مزیت های رقابتی فرش دستبافت ایران از منظر سرمایه فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

اصطلاح سرمایه فکری در سالهای اخیر دستمایه پرداختن به دارایی های نامشهود کشورها و سازمانها به عنوان منابع
ارزش آفرین آن ها در عرصه رقابت جهانی شده است. شناسایی و بهکارگیری این سرمایه و محورهای فرعی آن شامل سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری و سرمایه انسانی به عنوان ابزارهای نوین علمی در جهت رشد کارآفرینی و کسب جایگاه رقابتی کشورها و سازما نها به کار گرفته می شوند. هدف از این پژوهش شناسایی قابلی تها و مزایای رقابتی فرش دستبافت ایران در بازارهای جهانی در انطباق با محورهای شناخته شده سرمایه فکری می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع داده های استفاده شده، از پژوهشهای کیفی می باشد، که با استفاده از داده های کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است. نتایج پژوهش نشان می دهند، مزایای رقابتی متعددی در فرآیند تولید و صادرات فرش دستبافت ایران منطبق بر محورهای مستخرج از سرمایه فکری وجود دارد. پیشنهاد می شود، مدیران و دست اندرکاران فرش ایران با حمایت از احداث مجتمع های قالیبافی زمینه بهر هبرداری از قابلیت های سرمایه های فکری فرش دستبافت ایران را برای شرکتها و تولیدکنندگان فرش فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Competitive Advantages of Iranian Hand Woven Carpet Regarding the Intellectual Capital Perspective

نویسنده [English]

 • Abdollah Mirzaee
Faculty Member, Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

The term intellectual capital, in global competitions, has been used to deal with the intangible assets of countries and organizations as their value added resources in recent years. As a modern scientific tools, the identification and use of this capital and also its subsidiaries including structural capital, customer capital, and human capital are used to improve countries and organizations entrepreneurship, and to reach to a competitive state. The aim of this research is identifying capabilities and competitive advantages of Iran hand knotted carpet in global markets in comparison to the known intellectual capital branches. A qualitative analytic approach and library based data collection were the research methods used in the present study. To put it in a nutshell, findings demonstrate that there are many advantages in producing and exporting hand-knotted Persian rugs, identifying and utilizing these capacities as the national artisticindustrial intellectual capital in a correct way, will help preserve and improve its position in the global markets. This research recommend that the carpet organization managers, with the support of the construction of carpet weaving complexes, provide the opportunity to utilization of the intellectual capital assets of Iran hand knotted carpets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Capital
 • Persian Hand Knotted Carpet
 • Influential Competitive
 •  آسایش، نعمت ا... و فرجی، مرتضی (1387)، «بررسی نظام تولید و توزیع فرش دست بافت به منظور ارایه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام کششی به نظام فشاری» فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، شماره 11، صص56-41 .
 •  آذرپاد، حسن و حشمتی رضوی، فضل ا... (1383)، فرشنامه ایران، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  
 •  آیت الهی، حبیب (1385)، «سنت گرایی و سنت گریزی در طراحی فرش»، فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، شماره 4و5، صص10-5 .  
 •  استوارت، توماس ( 1388)، «سرمایه فکری»، ترجمه گروه مترجمان، ماهنامه میثاق مدیران، شماره 48 ، صص47-46 .  
 •  احمدی، محمد، حاتمی زاده، نیکتا و محمد علی حسینی (1395)، «شناسایی و دسته بندی مفاهیم و مولفه های سرمایه فکری در سازمان»، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، دوره 5، شماره 3، صص 15-27.  
 •  بهرامی، محمدصادق (1395)، «سهم ما از دانش»، ماهنامه امواج دانش، سال اول، شماره 3، صص 3-3.  
 •  بختیاری، نادر، موسی خانی، محمد (1394)، «بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد پژوهشی در میان اعضای هیات علمی» نشریه علمی پژهشی فناوری آموزش، جلد 10، شماره 2، صص 165-174. 
 •  حصوری ، علی (1381) ؛ مبانی طراحی سنتی ایران ، تهران: نشر چشمه .  
 •  حیدری، سید عباس، سعیدی، نیما و سعیده زنده یاد (1393)، «مدیریت سرمایه های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم» فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 70، صص 133-164.  
 •  حیدری، سید عباس، سعیدی، نیما (1390)، «بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور»، فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، شماره 19، صص83-97.  
 •  خاکسارآستانه، حمیده و دیگران (1387)، «تعیین مزیت نسبی و شناسایی بازارهای هدف فرش دست بافت ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، شماره 11، صص124-113 .  
 •  جاکوب،سر رابین و دیگران، (1386)، مالکیت فکری، ترجمه حمید هاشم بیگی، تهران: جهاد دانشگاهی.  
 •  چیت سازیان، امیر حسین (1392)، «راهبرد مدیریت دانش در نظام فرش دستبافت ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، شماره23، صص6-5 .  
 •  زنجیردار، مجید و کهن، علی (1386)، «اندازه گیری و گزارش سرمایه فکری»، ماهنامه اتاق بازرگانی ایران، شماره 10و11 ، صص12-10 .  
 •  سید جوادین، سید رضا و همکاران (1389)، «ارزیابی تاثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی» فصلنامه  علمی- پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 36، صص 73-57 .  
 •  شیخی،ایوب، اسکندری، قاسم و احمد ولی زاده، «رتبه بندی شاخصهای سنجش سرمایه فکری با استفاده از تکنیک فازی»،  فصلنامه: پژوهش­های جدید در مدیریت و حسابداری، سال دوم، شمار سوم، صص 15-26.  
 •  فنی، زهره و پرویز آقایی (1393). سنجش و تحلیل میزان ادغام کلان شهرهای تهران و استانبول در فرآیند جهانی شدن، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال پنجم، شماره 13، تهران: مرکز ملی جهانی شدن.  
 •   قلیچ لی، بهروز و مشبکی، اصغر (1385)، «نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری در سازمان»، فصلنامه  علمی- پژوهشی دانش مدیریت، سال 19، شماره 75، صص 147-125 .  
 •   طراوت، اکبری (1395)، «بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی»،نشریه شباک، دوره 2، شماره 8-9. صص 19-27.  
 •  عباسی، البرز (1384)، «بررسی تاثیر مدل های مختلف کسب و کار بر سرمایه فکری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده اقتصاد و حسابداری.  
 •  عطافر، علی و علینقیان، نسرین (1387)، «مروری بر مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت فردا، سال ششم، شماره 20، صص35-25 .  
 •  نیازی، محسن و چیت سازیان،امیرحسین(1386)،«نقش فرهنگ اشتغال و کار بیرون از خانه در وضعیت قالی بافی» فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، شماره 6و7، صص 124-107.  
 •  Muhammad Bashir (2013). Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings for Islamic Countries and Assessment of KEI Indicators for Pakistan. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences November 2013, Vol. 2, No. 6. 23-43.  
 •  http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/461197-1170257103854/KEI.pdf