دوره و شماره: دوره 2، شماره 7.8 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 4-142 
1. کتیبه نگاری آیات قرآنی بر مناره های سلجوقی

صفحه 4-14

10.22077/nia.2015.644

مجید ساریخانی؛ اکبر شریفی نیا؛ طیبه شاکرمی


7. جانبخشی به طبیعت در آثار سلطان محمد

صفحه 84-96

10.22077/nia.2015.653

صمد نجارپورجباری؛ علیرضا خواجه عطاری