بررسی صفحه آرایی نگار ه های منسوب به کمال الدین بهزاد در نسخه بوستان سعدی (893- 894 هجری) به مثابه یک الگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر تهران (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، موسسه آموزش عالی فردوس

چکیده

ظهور و بروز مداوم سبک ها و الگوهای متنوع برای صفحه آرایی در همه رده های سنی اتفاقی مداوم است که هرروزه شاهد آن هستیم. فرهنگ کهن ایرانی در بطن خود، آثار هنری ماندگاری چون آثار بهزاد دارد که می تواند الگوی مناسبی برای مقاصد تبلیغاتی و اجتماعی باشد. باید دقت کرد، همان قدر که زبان و نوع گویش در یک نشریه مهم است، به همان میزان باید الگویی برای آراستن صفحات انتخاب شود که دارای اصالت فرهنگی باشد. هدف عمده این تحقیق بررسی اصول صفح هآرایی آثار بهزاد در مکتب هرات است. سؤال این است که آیا می توان بر اساس ویژگی های یک نگاره به ظرفی تهایی برای معرفی یک الگوی ایرانی در حوزه صفحه آرایی دست یافت؟
نگاره های نسخه بوستان سعدی موجود موزه ملی قاهره، الگویی برای معرفی یک روش هدفمند در حوزه گرافیک هستند. پژوهشگران حوزه نگارگری نگاره های این نسخه را منتسب به بهزاد م یدانند. روش تحقیق مقاله توصیفی و تحلیلی است که با توجه به ظرفیت نگاره ها برداشت های تخصصی حوزه صفح هآرایی مانند مارژین، گرید، ستو نبندی و جا یگذاری تصویر و نوشته مدنظر است. یافته ها نشان م یدهد نگاره های نسخه یادشده، این توانایی را دارد که الگوی مناسبی برای یک صفح هآرایی عملی باشد. بر اساس نظام ستو نبندی همین نگار هها، می توان ستون بندی معرفی نمود. همین طور جای گذاری ها و مارژین رعایت شده در صفحات، راهنمای صفح هآرا در همین حوز ه ها هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Layout in the Images Attributed to Kamal al-Din Behzad in Version Boustan Sa’di (893-894) as a template

نویسندگان [English]

  • Alireza SHikhi 1
  • zeynab mohammadzadeh 2
1 Assistant Professor of Handicrafts, Faculty of Applied Art, University of Art, Tehran (Corresponding author)
2 Graphic Group, Ferdows Institute of Higher Education
چکیده [English]

