داوران

لیست داوران نشریه در سال 98

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دانشگاه محل خدمت

 

عباسعلی احمدی

استادیار

دانشگاه شهرکرد

 

سیده راضیه یاسینی

دانشیار

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

آرزو پایدار فرد

استادیار

دانشگاه بیرجند

 

فرید احمد زاده

دانشجوی دکتری

دانشگاه تهران

 

محمد امین حاجی زاده

مربی

دانشگاه بیرجند

 

وحیده حسامی

مربی

دانشگاه بیرجند

 

میترا شاطری

استادیار

دانشگاه شهرکرد

 

فریده طالب پور

دانشیار

دانشگاه الزهرا تهران

 

مرتضی عطایی

استادیار

دانشگاه مازندران

 

محمد افروغ

استادیار

دانشگاه اراک

 

سامان فرزین

استادیار

دانشگاه بیرجند

 

محمد علی بیدختی

استادیار

دانشگاه بیرجند

 

علی زارعی

استادیار

دانشگاه بیرجند

 

رضا افهمی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

محی الدین آقا داوودی

دانشجوی دکترا

دانشگاه شاهد

 

سعید امیر حاجلو

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

محمد بهنام فر

استاد

دانشگاه بیرجند

 

الهه پنجه باشی

استادیار

دانشگاه الزهرا تهران

 

بهاره تقوی نژاد

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

ناهید جعفری دهکردی

مربی

دانشگاه علم و فرهنگ

 

سید هاشم حسینی

دانشیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

یاسر حمزوی

استادیار

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

مژگان خیر اللهی

استادیار

دانشگاه بیرجند

 

فرهاد خسروی بیژائم

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

علی رضا خواجه احمد عطاری

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

ایمان زکریایی کرمانی

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

علیرضا شیخی

استادیار

دانشگاه هنر تهران

 

مریم ظهوریان

استادیار

دانشگاه بیرجند

 

کوروش عطاریان

استادیار

دانشگاه جندی شاپور دزفول

 

فرزانه فخر

مربی

دانشگاه بیرجند

 

فرزانه فرخ فر

استادیار

دانشکده هنر نیشابور

 

سمیه محسنیان

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

مریم محمدی

استادیار

 

 

محسن مراثی

استادیار

دانشگاه شاهد

 

عبد الله میرزایی

استادیار

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

صمد نجارپور جباری

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

مهران هوشیار

استادیار

دانشگاه شاهد