نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار اقتباسی خوانش آثار اقتباسی فرح اصولی با تکیه بر نظریه‌ی میمسیس آدورنو [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 149-160]
 • آجرکاری تزیینات آجرکاری در نمای بیرونی بناهای قاجار و پهلوی بیرجند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 94-108]
 • آجرکاری" تفسیر کاربردی رواج پلان هشت ضلعی در آرامگاه‌های سلجوقی و نقد آراء سنت‌گرایان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-148]
 • آدورنو خوانش آثار اقتباسی فرح اصولی با تکیه بر نظریه‌ی میمسیس آدورنو [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 149-160]
 • آرامگاهها" تفسیر کاربردی رواج پلان هشت ضلعی در آرامگاه‌های سلجوقی و نقد آراء سنت‌گرایان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-148]
 • آرامگاه‌های ری و لواسان و تهران هنرمندان لواسانی در پهنه‌ی ری،تهران و لواسان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 112-121]
 • آسیبشناسی آسیب‌شناسی دانش بومی کاغذ‌سازی سنتی ایران به منظور مطابق‌سازی با نیازهای جامعه‌ی معاصر [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 38-54]
 • آمل تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]

ا

 • اخوان‌الصفا جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 109-129]
 • ارتباطات تصویری تحلیل محتوای نقاشی‌های ‌دیواری در خانه‌های قاجاری تبریز [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 130-153]
 • افشره خوری پژوهش تحلیلی هنر قاشق‌تراشی در خوانسار از دیرباز تاکنون [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 122-136]
 • امام زاده روشن آباد تحلیل نشانه شناسانه تمثیل های منطق الطیر عطار در نقوش تزیینی آرامگاه امام زاده روشن آباد گرگان [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 19-37]

ب

 • باغ ایرانی مفاهیم مشترک باغسازی در دوره تیموری و صفوی، با تاکید بر نگاره های باغ دو مکتب هرات و مکتب دوم تبریز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 20-35]
 • بیرجند تزیینات آجرکاری در نمای بیرونی بناهای قاجار و پهلوی بیرجند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 94-108]
 • بیژن و منیژه ... شبی چون شَبَه روی شسته به قیر (بررسی ارتباط موضوعی متن و تصویر در داستان بیژن و منیژه) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 154-170]
 • بیش‌متنیت خوانش بیش‌متنی از جایگاه حیوانات در نگاره‌های نبرد رخش و شیر در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 36-51]
 • بندیان درگز تحلیل تطبیقی نقوش گچ‌بری‌های عصر ساسانی و سلجوقی در خراسان (مطالعه موردی: بناهای بندیان درگز و رباط شرف) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 171-190]

پ

 • پیام تحلیل محتوای نقاشی‌های ‌دیواری در خانه‌های قاجاری تبریز [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 130-153]
 • پوشاک درباریان بررسی طرح و نقش منسوجات در پوشش بیرونی مردانة درباریان در عصر زند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 191-203]
 • پوشاک مردانه بررسی طرح و نقش منسوجات در پوشش بیرونی مردانة درباریان در عصر زند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 191-203]

ت

 • تصوف تأملی بر کارکردهای چند ساحتی کاشی نگاره مجلس درویشان در تکیه معاون الملک کرمانشاهان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 52-67]
 • تغییرات اجتماعی تأثیرتغییرات اجتماعی بر یکصد سال گرافیک معاصر ایران ( براساس نظریه تغییر اجتماعی ،گی ‌روشه) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 98-111]
 • تکیه معاون‌الملک تأملی بر کارکردهای چند ساحتی کاشی نگاره مجلس درویشان در تکیه معاون الملک کرمانشاهان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 52-67]

ج

 • جل تطبیق مولفه های فنی و زیبایی شناختی در جل اسب قشقایی و شاهسون [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 204-222]

خ

 • خانه‌های تاریخی درمیان بررسی تطبیقی ویژگی‌های بصری، الگوهای هندسی و کاربرد گره‌چینی چوبی در خانه‌های تاریخی درمیان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 161-184]
 • خانه‌های قاجاری تبریز تحلیل محتوای نقاشی‌های ‌دیواری در خانه‌های قاجاری تبریز [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 130-153]
 • خط تحول فردیت خطاطی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 81-97]
 • خوانسار پژوهش تحلیلی هنر قاشق‌تراشی در خوانسار از دیرباز تاکنون [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 122-136]
 • خودنگاره تحلیل نگارۀ «مجلس همایون و اکبر» از مجموعۀ مُرقع گلشن با تاکید بر انواع حضورِ هنرمند در اثر [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 5-19]
 • خوشنویسی تحول فردیت خطاطی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 81-97]