The emergence and continuation of different styles and patterns for the layout is in all incidental age groups that we see every day. Ancient Persian culture has its own surviving artwork such as Behzad’s work, which can be a good model for publicity and social purposes. One must note that language and dialect type is as important as decorating pattern of the pages and the pattern’s cultural originality.
The main purpose of this research is to study the principles of Behzad’s worksheet in the Herat School. The question
is, what is the composition and layout feature in the images and can it be a good model for today?
The images of the Sa’di version of the National Museum of Cairo are a model for introducing a graphic-oriented
approach. Researchers in the field of painting attribute paintings of this edition to Behzad. The research methodology
is a descriptive and analytical paper which is a specialized consideration of the layout of the page such as
Margin, Grid, Piling and Paste Image and Post, considering the capacity of the images. The findings indicate that
the versions of the above version have the ability to make a proper layout for a layout. Based on the pillar system
of the same images, columns can be introduced. Similarly, observed placements and margins can be the guide for
the page designer in the same areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Painting
  • Herat School
  • Kamalodin Behzad
  • Layout
 ## • آپهام پوپ، آرتور. ) 1370 (. آشنایی با مینیاتورهای ایرا . ن حسین نیر: مترجم. ویرایش: عربعلی شروه. تهران: بهار. ## • آژند، یعقوب. ) 1386 (. کما لالدین بهزا . د تهران: امیرکبیر. ## • آرشیو خصوصی آمیره عادل. ## • آرشیو خصوصی پروفسور برنارد اوکین. ##  • اشرفی، م.م. ) 1388 (. از بهزاد تا رضا عباسی؛ سیر تکاملی مینیاتور در سده دهم و اوایل سده یازدهم هجر . ی نسترن زندی: مترجم. تهران: فرهنگستان هنر. ## تأثیر صفح هآرایی قرآ نهای خطی « .) • افشارمهاجر، کامران. ) 1380گلستان قرآن، ) 57 (، معاونت قرآن و عترت ،» بر گرافیک معاصر .15- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 26 ## •__________   . ) 1391 (. کارگاه صفحه آرای . ی چاپ دوم. تهران: انتشارات فاطمی. ## هماهنگی طرح و تفکر در آثار کما لالدین « .) • اسکندری، ایرج. ) 1386 .44- مطالعات هنرهای تجسم ، ی 47 ،» بهزاد ## کمال الدین بهزاد ؛ ریشه ها و شاخه های « .) • بهاری، عبدلله. ) 1383 .9- فرهنگستان هن ، ر 33 .» هنرش ## • پاکباز، رویین. ) 1392 (. نقاشی ایران . ی چاپ یازدهم. تهران.انتشارات: زرین و سیمین. ## ،» بررسی آثار طراحی کمال الدین بهزاد « .) • خزایی، محمد. ) 1383. 220-243 ،» فرهنگستان هنر « ## •__________  (1389) .«مشق –کپی برداری- کمال الدین بهزاد کتاب ماه هنر، ) 150 (، خانه کتاب، ،» از روی آثار دیگر هنرمندان .76- تهران، 80 ## • دروش، فرانسوا. ) 1383 (. سطراندازی و صفحه آرایی، نامه بهارستا . ن سال پنجم. ) 9 و 10 (. مترجم: سیدمحمدحسین مرعشی. .65- کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ## تطبیق و تحلیل « .) • دوازد هامامی، زهره؛ بانک یزاده، زهرا. ) 1392،» صفح هآرایی در دونگاره از شاهنامه بایسنقری و شاهنامه طهماسبی.47- مطالعات هنر اسلام ، ی ) 19 (، موسسه مطالعات هنر اسلامی، 52 ## ،» آثار زندگی در نگارگری بهزاد « .) • شایسته فر، مهناز. ) 1382.74- کتاب ماه هنر، ) 63 و 64 (، خانه کتاب، 85 ## خبرنامه ،» نگارگر آسمان های طلایی « .) • صالحی، شراره. ) 1382 .56- فرهنگستان هنر، سال دوم ) 13 (، فرهنگستان هنر، 65 ## • فراست، شبنم؛ لاری، مریم. ) 1393 (. کتاب آرایی قرآن، جلوه ای از هنر عصر قاجا.ر تهران: فرهنگستان هنر. ## بررسی عنصر وحدت در نظام « .) • قاضی زاده، خشایار. ) 1383فرهنگستان ،» ترکیب بندی نگاره بنای کاخ خورنق کمال الدین بهزاد.299- هنر، 315 ## پژوهشی « .) • قمی اویلی، مصطفی؛ شیخ مهدی، علی. ) 1390کتاب ماه ،») پیرامون نسخه مصور بوستان سعدی )مکتب هرات.90- هنر، ) 154 (، خانه کتاب، 101 ## • کن بای، شیلا. نقاشی ایرانی. مهدی حسینی: مترجم. چاپ پنجم.تهران: دانشگاه هنر. ## • گرابار، اولگ. ) 1390 (. مروری بر نگارگری ایران . ی مترجم: مهردادوحدتی دانشمند. تهران: فرهنگستان هنر. ## • گری، بازل. ) 1392 (. نقاشی ایران . ی مترجم: عربعلی شروه. دنیاینو.• ## زیبایی شناسی ایرانی-اسلامی در « .) • موسوی لر، اشرف. ) 1383.143- فرهنگستان هن . ر 176 .» آثار کمال الدین بهزاد ## • مایل هروی، نجیب. ) 1372 (. کتاب آرایی در تمدن اسلامی.آستان قدس رضوی. ## تطبیق تصویر آرایی نقاشی یوسف « .) • مظفر یخواه، زینب. ) 1389،) مطالعات هنر اسلامی، ) 13 ،» و زلیخا با شعری از بوستان سعدی.25- موسسه مطالعات هنر اسلامی، تهران، 36 ## جایگاه متن در نگارگری ایرانی و « .) • میرحسینی، جواد. ) 1390 پیام بهارستان، سال سوم ،») تطبیق آن با گرافیک )صفحه آرایی .862-880 ،)12) ##