دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-100 
5. نقش امیر علیشیر نوایی در رونق هنر خوشنویسی عهد تیموری (906-876 هجری قمری)

صفحه 57-69

محمد حسن الهی زاده؛ کبری محمد دوست لشکامی؛ علی نجف زاده