نویسنده = اکبر شریفی نیا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تحلیلی بر نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره شهر

دوره 6، شماره 18، پاییز و زمستان 1398

10.22077/nia.2020.2549.1223

اکبر شریفی نیا؛ طیبه شاکرمی؛ رویا ارجمندی


3. بررسی تطبیقی نگارۀ دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری

دوره 3، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 62-75

10.22077/nia.2016.798

حسین مهرپویا؛ بنفشه سلیمی پور؛ طیبه شاکرمی؛ اکبر شریفی نیا


4. کتیبه نگاری آیات قرآنی بر مناره های سلجوقی

دوره 2، شماره 7.8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 4-14

10.22077/nia.2015.644

مجید ساریخانی؛ اکبر شریفی نیا؛ طیبه شاکرمی