دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، اسفند 1399 
مطالعه تطبیقی درهای منبت مسجد افوشته نطنز با آثار مشابه دوره تیموری

صفحه 103-115

10.22077/nia.2021.3499.1334

حوریه آذری؛ فرهاد خسروی بیژائم؛ قباد کیانمهر؛ بهاره تقوی نژاد