‌‌کاربست پنج اصل منتخب گشتالت در تحلیل کتیبه گریو گنبد بقعه دوازده امام یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ تبریز/ ایران

2 استادیار، دانشکده هنرهای صناعی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.22077/nia.2022.5452.1624

چکیده

بقعه دوازده امام یزد با قدمت هزارسال، بنایی است دارای کتیبه‌ای ارزشمند به خط کوفی تزیینی در زیر گنبد که به لحاظ غنای بصری حائز اهمیت بسیار و شایسته مطالعه است. گشتالت یکی از نظریه‌های فرآیند ادراک‌بصری در علم روانشناسی است که اصول این نظریه می‌توانند در بازشناسی آثارهنری مفید واقع شوند. مهم‌ترین اصول گشتالت عبارت‌اند از اصل مشابهت، تقارن، مجاورت، بستار، یکپارچگی، تداوم، روابط شکل و زمینه، فرا پوشانندگی و سرنوشت مشترک که در پژوهش حاضر سعی شده پنج اصل از این قوانین، مبنای علمی برای تجزیه‌وتحلیل بصری و ارزیابی کیفیت ادراکی این کتیبه قرار گیرد. بدین طریق میزان استفاده از این اصول در طراحی آن مشخص و کیفیت پراگنانس حاصله و مؤثرترین عوامل در ایجاد آن آشکار گردد.

این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که در طراحی کتیبه بقعه دوازده امام یزد به چه میزان و چگونه از اصول مشابهت، مجاورت، تقارن، تکمیل و فراپوشانندگی استفاده‌شده است و میزان پراگنانس حاصله از به‌کارگیری هر یک از این اصول چه میزان است؟

این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام‌یافته و داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی گردآوری‌شده‌اند.

نتایج حاصله نشان داد اصول مشابهت و فرا پوشانندگی به میزان بسیار زیاد، اصل مجاورت و تکمیل به میزان زیاد و اصل تقارن به میزان متوسط در این کتیبه به‌کاررفته. حاصل به‌کارگیری این اصول تحقق پراگنانسی به میزان زیاد است و درنتیجه ساماندهی بهتر اجزا، دریافت آسان‌تر اثر و ارتباط فعالانه مخاطب با کتیبه را موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application of five selected principles of Gestalt in the analysis of the grave inscription of the tomb of twelve imams in Yazd

نویسندگان [English]

 • Safieh Hatami 1
 • farnoosh shamili 2
1 Islamic Art University of Tabriz/ Tabriz/ Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Art, Tabriz University of Islamic Art
چکیده [English]

Abstract

The mausoleum of twelve imams of Yazd is a thousand-year-old building with a valuable inscription in decorative Kufic script under the dome, which is very important in terms of visual richness and worthy of study. Gestalt is one of the theories of the visual perception process in psychology, and the principles of this theory can be useful in the recognition of works of art. The most important principles of Gestalt are the principle of similarity, symmetry, proximity, layering, integration, continuity, relationships between form and context, superimposition and common destiny. The inscription should be placed. In this way, the amount of use of these principles in its design will be determined and the quality of the resulting performance will be revealed.

This research seeks to answer the question that to what extent and how the principles of similarity, contiguity, symmetry, completion and overlap were used in the design of the inscription of the tomb of the twelve Imams of Yazd, and what is the degree of significance resulting from the use of each of these principles?

This research was carried out in a descriptive-analytical way and the data were collected through library studies and field surveys.

The results showed that the principles of similarity and overlap are used to a large extent, the principle of proximity and completion to a large extent, and the principle of symmetry to a moderate extent are used in this inscription. The result of the application of these principles is the realization of propaganda to a large extent, and as a result, the better organization of the components, the easier reception of the work and the active communication of the audience with the inscription.

Key words: Tomb of twelve Imams of Yazd, inscription, visual perception, Gestalt theory, pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tomb of twelve Imams of Yazd
 • inscription
 • visual perception
 • Gestalt theory
 • pregnancy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 21 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 آذر 1401