مطالعه تطبیقی مصادیقی از سنگ نگار ه های باستانی و نمونه های مکاتب نگارگری اسلامی، جهت بازشناسی استعلا در مدیحه سرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد هنر اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

نگاره های مرتبط با آیین بار، که دارای کنش ستایش بوده، در ادوار پیش از اسلام برای تزیین سنگ نگاره های معابد، مقابر و کاخ ها به کاررفته و در دوران اسلامی نیز در نگارگری، مطرح شده است و به نظر می رسد بتوان ب هواسطه آن به بازشناسی امر استعلایی کنش مدیحه سرایی موجود در آیین جمعی بارگاهی، پرداخت. مطالعه تطبیقی نمونه نگاره های مرتبط با آیین بار در دوره باستانی و اسلامی ایران، جهت بازشناسی وجه استعلایی مدیحه سرایی آن، از اهداف این نوشته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان ب هواسطه مصادیق تصویری باستانی و عصر اسلامی ایران، به بازشناسی وجه استعلا در مدیح هسرایی پرداخت؟ بر اساس نتایج، در دوره باستان، آیین باریابی به محضر فرادست حکومتی اعم از خدایان، ارواح نیاکان و شاه در زمان ها و مکان های معینی به انجام م یرسیده و کنش ویژه گفتاری همسو با آن در قالب سروده های ستایشی- نیایشی از جانب افراد مذهبی ستایشگر، همراه با اشارات دست، تعظیم و آستا نبوسی مطرح بوده است. انجام این امور حاکی از وجود یک نگاه تقد سنمایی و استعلایی در فرهنگ ایران باستان است که بازنمود آن را می توان در آثار مربوط به سنگ نگاره ها مشاهده کرد؛ همچنین با مطالعه مصادیقی از هنر نگارگری به نظر می رسد که این کنش در دوره اسلامی با حضور گروه های مختلف مدیحه سرا و در محضر فرادستان حکومتی مانند شاه، سلطان یا حاکم محلی، با همان نگرش استعلایی و نشانه های بصری، تداوم داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative studying about proofs of “ancient petro glyphs and samples of Islamic Persian Painting” for recognizing of heightened in eulogy

نویسنده [English]

  • Nasrin Sattari Najaf Abadi
M.SC of Islamic Art, Art University of Isfahan
چکیده [English]

