دوره و شماره: دوره 2، شماره 7.8 - شماره پیاپی 7، آذر 1394، صفحه 4-142 
کتیبه نگاری آیات قرآنی بر مناره های سلجوقی

صفحه 4-14

10.22077/nia.2015.644

مجید ساریخانی؛ اکبر شریفی نیا؛ طیبه شاکرمی