دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1394، صفحه 1-108 
هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی

صفحه 27-38

10.22077/nia.2015.474

محمود فیض آبادی؛ سید مجتبی میرحسینی؛ مجتبی انصاری


تصویر گری براق در هنر سفالگری ونگارگری دوره اسلامی با تاکید بر معراج پیامبر (ص)

صفحه 51-63

10.22077/nia.2015.485

فخر الدین محمدیان؛ خدیجه شریف کاظمی؛ احمد صالحی کاخکی؛ فرید احمد زاده