اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی زارعی

باستان شناسی استادیار دانشگاه بیرجند

azareiebirjand.ac.ir

سردبیر

ابوالقاسم دادور

تاریخ ایران و هند-دوران تاریخی ایران-باستان شناسی استاد تمام دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

ghadadvaryahoo.com

جانشین سردبیر

محمدعلی بیدختی

تاریخ هنر-کلیات هنر-فلسه هنر-عکاسی – تاریخ فرش –صنایع دستی استادیار دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

bidokhtimayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حسین بارانی

تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی دانشیار دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

baranibirjand.ac.ir

محمد بهنام فر

استاد تمام دانشگاه بیرجند

m_behnamfaryahoo.com

زهرا رهبر نیا

دانشیار دانشگاه الزهرا

z.rahbarniagmail.com

علیرضا طاهری

تاریخ هنر-سینما و سمعی بصری- باستانشناسی-پژوهش هنر-گرافیک استاد تمام دانشگاه سیستان و بلوچستان

artaheriarts.usb.ac.ir

محمود طاووسی

باستان شناسی-فرهنگ و زبانهای باستانی هنر استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

tavoosimahmoudyahoo.com

ابراهیم محمدی

دانشیار دانشگاه بیرجند

emihammadibirjand.ac.ir

حکمت‌الله ملاصالحی

استاد تمام دانشگاه تهران

msalehiut.ac.ir

رضا مهر آفرین

دکترای تخصصی / باستانشناسی. گرایش دوران تاریخی استادتمام دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

reza.mehrafaringmail.com

حسن هاشمی زرج آباد

باستان شناسی دانشیار دانشکده هنر ومعماری دانشگاه مازندران

h.hashemiumz.ac.ir

مدیر داخلی

وحیده حسامی

پژوهش هنر - طراحی سنتی و فرش -نماد شناسی نقوش -دستبافته های سنتی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

hesamibirjand.ac.ir