کلیدواژه‌ها = نگارگری
تعداد مقالات: 13
3. پژوهشی بر آرایه های هندسی موجود در نگار ه های شاهنامه بایسنقری

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 74-86

10.22077/nia.2019.2400.1205

محمد امین حاجی زاده؛ محمدعلی بیدختی؛ مریم عظیمی نژاد


4. مطالعه تطبیقی واقعه معراج در نگاره معراج سلطان محمد و متن معراجیه‌های نظامی

دوره 5، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-29

10.22077/nia.2019.1584.1115

مهدی دوازده امامی؛ زینب سادات حسین زاده حجازی؛ محی الدین آقاداودی


7. بررسی تطبیقی نگارۀ دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری

دوره 3، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 62-75

10.22077/nia.2016.798

حسین مهرپویا؛ بنفشه سلیمی پور؛ طیبه شاکرمی؛ اکبر شریفی نیا


8. تحلیل بصری عنصر فرشته در آثار استاد محمود فرشچیان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1395، صفحه 4-15

10.22077/nia.2016.774

علیرضا شیخی؛ نسیم قرائی


11. بررسی نقوش سفالینه های مینایی ساوه در سده های ششم و هفتم هجری قمری براساس نمونه های موزه متروپولیتن

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 4-20

10.22077/nia.2015.563

احمد صالحی کاخکی؛ میترا شاطری؛ سولماز منصوری