بررسی نقوش و تزیینات رحل قرآن(قرن هشتم هجری) در موزه متروپولیتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع دستی، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنراصفهان (نویسنده مسئول)

2 استادیارگروه صنایع دستی، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنراصفهان

3 کارشناسی ارشد دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنراصفهان

چکیده

رحل چوبی ازجمله اشیایی بوده که برای مطالعه قرآن توسط مسلمانان ب هکار برده شده است. این وسیله که به شکل حرف x انگلیسی است در مساجد و منازل دیده می شود. یکی از بی نظیرترین رحل های کارشده در دوره مغول رحلی است که در موزه متروپولیتن نگهداری می شود. این رحل بی شک نمونه ای منحصربه فرد بوده که نقوش و آرایه های تزیینی در کنار نمادهای سنتی و کتیبه های آن، ترکیب بی مانندی را به وجود آورده است. با بررسی نقوش و آرایه های موجود بر روی سطوح این رحل، می توان به توانایی طراح و سازنده اثر در نظ مبخشی به فرم و فضای طرح و شکل آن پی برد و از این راه وسعت بینش و تفکر سازنده و طراح را مورد ارزیابی قرار داد. براین اساس این سؤال مطرح بوده که چه آرایه هایی در تزیینات رحل قرآن موزه متروپولیتن ب هکاررفته و روابط میان این تزیینات چگونه بوده است؟ هدف از این تحقیق شناخت و تحلیل نقوش و روابط هندسی میان این اجزا بوده است.
این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، و اطلاعات ب هدست آمده به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج مشخص م یکند که نقوش و کتیبه های رحل، پیروی هنرمندان مسلمان را از اصول و قوانین زیبایی شناسانه مبتنی بر تناسبات طلایی و  همچنین تأثیرپذیری از اصل وحدت در عین کثرت و پیروی از اصل قرینه در هنر اسلامی بیان نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Motifs and Proportions of the 8th-century Rehal of Koran in the Metropolitan Museum

نویسندگان [English]

  • AliReza Khajeh Ahmad Attari 1
  • Bahareh Taghavinejad 2
  • Sedigheh Miresmaeil Zade Fakhim 3
1 Assistant Professor, Faculty of Handicrafts, Art University of Isfahan(Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Faculty of Handicrafts, Art University of Isfahan
3 M.A, Faculty of handicrafts, Art University of Isfahan
چکیده [English]

