاملان عرش در کتاب عجایب المخلوقات قزوینی بر پایه نجوم [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 132-141]
 • نمادگرایی نگاهی بر عناصر نمادین کاشی نگار ه های قاجار کرمان(مطالعه موردی ده اثر) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 4-18]
 • نمادها بررسی نقوش و نمادها در پوشاک ورزش زورخانه ای [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-51]
 • نمودهای بصری نمودهای بصری سیمای پیامبر اسلام (ص) در نسخه خطی جامع‌التواریخ رشیدی ایلخانان [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 180-194]
 • نوا تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]
 • نور مجرد رمز گشایی معانی عرفانی رنگ در نگاره هایی از هفت گنبد (بر اساس آراء حکیمان اسلامی) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 42-54]
 • نوشتار گونه شناسی پارچه های طراز دوره فاطمیون مصر بر مبنای مؤلفه های قالب اصلی، نقوش و ترکیب بندی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 55-65]

و

 • واژگان کلیدی: خانه تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]
 • واژگان کلید‌ی: کاشی‌کاری‌ دوره صفویه گونه‌شناسی مضامین نقوش انسانی کاشی‌های دوره صفویه [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 138-155]
 • واژگان کلیدی: نور زیبایی شناسی کارکرد نور در تذهیب های قرآنی (با تاکید بر مبانی حکمت نوریه سهروردی) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 40-49]
 • واقع گرایی مطالعه نماد ماهی و کاربرد فرم آن در قالی های صفوی و قاجار [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 47-62]
 • وجه استعلایی مطالعه تطبیقی مصادیقی از سنگ نگار ه های باستانی و نمونه های مکاتب نگارگری اسلامی، جهت بازشناسی استعلا در مدیحه سرایی [دوره 5، شماره 15، 1397، صفحه 59-70]
 • وجه شاهانه تحلیل پیرامتنی امضاءِ «اسدالله اصفهانی» بر شمشیرهای عصر صفویه [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 71-87]
 • ورامین پژوهش تحلیلی کاشی‌های زرین‌فام ستاره‌ای‌شکل بنای امام‌زاده یحیی ورامین [(مقالات آماده انتشار)]
 • ورقه و گلشاه نسخۀ مصور «ورقه و گلشاه» و تصویرگری یک زن آرمانی؛ تحلیل آیکونولوژیک یک نگاره [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 55-70]
 • ویژگی هندسی پوشش مطالعه‌ی مقایسه‌ای نسبت‌های عناصر کاربندی چهارده در گستره شیوه های ترسیم [دوره 6، شماره 17، 1398، صفحه 34-46]

