نویسنده = فاطمه شفیعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجلّی رمز نور در معماری اسلامی (بر مبنای نگاه اشرقی سهروردی به نور وتأکید بر شاخصه های مساجد اسلامی)

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 24-41

فاطمه شفیعی؛ علیرضا فاضلی؛ محمد جواد آزادی


2. زیبایی شناسی کارکرد نور در تذهیب های قرآنی (با تاکید بر مبانی حکمت نوریه سهروردی)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 40-49

آرزو پایدارفرد؛ فاطمه شفیعی