د

 • دانش بومی آسیب‌شناسی دانش بومی کاغذ‌سازی سنتی ایران به منظور مطابق‌سازی با نیازهای جامعه‌ی معاصر [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 38-54]
 • درخت مقدس بازنمایی درختان مقدس و اسطوره ای اسلامی در نگارگری (زقوم، طوبی، سدره المنتهی) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 5-18]
 • دوره قاجار تأملی بر کارکردهای چند ساحتی کاشی نگاره مجلس درویشان در تکیه معاون الملک کرمانشاهان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 52-67]
 • دورۀ قاجاریه پژوهش تحلیلی هنر قاشق‌تراشی در خوانسار از دیرباز تاکنون [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 122-136]

ر

 • ریاضیات جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 109-129]
 • رباط شرف تحلیل تطبیقی نقوش گچ‌بری‌های عصر ساسانی و سلجوقی در خراسان (مطالعه موردی: بناهای بندیان درگز و رباط شرف) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 171-190]
 • رسانه تحلیل محتوای نقاشی‌های ‌دیواری در خانه‌های قاجاری تبریز [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 130-153]
 • رنگ تطبیق مولفه های فنی و زیبایی شناختی در جل اسب قشقایی و شاهسون [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 204-222]
 • روشه تأثیرتغییرات اجتماعی بر یکصد سال گرافیک معاصر ایران ( براساس نظریه تغییر اجتماعی ،گی ‌روشه) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 98-111]

ز

 • زقوم بازنمایی درختان مقدس و اسطوره ای اسلامی در نگارگری (زقوم، طوبی، سدره المنتهی) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 5-18]

ژ

 • ژرار ژنت خوانش بیش‌متنی از جایگاه حیوانات در نگاره‌های نبرد رخش و شیر در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 36-51]

س

 • ساسانیان تحلیل تطبیقی نقوش گچ‌بری‌های عصر ساسانی و سلجوقی در خراسان (مطالعه موردی: بناهای بندیان درگز و رباط شرف) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 171-190]
 • ستی رواج مصوّرسازی سوز و گداز نوعی خبوشانی در عصر صفوی: با تاکید بر نسخۀ موزۀ هنر والترز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 68-80]
 • سدره المنتهی بازنمایی درختان مقدس و اسطوره ای اسلامی در نگارگری (زقوم، طوبی، سدره المنتهی) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 5-18]
 • سلجوقیان تحلیل تطبیقی نقوش گچ‌بری‌های عصر ساسانی و سلجوقی در خراسان (مطالعه موردی: بناهای بندیان درگز و رباط شرف) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 171-190]
 • سلجوقیان" تفسیر کاربردی رواج پلان هشت ضلعی در آرامگاه‌های سلجوقی و نقد آراء سنت‌گرایان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-148]
 • سنت گرایی" تفسیر کاربردی رواج پلان هشت ضلعی در آرامگاه‌های سلجوقی و نقد آراء سنت‌گرایان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-148]
 • سوز و گداز رواج مصوّرسازی سوز و گداز نوعی خبوشانی در عصر صفوی: با تاکید بر نسخۀ موزۀ هنر والترز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 68-80]

ش

 • شاهسون تطبیق مولفه های فنی و زیبایی شناختی در جل اسب قشقایی و شاهسون [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 204-222]
 • شاهنامه خوانش بیش‌متنی از جایگاه حیوانات در نگاره‌های نبرد رخش و شیر در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 36-51]
 • شاهنامه‌ی کارکیا مقایسه نقوش نقاشی‌های دیواری بقاع متبرکه در لاهیجان و نقاشی‌های شاهنامه‌ی کارکیا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 54-73]
 • شاهنامۀ قرچقای خان ... شبی چون شَبَه روی شسته به قیر (بررسی ارتباط موضوعی متن و تصویر در داستان بیژن و منیژه) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 154-170]
 • شمایل‌نگاری درباری بررسی طرح و نقش منسوجات در پوشش بیرونی مردانة درباریان در عصر زند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 191-203]