ه

 • هاله نور تداوم حضور نقش مایه « هاله نور » از دوران باستان تا هنرهای مسیحی و اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 59-69]
 • هزارویک شب بررسی نگار ه « وقتی خلیفه با جعفر صحبت می دارد » از مجموعه هزار و یک شب مصور صنیع الملک با رویکرد چندصدایی باختین [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 25-38]
 • هزار و یک شب تحلیل نشانه شناختی تصویری از یک نگاره نسخه خطی “هزار و یک شب” به روش یوری لوتمان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-77]
 • هفت اورنگ واکاوی نگار ه ی معراج پیامبر اکرم(ص)در نسخه ی خطی هفت اورنگ جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت* [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 4-18]
 • هفت اورنگ جامی تحلیل ساختاری و محتوایی جایگاه نقش مایه پرنده در چهار نگاره هفت اورنگ جامی از مکتب نگارگری مشهد [دوره 4، شماره 13، 1396، صفحه 51-65]
 • هفت‌اورنگ جامی مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره معراج حضرت رسول(ص) از خمسه طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 151-168]
 • هفت گنبد نظامی رمز گشایی معانی عرفانی رنگ در نگاره هایی از هفت گنبد (بر اساس آراء حکیمان اسلامی) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 42-54]
 • همدان بررسی آرایه های معماری گنبد علویان همدان [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 4-21]
 • هند تحلیل و بررسی عناصر خیر و شر در نگاره‌های حمزه‌نامه با رویکرد آیکونولوژی پانوفسکی [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 116-137]
 • هندسه هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 27-38]
 • هندسه جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 109-129]
 • هندسه خط و هندسه پنهان در زوایای کتیبه‌های مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی (مطالعه موردی گنبد الله الله) [(مقالات آماده انتشار)]
 • هندسه تحلیل نسبت هندسه با ساختار بصری و محتوایی نقاشی معراج حضرت محمد (ص) نسخه خمسه نظامی 956ه.ق [(مقالات آماده انتشار)]
 • هندسه نهان تناسب، زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 50-58]
 • هندوستان مؤلفه‌های گفتگومندی باختینی در زیورآلات معاصر هندوستان با نقش‌مایه جانوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • هنر هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 27-38]
 • هنر نقش قرآن کریم در آفرینش هنری و شیو ه های مختلف کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 6-18]
 • هنر تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 101-117]
 • هنراسلامی مطالعۀ تحلیلی نقوش‌ گیاهی بر آبگینۀ سدۀ پنجم و ششم هجری ایران [دوره 6، شماره 18، 1398، صفحه 41-53]
 • هنر اسلامی تفسیر نمادین نقش مایه ماهی در سفالینه های قرون 6و7 هجری ایران با نظری بر مثنوی مولانا [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 74-86]
 • هنر اسلامی نقش ویژگی های خط نستعلیق در انتقال پیام [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 32-41]
 • هنر اسلامی تداوم حضور نقش مایه « هاله نور » از دوران باستان تا هنرهای مسیحی و اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 59-69]
 • هنر اسلامی تحلیل چگونگی طراحی در هنرهای تزیینی وابسته به معماری و کتاب آرایی در عصر شاهرخ تیموری [دوره 4، شماره 14، 1396، صفحه 77-88]
 • هنر اسلامی تحلیل و بررسی نقوش تزیینی در معماری مساجد دوره خوارزمشاهیان در خراسان براساس رویکرد سنت گرایی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 4-19]
 • هنر اسلامی سیر پیدایش نقوش گیاهی در هنر صدر اسلام (بارویکرد ویژه به نقوش اسلیمی و ختایی) [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 32-40]
 • هنر اسلامی تحول فردیت خطاطی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 81-97]
 • هنر اسلامی جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 109-129]
 • هنر اشراقی بررسی تجلّی رمز نور در معماری اسلامی (بر مبنای نگاه اشرقی سهروردی به نور وتأکید بر شاخصه های مساجد اسلامی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 24-41]
 • هنر ایلخانی بررسی تاثیر مذاهب ایرانی و بیزانسی در نگاره های دوره ایلخانی ( مطالعه موردی: شاهنامه دموت) [دوره 9، شماره 23، 1401، صفحه 195-208]
 • هنر سفالگری تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان‌های عصر صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 169-187]
 • هنر سنتی بررسی تطبیقی ویژگی‌های بصری، الگوهای هندسی و کاربرد گره‌چینی چوبی در خانه‌های تاریخی درمیان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 161-184]
 • هنر سوزنکاری رابطه معنایی هنر سنتی سوزنکاری در پوشش صوفیان اهل فتوت با اذکار و اعداد مقدس [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 137-150]
 • هنر عامیانه هنر عامیانه دوره قاجار در آیینه ظروف سفالین (مطالعه موردی سفال‌های دوره قاجار موزه بزرگ خراسان) [دوره 9، شماره 24، 1401، صفحه 74-91]
 • هنر فیروزه تراشی آسیب شناسی هنر فیروزه تراشی در شهر مشهد با رویکرد آموزش [دوره 10، شماره 25، 1402، صفحه 99-115]
 • هنر قاجار بازیابی لایه های هویتی در نسخه های مصور چاپ سنگی قاجار (مطالعه موردی: تعداد سیزده نسخه با محتوای حماسی و ادبی) [دوره 3، شماره 11، 1395، صفحه 28-45]
 • هنر کهن ایرانی تحلیل ریشه ها و مفاهیم نقوش هندسی معماری دوره اسلامی در هنر کهن ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 41-58]
 • هنر مسیحی تداوم حضور نقش مایه « هاله نور » از دوران باستان تا هنرهای مسیحی و اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 59-69]
 • هنرمندان لواسانی هنرمندان لواسانی در پهنه‌ی ری،تهران و لواسان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 112-121]
 • هنرهای بصری نقش ویژگی های خط نستعلیق در انتقال پیام [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 32-41]
 • هویت بصری ایرانی کاربرد نقوش امام‌زاده‌های شهرستان دماوند استان تهران در طراحی نشانه‌های گرافیکی معاصر ایران [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 45-59]

ی

 • یونگ بررسی و تحلیل کهن‌الگوها در اسطوره شاماران از منطقه موکریان بر اساس آرای یونگ [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 43-56]