دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-106 
3. نقش ویژگی های خط نستعلیق در انتقال پیام

صفحه 32-41

جلیل الله فاروقی؛ محمد علی بیدختی؛ مونا نیکزادفر


4. رمز گشایی معانی عرفانی رنگ در نگاره هایی از هفت گنبد (بر اساس آراء حکیمان اسلامی)

صفحه 42-54

جلال الدین سلطان کاشفی؛ سمیه صفاری احمد آباد؛ محمد رضا شریف زاده