ص

 • صناعت معماری جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 109-129]
 • صندوق مقابر هنرمندان لواسانی در پهنه‌ی ری،تهران و لواسان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 112-121]

ط

 • طرح و نقش بررسی طرح و نقش منسوجات در پوشش بیرونی مردانة درباریان در عصر زند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 191-203]
 • طوبی بازنمایی درختان مقدس و اسطوره ای اسلامی در نگارگری (زقوم، طوبی، سدره المنتهی) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 5-18]

ع

 • عبدالصمد تحلیل نگارۀ «مجلس همایون و اکبر» از مجموعۀ مُرقع گلشن با تاکید بر انواع حضورِ هنرمند در اثر [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 5-19]

ف

 • فرح اصولی خوانش آثار اقتباسی فرح اصولی با تکیه بر نظریه‌ی میمسیس آدورنو [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 149-160]
 • فردیت تحول فردیت خطاطی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 81-97]

ق

 • قاجاری تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]
 • قاجار و پهلوی تزیینات آجرکاری در نمای بیرونی بناهای قاجار و پهلوی بیرجند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 94-108]
 • قاشق‌تراشی پژوهش تحلیلی هنر قاشق‌تراشی در خوانسار از دیرباز تاکنون [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 122-136]
 • قشقایی تطبیق مولفه های فنی و زیبایی شناختی در جل اسب قشقایی و شاهسون [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 204-222]

ک

 • کاربری جدید آسیب‌شناسی دانش بومی کاغذ‌سازی سنتی ایران به منظور مطابق‌سازی با نیازهای جامعه‌ی معاصر [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 38-54]
 • کاغذدست ساز آسیب‌شناسی دانش بومی کاغذ‌سازی سنتی ایران به منظور مطابق‌سازی با نیازهای جامعه‌ی معاصر [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 38-54]

گ

 • گچ‌بری تحلیل تطبیقی نقوش گچ‌بری‌های عصر ساسانی و سلجوقی در خراسان (مطالعه موردی: بناهای بندیان درگز و رباط شرف) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 171-190]
 • گرافیک تأثیرتغییرات اجتماعی بر یکصد سال گرافیک معاصر ایران ( براساس نظریه تغییر اجتماعی ،گی ‌روشه) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 98-111]
 • گرگان تحلیل نشانه شناسانه تمثیل های منطق الطیر عطار در نقوش تزیینی آرامگاه امام زاده روشن آباد گرگان [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 19-37]
 • گره‌چینی بررسی تطبیقی ویژگی‌های بصری، الگوهای هندسی و کاربرد گره‌چینی چوبی در خانه‌های تاریخی درمیان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 161-184]

ل

 • لاهیجان مقایسه نقوش نقاشی‌های دیواری بقاع متبرکه در لاهیجان و نقاشی‌های شاهنامه‌ی کارکیا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 54-73]

