مکتب فلزکاری مصر(قاهره) در دوره مملوک ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اراک، دانشکده هنر، گروه فرش

چکیده

مکتب فلزکاری مصر و به طور مشخص قاهره، یکی از قطب های تولید آثار فلزی در جهان اسلام ب هویژه در دوران مملوک یها
است که توانست در فضای آرام جامعه آن روزگار، آثار کیفی و کمی برجسته ای، هم به لحاظ کاربرد و هم بُعد زیباشناختی تولید و
عرضه کند. تعدادی از آثار باقی مانده از این مکتب در موزه های ویکتوریا و آلبرت، مجموعه نوحدالسعید و موزه هنرهای اسلامی
قاهره نگهداری م یشوند. یافته های این پژوهش حاکی از تأثیرپذیری و الگوبرداری هنرمندان مصری در فرآیند ساخت، شک لدهی،
تزئین و موضوعات تزئین، از آثار موصلی است. در واقع، آثار فلزکاری مصر ضمن حفظ هویت خاص خود، با آثار تولید شده در
مکتب فلزکاری موصل، دارای شباهت و ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ است. مطالعه، بررسی، تحلیل و معرفی هشت اثر ساخت مکتب
فلزکاری مصر از منظر ف نشناختی و زیباشناختی، هدف این مقاله است. پرسش اصلی و مرتبط با موضوع حاضر این است که آثار
فلزی ساخته شده در مکتب فلزکاری مصر شامل چه نوع ویژگی های فنی و زیباشناختی است؟ خلاصه نتایج تحقیق چنین است:
همگی آثار یاد شده در روند ساخت، به شیوه قال بگیری و ریخته گری تولید شد هاند. این آثار با استفاده از شیوه ترصیع کاری، تزئین
و آراسته شده اند. شیوه تولید و تزئین در مکتب فلزکاری مصر برگرفته از مکتب فلزکاری موصل است. انواع تزیینات انسانی )اسب
سواران و شکارچیان(، جانوری )حیوانات و پرندگان(، گیاهی )انواع گل و بوته های انتزاعی(، هندسی )انواع شکل ها( و خط نگار هها
)انواع کتیبه های نوشتاری( بر بدنه آثار قاهره به کار رفته است. ضمن این که بیشترین تزیینات، شامل خط نگاره ها و عناصر نوشتاری
است. این مقاله از نوع کیفی و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. ه مچنین شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Egyptian metalwork school (Cairo) during the Mamluk period

نویسنده [English]

  • mohammad afrough
Assistant Professor of Arak University, Faculay of Art, Carpet Department
چکیده [English]

The Egyptian Metalwork School, and specifically Cairo, is one of the centers for producing metal work in the
Muslim world, especially during the Mamluk era. This school was able to produce and present significant qualitative
and important qualitative and aesthetic work in the calm atmosphere of the society of those days. The similarities
of Egyptian metal works with works produced at the Mosul Metalwork school, show the close relationship
between the two schools, and in particular the impact and modelling of Egyptian artists in the construction process,
the shaping, decoration and decoration themes are of great significance. Egyptian metal works, while preserving
their own identity, are influenced by the Mosul metalwork school in the ways they are constructed and decorated.
In this article, eight studies of the Egyptian metalwork school are studied, analyzed, and introduced from a cognitive
and aesthetic point of view. These works are kept at the Victoria and Albert Museums, the Naha al-Saeed
collection and the Cairo Islamic art museum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt
  • Mamluk
  • Metalworking
  • Engineering
  • Decoration
## • آلن، جیمز دبلیو. ) 1982 (. آثار فلزی اسلامی مجموعه نوحد السعید. مترجم: محمد افروغ. در دست چاپ. فلزکاری از مکتب « .) ## • آیت اللهی، حبیب الله؛ پاکیاری، سارا. ) 1382 فصل نامه هنرهای تجسمی، ش 20 ، صص: ،» خراسان تا عصر مغول .138-148 ،» هنر ایران در دوره سلجوقی « .) ## • اتینگهاوزن، ریچارد. ) 1376 .50-56، مترجم: یعقوب آژند. کیهان فرهنگی، ش 139 ## • ایروین، روبرت. ) 1389 (. هنر اسلام . ی مترجم: رؤیا آزادفر. تهران:
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. ## • بوسورث، کلیفورد ادموند. ) 1371 (. سلسله های اسلام . ی مترجم: فریدون بدره ای. تهران: پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ## • پوپ، آرتور اپهام. ) 1387 (. سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امرو.ز ج 6 و 21 . سیروس پرهام. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ## • دیماند، موریس. ) 1383 (. راهنمای صنایع اسلام . ی مترجم: عبدالله فریار. تهران: نشر علمی و فرهنگی. ## • العبیدی، صلاح حسین. ) 1390 (. آثار فلزی مکتب موصل در عصر عباس . ی مترجم: محمد افروغ. مسعود احمدی. تهران: انتشارات جمال هنر. ## • غلام، نعم تاسماعیل. ) 1386 (. هنرهای خاورمیانه در دوران اسلام . ی مترجم: عباسعلی تفضلی. مشهد: آستان قدس رضوی. عناصر هویت و فرهنگ ایرانی در « .) ## • عنایت، توفیق. ) 1387 .28- کتاب ماه هنر، ش 120 ، صص: 38 ،» هنراسلامی مقایسه شکل و محتوای ظروف فلزی « .) ## • فدایی، مریم. ) 1387 شیراز در دوره ایلخانیان با ظروف فلزی مملو کها درسده هشتم .26- کتاب ماه هنر، ش 117 ، صص: 35 ،» هجری بررسی تأثیر فلزکاری مکتب « .) ## • قربانی رضوان، مریم. ) 1394 ، فص لنامه پژوهش هنر، ش 10 ،» خراسان بر فلزکاری ممالیک مصر .41- صص: 54 ## • کنبی، شیلا.ر. ) 1393 (. جزئیاتی از هنراسلام . ی مترجم: افسونگر فراست. تهران: انتشارات فرهنگ سرای میردشتی. ## • لی نپول، استانلی. ) 1389 (. طبقات سلاطین اسلا . م مترجم: عباس اقبال. تهران: انتشارات دنیای کتاب. ## • محمدحسن، زکی. ) 1937 (. الزخارف الکتابته فی الغن الاسلامی،
الآثار العربی . ه مصر: النشر خالد کتاب. ## • وارد، ریچل. ) 1384 (. فلزکاری اسلام . ی مترجم: مهناز شایسته فر. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات هنراسلامی. ## • هاگدورن، آنت؛ ولف، نوربرت. ) 1394 (. هنراسلام . ی مترجم: صادق رشیدی و فاطمه رمضانی. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر. ## • هاگ هدورن، آنته. ) 1394 (. هنراسلام . ی مترجم: عطیه عصارپور و مسیح آذرخشی. تهران: انتشارات یساولی.
## • www.Paris Louvre Museum ## • www.Cairo Islamic Museum of Arts ## • Islamic metalwork (The NUHAD ES-SAID COLLECTION) ## • www.The Victoria and Albert Museum ##
دوره 5، شماره 16
اسفند 1397
صفحه 44-62
  • تاریخ دریافت: 01 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1398