دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1395 
5. بررسی تطبیقی نگارۀ دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری

صفحه 62-75

حسین مهرپویا؛ بنفشه سلیمی پور؛ طیبه شاکرمی؛ اکبر شریفی نیا