کلیدواژه‌ها = شاهنامه بایسنقری
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی مضامین نگار ه های شاهنامه بایسنقری و آثاری از نگارگری حماسی معاصر ایران*

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 60-73

صدیقه پورمختار؛ مرتضی افشاری


3. پژوهشی بر آرایه های هندسی موجود در نگار ه های شاهنامه بایسنقری

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 74-86

محمد امین حاجی زاده؛ محمدعلی بیدختی؛ مریم عظیمی نژاد


4. تطبیق عنصر نوشتار و تصویر در شاهنامه بایسنقری کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیت

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-86

محمدعلی بیدختی؛ مهلا نخعی؛ نصرالله تسلیمی