دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398 
4. بررسی تطبیقی دو منبر دوره سلجوقی و ایلخانی (مشکول و نائین)

صفحه 47-59

حسین نوروزی قره قشلاق؛ سمیه صالحی؛ حجت الله رشادی


6. پژوهشی بر آرایه های هندسی موجود در نگار ه های شاهنامه بایسنقری

صفحه 74-86

محمد امین حاجی زاده؛ محمدعلی بیدختی؛ مریم عظیمی نژاد


7. تزیینات معماری در حوضخانۀ خانۀ دُخانچی شیراز

صفحه 87-94

آذر صفایی؛ محمدصادق میرزا ابولقاسمی