شناسایی مفاهیم و ریشه های تصویری گل و مرغ در تایپوگرافی معاصرایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه مارلیک، نوشهر

2 استادیار گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت (نویسنده مسئول)

چکیده

گل و مرغ یکی از نقش مایه های رایج در هنر ایرانی است. ه منشینی یک نگاره گیاهی در کنار یک پرنده از نظر شکل و محتوا
ریشه در هنر و فرهنگ ایرانی دارد. تحلیل حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که گل و مرغ در هنر ایرانی چه مفهومی می تواند
داشته باشد و درتایپوگرافی معاصر ایران چگونه نمود پیدا کرده است. هدف تحقیق شناخت پیشینه و فرم های متنوع گل و مرغ
در هنر ایران به ویژه نگارگری ایرانی و نیز شناسایی مفاهیم اسطوره ای این نمادهاست. براساس نتایج تحقیق در اسطوره های ایرانی
و زرتشتی همنشینی گیاه و پرنده به شکل اسطوره سیمرغ و درخت زندگی توصیف شده است. در آثار ایرانی دوره های متعدد
سیمرغ بر روی درخت ترسیم شده است. پیش از اسلام نیز نقش مایه درخت و مرغ در آثار هنری به چشم م یخورد. نماد مرغ در
خوشنویسی اسلامی و نقاشی خط از طریق ه منشینی حروف ایجاد می شود. تایپوگرافی ایرانی نیز یکی از زمینه های ظهور گل و
مرغ در گرافیک معاصر ایران است. در این آثار گاه گل و مرغ در کنار نوشتار و یا گاهی به شکل جداگانه در کنار نوشتار فارسی
به کار رفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و تصویرخوانی
است. روش تجزیه و تحلیل داد ه ها کیفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Concepts and Roots of Flower and Bird Motifs in Contemporary Iranian Typography

نویسندگان [English]

  • Masomeh Shafaghte Roudsari 1
  • Hossein Abeddoust 2
1 M.A of Visual Communication, Marlik University, Noshahr
2 Assistant Professor, Art and Architecture Department, Gilan University, Rasht (Corresponding Author)
چکیده [English]

One of the most common motifs in Iranian art is flower and bird. The companion of a botanical pattern along with
a bird is rooted in Iranian art and culture. The present analysis seeks to answer this question: what are the concepts
and roots of the flower and bird motifs in Iranian art? And how has it appeared in contemporary Iranian typography?
The purpose of the study is to recognize the background and various forms of flowers and bird in Iranian art,
especially Persian miniature, as well as to identify the mythological concepts of these symbols. According to the
results of the research in Persian and Zoroastrian mythology, plants and birds companion is described in the form
of the myth of Simorgh and the life tree. In Iranian works, Simorgh is usually drawn on the tree. Before Islam, the
tree and the bird motifs was also seen in the works of art. In Islamic calligraphy and the drawing, the bird symbol
is created through the conjunction of the letters. Iranian typography is one of the areas of the advent of flowers and
bird motifs in Iranian contemporary art. In these works, the flowers and birds are sometimes used alongside the
writing or sometimes in a separate form alongside the Persian text. The research method is descriptive-analytical.
The method of gathering library content is through note taking and illustration interpreting. The method of data
analysis is qualitative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concepts
  • Visual Background
  • Flower and Bird Motifs
  • Iranian typography
## • تیموری، کاوه. ) 1391 (. راز نقاشی خ . ط تهران: نشر کتاب آبان. ## • تفضلی، احمد. ) 1354 (. مینوی خر . د تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ## • دادور، ابوالقاسم؛ منصوری، الهام. ) 1385 (. درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران در عهد باستا . ن تهران: نشر کلهر و دانشگاه الزهرا. ## • سیف، هادی. ) 1390 (. مجموعه نقاشی های گل و مرغ نگارگران شیراز . ی تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ## • شهدادی، جهانگیر. ) 1384 (. دریچه ای بر زیبایی شناسی ایران گل و مر . غ تهران: کتاب خورشید. بازتاب « .) ## • شیرازی، ماه منیر؛ موسوی لر، اشرف السادات. ) 1395 فصلنامه .» آرای فلوطین در زیبایی شناسی هنر ایرانی - اسلامی .33- نگره، شماره 38 ، دانشگاه شاهد: 23 ## • طباطبایی، صالح. ) 1391 (. دانشنامه هنر و معماری ایران . ی تهران: فرهنگستان هنر. ## • فرنبغ دادگی. ) 1385 (. بنده . ش مترجم: مهرداد بهار. تهران: توس. ## • کن بای، شیلا. ) 1378 (. نقاشی ایران . ی مترجم: مهدی حسینی. تهران: دانشگاه هنر. ## • عفراوی، بهرام. ) 1388 (. لوگوتایپ های ایران . ی تهران: 30 بال هنر. ## • مشکی، ساعد. ) 1385 (. طراحان گرافیک معاصر ایرا . ن قباد شیوا. تهران: یساولی. ## • مختاری، داریوش. ) 1393 (. تایپو گرافی، حرو فنگار . ی تهران: شهر نشر. نمادپردازی گیاه و پرنده در اسطوره های « .) ## • مختاریان، بهار. ) 1389 مقاله ارائه شده در هفته پژوهش، دانشگاه هنر اصفهان، ،» ایرانی .15- اصفهان: 1 ## • نجابتی، مسعود. ) 1387 (. خط در گرافی . ک تهران: کتاب های درسی ایران. ## • یاحقی، محمدجعفر. ) 1386 (. فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارس . ی تهران: نشر فرهنگ معاصر. ## • James, E.O.(1966).Tree of life,Studies in history of religions, Leiden:E.j.Brill.the