دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، مهر 1395 
بررسی تطبیقی نگارۀ دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری

صفحه 62-75

10.22077/nia.2016.798

حسین مهرپویا؛ بنفشه سلیمی پور؛ طیبه شاکرمی؛ اکبر شریفی نیا