کلیدواژه‌ها = جنس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیلی بر پوشاک سنتی زنان شهرستان در ه شهر (مطالعه موردی: گُل وَنی)

دوره 4، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-76

طیبه شاکرمی؛ اکبر شریفی نیا