تعداد مقالات ارسال شده

786

تعداد مقالات رد شده

492

درصد پذیرش

18

زمان پذیرش(روز)

 185

این مجله براساس مجوز شماره 237086/18/3 مورخ 1395/10/26 از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور وزارت علوم،تحقیقات و فناوری منتشر و بر اساس اخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم در سال 1400 دارای درجه «ب» می باشد و  در پایگاه ISC  نیز نمایه شده است.

* براساس موافقت کارگروه هنر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 96/12/16 ، نشریه نگارینه هنر اسلامی از شماره 13 بصورت دو فصلنامه چاپ می شود.*

 

جهت دریافت گواهی همانندجویی مقاله به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.

* لازم به ذکر است مقالات در این نشریه بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) چاپ میشوند.

 

اطلاعیه:

نشریه نگارینه هنر اسلامی از شماره (21) برای مقالات پذیرفته شده  در این نشریه مبلغ زیر را پس ازتاییدیه داوری  اعمال  می نماید.

 

              

هزینه داوری  ،آماده سازی و انتشارمقاله:   2/500/000ریال

 

اطلاعات تکمیلی در بخش فرآیند پذیرش مقالات

 

                                                    

                                    

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 25، شهریور 1402