تعداد مقالات: 128
4. بررسی و تحلیل نسخه خطی قرآن نِگِل

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 4-14

10.22077/nia.2014.543

محمدابراهیم زارعی


6. کتیبه نگاری آیات قرآنی بر مناره های سلجوقی

دوره 2، شماره 7.8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 4-14

10.22077/nia.2015.644

مجید ساریخانی؛ اکبر شریفی نیا؛ طیبه شاکرمی


7. بررسی آرایه های معماری گنبد علویان همدان

دوره 3، شماره 9، بهار 1395، صفحه 4-21

10.22077/nia.2016.722

رضا نظری ارشد؛ علی زارعی


8. تحلیل بصری عنصر فرشته در آثار استاد محمود فرشچیان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1395، صفحه 4-15

10.22077/nia.2016.774

علیرضا شیخی؛ نسیم قرائی


9. نگاهی بر عناصر نمادین کاشی نگار ه های قاجار کرمان(مطالعه موردی ده اثر)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 4-18

10.22077/nia.2016.788

مهناز مؤمنی لندی؛ امیرحسین چیت سازیان


12. معرفی و خوانش کتیبه های آثار فلزی عصر صفوی مطالعه موردی: نمونه های موجود در موزه آستان قدس رضوی

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 4-12

10.22077/nia.2019.2032.1164

هانیه حسین نیا امیرکلائی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ علی زارعی


13. شناسایی و طبقه بندی آرایه های معماری مسجد امام(ره) بروجرد با تأکید بر ویژگی های ساختاری

دوره 4، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 4-18

10.22077/nia.2018.1750.1147

مهناز پیریایی؛ مُحیُّ الدّین آقاداودی


17. نقش قرآن کریم در آفرینش هنری و شیو ه های مختلف کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 6-18

10.22077/nia.2014.550

مجید ساریخانی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ محمود طاووسی


19. بررسی نگاره های مربوط به رستم ودیو سپید در نگارگری

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-27

10.22077/nia.2015.484

میترا شاطری؛ علی اعراب


22. مطالعه تطبیقی واقعه معراج در نگاره معراج سلطان محمد و متن معراجیه‌های نظامی

دوره 5، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-29

10.22077/nia.2019.1584.1115

مهدی دوازده امامی؛ زینب سادات حسین زاده حجازی؛ محی الدین آقاداودی


23. مطالعه نقوش مذهبی درکاشی های تکیه معاون الملک

دوره 2، شماره 7.8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-29

10.22077/nia.2017.742.1021

الهه پنجه باشی؛ فرنیا فرهد


24. بازشناسی تناسبات طلایی در نگار ه های کمال الدین بهزاد(مطالعه موردی: نگاره ساخت مسجد جامع سمرقند)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1395، صفحه 16-31

10.22077/nia.2016.775

رعنا بهرامیان؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ علی زارعی؛ آرزو پایدارفرد