تاثیر و تأثرات مدرسه صنایع قدیمه و موزه هنرهای ملی در نگارگری معاصر مطالعه موردی: محمود فرشچیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

نخستین و تاثیرگذارترین کانون هنرهای سنتی و ملی در دوره معاصر ایران، بدون تردید «مدرسه صنایع قدیمه» و به ویژه موزه هنرهای ملی بوده است. مسئله این پژوهش، چرایی و چگونگی تاثیرگذاری مدرسه صنایع قدیمه و موزه هنرهای ملی در آثار فرشچیان و تاثیرگذاری متقابل هنرمند بر این کانون های هنر بوده است.
      در این مقاله که از نوع «نظری» و با روش «توصیفی- تحلیلی» انجام پذیرفته است، کوشش گردیده که با اسناد و اطلاعات کتابخانه­ای و میدانی، ضمن تبیین اهمیت تاریخی مدرسه صنایع قدیمه و جایگاه موزه هنرهای ملی در دوران معاصر، تاثیر این دو مرکز جریان ساز هنری بر آثار فرشچیان و متقابلا تاثیر هنرمند بر این مراکز، مورد بازشناسی و واکاوی قرار گیرد.
      نتیجه این که، ایجاد نظام مدرسه ای نوین با تاسیس دارالفنون و استمرار و اقتضائات این ساختار در مدارس بعدی نظیر صنایع قدیمه، دلیل تاثیرپذیری غیر مستقیم آثار فرشچیان از مدرسه صنایع قدیمه و موزه هنرهای ملی بوده است. بر این دلیل، گفتگوهای متعدد نگارنده با هنرمند و همکاران و شاگردان ایشان و تصاویر مرتبط نیز باید افزود. همچنین درباره چگونگی این تاثیرپذیری نیز آشکار شد که بیشتر به طور غیر مستقیم و نسبی و با واسطه استادان این نظام صورت پذیرفته است.
     همچنین علاوه بر این تاثرات غیر مستقیم، فرشچیان خود نیز تاثیرات مستقیمی بر این مراکز هنری داشته است. فرشچیان با مدیریت کارآمد اداره کل هنرهای ملی، آموزش کارمندان و طراحی برای کارگاه های نه­گانه این اداره و خلق آثار جریان ساز، تاثیرات قابل توجهی بر نگارگران جوان و معاصر ایرانی نهاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact and Effects of the Old Handicrafts School and the National Museum of Art on Contemporary Iranian Painting Case Study: Mahmoud Farshchian

نویسنده [English]

 • Amir Rezaei Nabard
PhD Candidate of Comparative and Analytic History of Islamic Arts, College of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

The first and most influential center for traditional and national arts on the contemporary era of Iran was undoubtedly the “old Handicrafts School “, and in particular the National Arts Museum. The issue of this research is to found out their impact and effect on the works of Farshchian and the artist’s mutual influence at these art centers. In this article, which is “theoretical” and “descriptive-analytic” method, it has been tried to introduce the historical importance of the old Handicrafts School and the position of the National Arts Museum in Contemporary period with library and field information and documents, and the impact of these two centers of artistic flowmanship on the works of Farshchian and the artist’s influence on these centers will be reconsidered. The establishment of new school system and the Academy of Sciences and the continuity and necessity of this structure in the next schools, such as the old Handicrafts School, is the reason for the indirect impact of Farshchian’s works from this center. For this reason, numerous interviews with the artist and colleagues and their students and related images should be added. It also became apparent about how this influence was made, more indirectly and relative, through the professors of this system. Farshchian with the effective management of the National Directorate of the National Arts, staff training and drawing for the departmental workshops, and the creation of works of art, has had a significant impact on the young and contemporary Iranian painters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • old Handicrafts School
 • National Arts Museum
 • Contemporary Iranian Painting
 • Mahmoud Farshchian
 • افتخاری، سید محمود .(1381). نگارگری ایران. تهران: زرین وسیمین.  
 •   بیرشک، احمد .(1373). گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله (چاپ دوم). بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی.  
 •   حصوری، علی .(1385). مبانی طراحی سنتی در ایران (چاپ دوم). چشمه.  
 •   رضائی­نبرد، امیر .(1396). نگار جاویدان. زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان. (با تقریظ محمود فرشچیان و پیشگفتار سید حسین نصر)فرهنگسرای میردشتی، زیر چاپ.  
 •   ساعتی با استاد (1344، مرداد)، هنر و مردم، شماره 34، 41 – 43.  
 •   صفائی، ابراهیم .(1356). تاریخچه هنرستان های هنرهای زیبای دختران و پسران. انتشارات ادارۀ کل آموزش هنری وزارت فرهنگ و هنر.  
 •   صور اسرافیل، شیرین .(1381). طراحان بزرگ فرش ایران: سیری در مراحل تحول طراحی فرش (چاپ دوم). تهران: پیکان.  
 •   قاضی میر احمد بن شرف الدین حسین منشی قمی .(1359). گلستان هنر (چاپ دوم؛ احمد سهیلی خوانساری، به تصحیح و اهتمام). کتابخانه منوچهری.  
 •   مجابی، جواد (1351، مرداد)، بهزاد: تصویرگر دنیای خیام، اطلاعات، شماره 13875. 
 •   مهر پویا، جمشید .(1367، آذر)، استاد حسین طاهرزاده بهزاد. موزه­ها. (شماره8)، 12- 23. 
 •   نقیبی، پرویز .(1357، 29 مهر)، یادداشت های آشنایی، تماشا، شماره  385. 
 •   نمایشگاه آثار استاد حسین بهزاد در آمریکا .(1335، زمستان)،  نقش و نگار، دورۀ اول، سال دوم. 
 •   هینیک، ناتالی .(1384). جامعه­شناسی هنر ( عبدالحسین نیک گهر، مترجم). آگه.