دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل کاربرد نقوش هندسی متنوع، بدون رعایت اصل تقارن در آجرکاری سلجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22077/nia.2022.5052.1577

حمید افشار؛ محمد مرتضایی


‌‌کاربست پنج اصل منتخب گشتالت در تحلیل کتیبه گریو گنبد بقعه دوازده امام یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22077/nia.2022.5452.1624

صفیه حاتمی؛ فرنوش شمیلی


مطالعه فرم و نقش آثار فلزی مقبره خواجه احمد یسوی در ترکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22077/nia.2023.6029.1690

سید محمد میرشفیعی؛ شهریار شکرپور؛ رضوان مهوری حبیب آبادی


بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های شهری استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

10.22077/nia.2023.5632.1676

فرنوش رحمانی؛ علی وندشعاری؛ عبداله میرزایی؛ وحیده حسامی


تحلیل معنایی نقوش بناهای قاجاری در بافت قدیم شهر بیرجند (بر اساس رویکرد معناشناسی دیداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22077/nia.2023.6208.1712

فهیمه رضویان؛ علی زارعی؛ مریم ظهوریان؛ حسین کوهستانی


خط و هندسه پنهان در زوایای کتیبه‌های مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی (مطالعه موردی گنبد الله الله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22077/nia.2023.5850.1671

نیلوفر سیفی؛ ابوالفضل عبداللهی فرد


نقوش و مضامین تزیینی سنگ قبرهای برخوار در دوره‌های صفوی تا قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22077/nia.2023.6235.1715

عباسعلی احمدی


بازجست سنت دیوارنگاری پارتی در دیوارنگاری قرون اولیه اسلامی بر اساس نظریه پانوفسکی نمونه مورد مطالعه: تپه تاکستان نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22077/nia.2023.6614.1772

رضا خزاعی؛ پرویز اقبالی؛ یعقوب آژند؛ سیدرضا حسینی؛ میثم لباف خانیکی


مؤلفه‌های گفتگومندی باختینی در زیورآلات معاصر هندوستان با نقش‌مایه جانوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22077/nia.2023.6205.1709

زهرا مهدی پور مقدم؛ شهریار شکرپور


پژوهش تحلیلی کاشی‌های زرین‌فام ستاره‌ای‌شکل بنای امام‌زاده یحیی ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22077/nia.2023.6216.1722

حمید حسنعلی پور؛ حسین صدیقیان


تحلیل تطبیقى نقاشى‌های دیواری امویان و دوره معاصر در سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22077/nia.2023.6318.1725

الاء بصل؛ فاطمه کاتب؛ ابوالقاسم دادور؛ مریم مونسی سرخه


شیرسنگی کنگره‌دار؛ گونه‌ای از سنگ مزارهای گورستان اسلامی شهسوار ایذه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22077/nia.2023.6548.1765

سید رسول موسوی حاجی؛ حسین فیضی؛ حسن هاشمی زرج آباد


مطالعه سبکی نقوش تذهیب چادرها و سایه‌بان‌های نگاره‌های منتخب شاهنامه شاه‌تهماسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22077/nia.2023.6222.1713

صمد نجارپور جباری؛ مرضیه جعفرپور


تحلیل نسبت هندسه با ساختار بصری و محتوایی نقاشی معراج حضرت محمد (ص) نسخه خمسه نظامی 956ه.ق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22077/nia.2023.6380.1737

رضا پورزرین؛ اصغر جوانی