دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-106 
نقش ویژگی های خط نستعلیق در انتقال پیام

صفحه 32-41

10.22077/nia.2014.492

جلیل الله فاروقی؛ محمد علی بیدختی؛ مونا نیکزادفر