دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، فروردین 1395 
اسطور ه شناسی صورت های فلکی منقوش در فرش منطقه البروج

صفحه 36-54

10.22077/nia.2016.725

محمدامین حاجی زاده؛ مسعود کلانتری سرچشمه؛ سامان فرزین