سیر پیدایش نقوش گیاهی در هنر صدر اسلام (بارویکرد ویژه به نقوش اسلیمی و ختایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری-دانشکده هنر و معماری-دانشگاه پیام نورمرکز پرند- استان تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، گروه هنر دانشگاه پیام نور تهران شرق

10.22077/nia.2018.1279.1087

چکیده

دوران هنر اسلامی شکوهمند ترین برهه ی تاریخ هنر و یکی از ارزشمند ترین دستاورد های بشری در عرصه هنری به شمار می آید و شامل انواع متنوعی از تخصصها همچون معماری ، خوشنویسی، نقاشی، سرامیک و مانند اینها می شود .در هنر اسلامی عناصر تکرار شونده زیادی وجود دارد، مانند: استفاده از طرح‌های هندسی یا ترسیمی غیر واقع‌گرایانه از گل و گیاه که به اسلیمی معروفند. نقوش اسلیمی در هنر اسلامی اغلب به عنوان نمادی از طبیعت بیکرانی به‌کار می‌رود که مخلوق خداست ، همچنین تعمد در عدم بازنمایی و تقلید دقیق طبیعت را معمولاً به‌عنوان نشانی از فروتنی هنرمندان دانسته‌اند که معتقد بودند ایجاد کمال تنها خاص خداوند است . در این پژوهش ابتدا به سیر پیدایش نقوش گیاهی در هنر صدر اسلام و زمینه کاربرد آنها پرداخته شده ، سپس به چگونگی شکل گیری صورت انتزاعی نمادها و هم چنین به میزان تاثیر پذیری این نقوش از دوران قبل از آن پرداخته است. در این پژوهش که به صورت توصیفی - تحلیلی است وگرد آوری اطلاعات نیز به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی تنظیم شده است ،یافته ها بیانگر این است که نقوش اسلیمی در ابتدا به دلیل ممنوعیت تصویر سازی انسان در صدر اسلام متداول شد که بن مایه هایی از هنر ساسانی داشته و کم کم بر اساس تعالیم خاص آن دوران، شکلی انتزاعی و آبستره را به خود گرفت و بر سایرهنر های این دوره هم تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Genesis of Plant Artifacts in the Art of Islam (Special decoration to the Arabesque and Khatay designs)

نویسندگان [English]

  • alireza moshabaki isfahani 1
  • narges safaee 2
1 department of architecture-faculty of art and architecture -payame noor university-parand branch-Tehran province-iran.
2 department of art, payame noor university, east-Tehran branch
چکیده [English]

Islamic art is one of the glorious periods of art history and one of the most valuable human achievements in artistic arts and includes various types of art such as architecture, calligraphy, painting, ceramics, and the like. In Islamic art, repetitive elements There are a lot of things like: using unrealistic geometric or graphic designs of flowers and plants known as Slavic. Slavic motifs in Islamic art are often used as a symbol of the infinite nature that is God's creature, as well as the intention of not representing and accurately immitting nature as usually mentions humility of artists who believed that the creation of perfection was only God's special. The purpose of this study was first to study the emergence of vegetable motifs in the art of early Islam and their application, and at a later stage how symbols were abstracted, as well as the extent to which these motifs were influenced from the previous era and their effect On contemporary times. In this research, which is descriptive-analytical, and the information is also arranged in the library and field-based way, the findings show that the Slavic motifs were first introduced by the prevalence of mankind's imaging of Islam at the dawn of Islam, Sassanid art and, gradually, based on the special teachings of that era, abstract and abstract forms that influenced the contemporary period

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Art
  • Arabesque
  • Khatami
  • plant designs