اهداف و چشم انداز

1-   انتشار مقاله ها و نوشته های علمی و پژوهشی و ارائه نتایج پژوهش های مرتبط بامحورهای نشریه

2-   کمک به توسعه و ارتقاء دانش علمی ، تخصصی پژوهشگران، متخصصان، کارشناسان و دانش پژوهان در حوزه های هنر اسلامی

3-   کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی و علمی-پژوهشی و هم چنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل بهتر آموخته ها و تجربه ها و کسب دستاوردهای تازه علمی