دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، آذر 1396 
بررسی نقوش و تزیینات رحل قرآن(قرن هشتم هجری) در موزه متروپولیتن

صفحه 34-46

10.22077/nia.2018.1844.1145

علی رضا خواجه احمد عطاری؛ بهاره تقوی نژاد؛ صدیقه میراسمعیل زاده فخیم