دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-96 
5. انتقال معنی از طریق تصویرسازی ذهنی در جزء سی ام قرآن کریم

صفحه 59-68

10.22077/nia.2014.554

جلیل اله فاروقی هندوالان؛ زهر ه آسوده؛ عبدالرحیم حقدادی