The wooden rehal is one of the objects that has been used to study the Koran by Muslims. This object, which
can be seen in mosques and houses, is in the form of an English letter x. This rehal, which is kept at the Metropolitan Museum is one of the most unique in the Mughal period. This is undoubtedly the unique example that its decorative motifs and unique combinations were created along with traditional symbols and colors, making it an exceptional composition. By examining the motifs and arrays on the surfaces of this rehal, we can understand the designer and constructor’s ability to regulate the form and space of the plot and its shape, and in this way, evaluate the breadth of insight and constructive thinking of the designer. It was based on the question of what kind of motifs were used in the decoration of the rehal of Koran of the Metropolitan Museum and how is the relationship between these motifs? The purpose of this research was to recognize and analyze patterns, and geometric relationships between these components. This research is descriptive-analytic, and the information obtained is collected by the library method. The study of motifs and scrolls of the shrub expresses the doctrine of Muslim artists, which are the principles and aesthetic rules based on golden proportions and the influence of the principle of unity in the same plurality and following the principle of the symmetry in Islamic art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mogul period
  • wooden rehal
  • decorative arrays
  • composition structure
 ## • قرآن کریم. ( 1387). مترجم، مهدی الهی قمش های. قم: انتشارات مؤمنین. ## • آیت اللهی، حبیب الله. ) 1389 (. مبانی نظری هنرهای تجسم . ی چاپ هشتم. تهران: انتشارات سمت. ## • اردلان، نادر؛ بختیار، لاله.( 1380 ). حس وحد . ت مترجم: حمید شاهرخ. تهران: خاک. ## • البوزجانی، ابوالوفا محمدبن محمد. ) 1369 (. هندسه ایرانی، کاربرد هندسه در عم . ل مترجم: علیرضا جذبی. تهران: سروش. ## • السعید، عسام؛ پارمان، عایشه. ) 1363 (. نقش های هندسی در هنر اسلامی. مترجم: مسعود رجب نیا. چاپ اول. تهران: انتشارات سروش. ## • بلر، شیلا؛ بلوم، جاناتان ام. ) 1381 (. هنر و معماری اسلام . ی مترجم: اردشیراشراقی. تهران: انتشارات سروش. ## • بمانیان، محمدرضا؛ اخوت، هانیه؛ بقایی، پرهام. ) 1390 (. کاربرد هندسه و تناسبات در معمار . ی چاپ اول. تهران: سمت. ## مجله هنر و مردم، شماره ،» رحل چوبی « .) • بهنام، عیسی. ) 1342.10- 17 ، دوره 2، انتشارات هنرهای زیبا، تهران، صص: 8 ## • پاکباز، رویین. ) 1383 (. دایره المعارف هن . ر تهران: فرهنگ معاصر. ## • پوپ، آرتور آپهام؛ اکرمن، فیلیپس. ) 1387 (. سیری در هنرایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز. مترجم: سیروس پرهام و گروه مترجمان. )جلد 6 و 13 (. تهران: علمی و فرهنگی. ## • حصوری، علی. ) 1381 (. مبانی طراحی سنتی در ایرا . ن تهران: چشمه. ## • دیماند، س. م. ) 1367 (. راهنمای صنایع اسلام . ی مترجم: عبدالله فریار. تهران- نیویورک: با همکاری انتشارات فرانکلین. ## • دهخدا، علی اکبر. ) 1377 (. لغت نام . ه زیرنظر محمد معین و سید جعفر شهیدی. چاپ دوم. جلد 8. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ## نقش خدامحوری در بناهای مذهبی « .) • ریاضی، معصومه. ) 1393اولین همایش ملی پژوهش های نوین در معماری و .» دوره اسلامی شهرسازی، مازندران: مؤسسه آموزش عالی شفق. ## • زیدان، جرجی. ) 1369 (. تاریخ تمدن اسلا . م مترجم: علی جواهرکلام. تهران: امیرکبیر. ## شناخت و جستجوی « .) • سامانیان، صمد؛ حس نزاده، مینا. ) 1392نشریه ،» نقش زنجیره خمپا و جایگاه آن در تمدن های باستان هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره 18 ، شماره 2، تابستان .15- 1392 ، صفحه 1 ## • سایکس، سرپرسی. ) 1336 (. سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس یا ده هزار میل در ایرا . ن مترجم: حسین سعادت نوری. چاپ دوم. تهران: چاپ اتحاد. ## • ستاری، فریبرز. ) 1374 (. رحل و اهمیت آن در فرهنگ و تمدن ایرا . ن پروژه چاپ نشده دوره کارشناسی. تهران: دانشگاه تهران. ## • سودآور، ابوالعلاء. ) 1380 (. هنر دربارهای ایرا . ن مترجم: ناهید محمد شیرانی. تهران: کارنگ. ## • شادقزوینی، پریسا. ) 1393 (. مبانی هنرهای سنتی ایران، فصلنامه
نقد کتاب هنر، سال اول، شماره 3و 4، مؤسسه خانه کتاب، تهران، .59- صص  ## • شفائی، جواد. ) 1380 (. هنر گره سازی در معماری و درودگر . ی تهران: انجمن آثار و مفاخرفرهنگی ## • صنعتی، هاله؛ مهربان، سعید. ) 1390 (. صندوق قبر شیخ صفی الدین 97 ا ز سایت /3/ اردبیلی شاهکار هنراسلامی وعرفان . ی دسترسی در تاریخ 2
http://sheikh-safialdin.com/wp-content/uploads/2016/12/4 ## • فلامکی، منصور. ) 1371 (. شکل گیری معماری درتجارب ایران و
غر . ب تهران: فضا. ## • کریچلو، کیت. ) 1389 (. تحلیل مضامین جهان شناختی نقوش اسلام . ی مترجم: سیدحسن آذرکار. تهران: حکمت. ## • کریمیان صیقلانی، علی. ) 1392 (. مبانی زیبایی شناسی در عرفان اسلام . ی تهران: سمت. ## • کنبی، شیلا ) 1386 (. عصرطلایی هنرایرا . ن مترجم: حسن افشار.تهران: مرکز. ## • گروبه، ارنست و دیگران. ) 1388 (. معماری جهان اسلام: تاریح و مفهوم اجتماعی آ . ن مترجم: یعقوب آژند. تهران: مولی. ## • گروتر، یورک. ) 1369 (. زیباشناختی در معمار . ی مترجم: جهانشاه پاکزاد. تهران: معمار. ## • گری، بازل. ) 1354 (. نگاهی به نگارگری در ایرا . ن مترجم: فیروزشیروانلو. تهران: توس. ## • لولر، رابرت. ) 1368 (. هندسه مقدس: فلسفه تمری . ن مترجم: هایده معیری. تهران: دانشکده علوم توانبخشی. ## مرکزگرایی، تقارن و تکراردر هنرهای « .) • مک ینژاد، مهدی. ) 1392 مجله کیمیای نقش، شماره 10 . تهران: فرهنگستان .» سنتی ایران .108- هنر ایران. صص 99 ## •/http://www.metmuseum.org.96/11/ دسترسی در تاریخ 2/ toah/works-of-art/46.128 ## • http://anarpress.ir/first-report/36201/1393/12/02
.93/12/  دسترسی در تاریخ ##