م

 • متن ... شبی چون شَبَه روی شسته به قیر (بررسی ارتباط موضوعی متن و تصویر در داستان بیژن و منیژه) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 154-170]
 • مجلس درویشان تأملی بر کارکردهای چند ساحتی کاشی نگاره مجلس درویشان در تکیه معاون الملک کرمانشاهان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 52-67]
 • محمدرضا نوعی خبوشانی رواج مصوّرسازی سوز و گداز نوعی خبوشانی در عصر صفوی: با تاکید بر نسخۀ موزۀ هنر والترز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 68-80]
 • محمدعلی نقاش رواج مصوّرسازی سوز و گداز نوعی خبوشانی در عصر صفوی: با تاکید بر نسخۀ موزۀ هنر والترز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 68-80]
 • مرقع گلشن تحلیل نگارۀ «مجلس همایون و اکبر» از مجموعۀ مُرقع گلشن با تاکید بر انواع حضورِ هنرمند در اثر [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 5-19]
 • معاصرایران تأثیرتغییرات اجتماعی بر یکصد سال گرافیک معاصر ایران ( براساس نظریه تغییر اجتماعی ،گی ‌روشه) [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 98-111]
 • معماری تفسیر کاربردی رواج پلان هشت ضلعی در آرامگاه‌های سلجوقی و نقد آراء سنت‌گرایان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 137-148]
 • معماری مسکونی بررسی تطبیقی ویژگی‌های بصری، الگوهای هندسی و کاربرد گره‌چینی چوبی در خانه‌های تاریخی درمیان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 161-184]
 • مکتب دوم تبریز مفاهیم مشترک باغسازی در دوره تیموری و صفوی، با تاکید بر نگاره های باغ دو مکتب هرات و مکتب دوم تبریز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 20-35]
 • مکتب هرات مفاهیم مشترک باغسازی در دوره تیموری و صفوی، با تاکید بر نگاره های باغ دو مکتب هرات و مکتب دوم تبریز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 20-35]
 • مکتب هند و ایرانی تحلیل نگارۀ «مجلس همایون و اکبر» از مجموعۀ مُرقع گلشن با تاکید بر انواع حضورِ هنرمند در اثر [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 5-19]
 • میمسیس خوانش آثار اقتباسی فرح اصولی با تکیه بر نظریه‌ی میمسیس آدورنو [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 149-160]
 • مینیاتور مفاهیم مشترک باغسازی در دوره تیموری و صفوی، با تاکید بر نگاره های باغ دو مکتب هرات و مکتب دوم تبریز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 20-35]
 • منبت‌کاری پژوهش تحلیلی هنر قاشق‌تراشی در خوانسار از دیرباز تاکنون [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 122-136]
 • منسوجات زندیه بررسی طرح و نقش منسوجات در پوشش بیرونی مردانة درباریان در عصر زند [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 191-203]
 • منطق الطیر تحلیل نشانه شناسانه تمثیل های منطق الطیر عطار در نقوش تزیینی آرامگاه امام زاده روشن آباد گرگان [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 19-37]
 • مولف تحلیل نگارۀ «مجلس همایون و اکبر» از مجموعۀ مُرقع گلشن با تاکید بر انواع حضورِ هنرمند در اثر [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 5-19]

ن

 • نبرد رخش و شیر خوانش بیش‌متنی از جایگاه حیوانات در نگاره‌های نبرد رخش و شیر در قرن دهم هجری [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 36-51]
 • نقاشی دیواری تحلیل محتوای نقاشی‌های ‌دیواری در خانه‌های قاجاری تبریز [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 130-153]
 • نقاشی دیواری بقاع متبرکه مقایسه نقوش نقاشی‌های دیواری بقاع متبرکه در لاهیجان و نقاشی‌های شاهنامه‌ی کارکیا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 54-73]
 • نقاشی روی کاشی تأملی بر کارکردهای چند ساحتی کاشی نگاره مجلس درویشان در تکیه معاون الملک کرمانشاهان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 52-67]
 • نقش تطبیق مولفه های فنی و زیبایی شناختی در جل اسب قشقایی و شاهسون [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 204-222]
 • نقوش تزئینی تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]
 • نقوش نمادین مقایسه نقوش نقاشی‌های دیواری بقاع متبرکه در لاهیجان و نقاشی‌های شاهنامه‌ی کارکیا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 54-73]
 • نگارگری اسلامی بازنمایی درختان مقدس و اسطوره ای اسلامی در نگارگری (زقوم، طوبی، سدره المنتهی) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 5-18]
 • نگارگری صفوی رواج مصوّرسازی سوز و گداز نوعی خبوشانی در عصر صفوی: با تاکید بر نسخۀ موزۀ هنر والترز [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 68-80]
 • نگاره ... شبی چون شَبَه روی شسته به قیر (بررسی ارتباط موضوعی متن و تصویر در داستان بیژن و منیژه) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 154-170]
 • نماد تحلیل نشانه شناسانه تمثیل های منطق الطیر عطار در نقوش تزیینی آرامگاه امام زاده روشن آباد گرگان [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 19-37]
 • نوا تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]

و

 • واژگان کلیدی: خانه تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل) [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]

ه

 • هندسه جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 109-129]
 • هنر اسلامی تحول فردیت خطاطی [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 81-97]
 • هنر اسلامی جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 22، 1400، صفحه 109-129]
 • هنر سنتی بررسی تطبیقی ویژگی‌های بصری، الگوهای هندسی و کاربرد گره‌چینی چوبی در خانه‌های تاریخی درمیان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 161-184]
 • هنرمندان لواسانی هنرمندان لواسانی در پهنه‌ی ری،تهران و لواسان [دوره 8، شماره 21، 1400، صفحه 112-121]