Implication of Persian Paintings related to first custom honored performances and eulogy action related to it
are not clear but it seems that concentrating on this subject, is an inseparable part of craved works related to different
ancient buildings and pieces of Persian Painting in Islamic time. Custom honored has concluded praying
worshiping action that means eulogy poetries with heightened view used to be performed in present of high social
positioned people of society with a very special customs for making it more and more glorious. The question is
that how can someone analyze heightened view in custom honored eulogy in Persian Paintings related to it? Main
purpose of this research is comparative studying of some proofs of petro glyphs in Iranian ancient time and some
of Persian Paintings samples of Islamic time. It seems that in all found samples, there are signs of worshiping
eulogist sacred actor’s clothes, educator, musician and singer and eulogy poem, necessity of knowledge about
manners of hands gesture toward the king’s or governor place that shows respect, obedience and submission of
inferior eulogist person for his dominant and master and different kind of bowings and showing curtsy, also the
place that anyone is sitting in higher place than other people and eulogists and finally having the all equipments
of writing, several musical instruments or petition and scroll of poets in their hands can be a sign of special look
of holiness and sanctity view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eulogy
  • custom honored
  • heightened view
  • petro glyphs
  • Persian painting
 ## • اعوانی، غلامرضا. ) 1375 (. حکمت و هنر معنو . ی تهران:گروس. ##  • الیاده، میرچا. ) 1389 (. رساله در تاریخ ادیا . ن مترجم: جلال ستاری. تهران: سروش. ## •_____________  . ) 1388 (. اسطوره و آیین از روزگار باستان تا امرو.ز مترجم: ابوالقاسم اسماعیل پور. تهران: اسطوره. ##  • الیاده، میرچا. ) 1375 (. دی نپژوهی، جلد او . ل مترجم: بهاءالدین خرمشاهی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ##  • اوشیدری، جهانگیر. ) 1383 (. دانشنامه مزدیسنا: واژ هنامه توضیحی آیین زرتش . ت تهران: نشر مرکز. ##  • باسورث، ادموند کلیفورد. ) 1364 (. تاریخ غزنویا . ن مترجم: حسن انوشه. تهران: انتشارات سپهر. ##  • برایان، پی یر. ) 1377 (. تاریخ امپراطوری هخامنشیان: از کوروش تا اسکند . ر مترجم: مهدی سمسار. تهران: انتشارات زریاب. ## جلوه های پیوستگی در فرهنگ و « .) • بنی سلیم، محمد. ) 1387 - فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، 15 ، صص: 9 ،» تمدن ایران .30 ## • بیتس، دانیل. ) 1389 (. انسان شناسی فرهنگ . ی مترجم: محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی. ##  • پوپ، آرتور اوپهام؛ اکرمن، فیلیکس. ) 1387 (. سیری در هنر ایران: از دوران پیش ازتاریخ تا امروز، جلد پنجم. مترجم: نجف دریابندری و دیگران. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ## • جاحظ، ابو عثمان عمر بن بحر. ) 1330 (. التاج، اخلاق الملوک فی امور الریاس . ه مترجم: حبیب الله نوبخت. تهران: تابان. ## • جعفریان، رسول. ) 1389 (. صفویه در عرصه دین، فرهنگ و ریاست، جلد اول. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ##  • خاتمی، محمود. ) 1390 (. پیش درآمد فلسفه ای برای هنر ایران . ی تهران: متن. ##  • خلف تبریزی، محمدحسین. ) 1391 (. برهان قاط . ع به تصحیح محمد معین. تهران: امیرکبیر. ##  • دادور، ابوالقاسم؛ برازنده حسینی، مهتاب. ) 1391 (. هم بودی دین و هنر در ایران باستا . ن تهران: گستره. ## • دبیر سیاقی، محمد. ) 1373 (. سخن گستر سیستا . ن تهران: سخن. ##  • دهخدا، عل یاکبر. ) 1377 (. لغت نامه دهخد.ا جلد سیزدهم.تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ##  • دیاکونوف، ایگور میخاییلوویچ. ) 1345 (. تاریخ ما . د مترجم: کریمکشاورز. تهران: پیام. ##  • ستوده، حسی نعلی. ) 1352 (. تاریخ آل مظف . ر تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ## • شهزادی، رستم. ) 1383 (. واژه نامه پازن . د تهران: فروهر. ##  • عفیفی، رحیم. ) 1373 (. فرهنگ نامه شعری، جلد دوم.تهران: سروش. ##  • قدیانی، عباس. ) 1384 (. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره هخامنشیا . ن تهران: فرهنگ مکتوب. ##  • کالج، مالکوم. ) 1380 (. اشکانیان/پارت ه.ا مترجم: مسعود رجب نیا. تهران: هیرمند. ##  • کامرون، جرج. ) 1365 (. ایران در سپیده دم تاری . خ مترجم: حسن انوشه. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ##  • کخ، هایده ماری. ) 1378 (. پژوهش های هخامنش . ی مترجم: امیرحسین شالچی. تهران: آتیه. ##  • کریستن سن، آرتور امانوئل. ) 1378 (. ایران در زمان ساسانیا . ن مترجم: رشید یاسمی. تهران: صدای معاصر. ##  • کن بای، شیلا. ) 1391 (. نقاشی ایران . ی مترجم: مهدی حسینی. تهران: انتشارات دانشگاه هنر. ##  • گری، بازیل. ) 1354 (. نگاهی به نگارگری در ایرا . ن مترجم: فیروز شیروانلو. تهران: توس. ##  • محمدپور، احمد. ) 1392 (. روش تحقیق کیفی ضدرو . ش تهران: جامعه شناسان. ##  • محمدی ملایری، محمد. ) 1384 (. فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلام . ی تهران: توس. ##  • مرادی غیاث آبادی، رضا. ) 1391 (. سنگ نگاره های صخره ای ایرا . ن تهران: نقش طاووس. ## • ویدن گرن، گئو. ) 1392 (. پژوهشی در خرقه درویشان و دلق صوفیا . ن مترجم: بهار مختاریان. تهران: آگه. ## • هینلز، جان راسل. ) 1391 (. شناخت اساطیر ایرا . ن مترجم: ژاله ) آموزگار و احمد تفضلی. تهران: نشر چشمه. ) 1975## • Canby, S. R.(2011). The Shahnama of Shah Tahmasp. Distributed by Yale University press. •# # Paris National Museum. (1965). Painting mounted as an album page. www.article.tebyan.net  •## Istanbul University library. (1422). Early Persian Painting:Kalila and Dimna:Burzuya Returned from India befor Khusrau Anushirvan. Istanbul University press.• ##  https://iranatlas.info/parseh, www.sassanids.com ##