دوره و شماره: دوره 10، شماره 25، شهریور 1402 
بررسی رابطه‌ی بیش‌متنی نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه و ساسانی

صفحه 5-19

10.22077/nia.2022.4922.1563

ابوالفضل عبداللهی فرد؛ بهمن نامور مطلق؛ محمد خزایی؛ الهام شمس