نویسنده = طیبه شاکرمی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تحلیلی بر نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

اکبر شریفی نیا؛ طیبه شاکرمی؛ رویا ارجمندی


2. بررسی و تحلیلی بر پوشاک سنتی زنان شهرستان در ه شهر (مطالعه موردی: گُل وَنی)

دوره 4، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-76

طیبه شاکرمی؛ اکبر شریفی نیا


3. بررسی تطبیقی نگارۀ دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری

دوره 3، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 62-75

حسین مهرپویا؛ بنفشه سلیمی پور؛ طیبه شاکرمی؛ اکبر شریفی نیا


4. کتیبه نگاری آیات قرآنی بر مناره های سلجوقی

دوره 2، شماره 7.8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 4-14

مجید ساریخانی؛ اکبر شریفی نیا؛ طیبه شاکرمی