نویسنده = جلیل اله فاروقی هندوالان
تعداد مقالات: 1
1. انتقال معنی از طریق تصویرسازی ذهنی در جزء سی ام قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-68

10.22077/nia.2014.554

جلیل اله فاروقی هندوالان؛ زهر ه آسوده؛ عبدالرحیم حقدادی