دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-96 
4. تناسب، زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند

صفحه 50-58

مهدی محمدزاده؛ عاطفه فاضل؛ حسین سامانی


5. انتقال معنی از طریق تصویرسازی ذهنی در جزء سی ام قرآن کریم

صفحه 59-68

جلیل اله فاروقی هندوالان؛ زهر ه آسوده؛ عبدالرحیم حقدادی