کلیدواژه‌ها = قالی ایران
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نماد ماهی و کاربرد فرم آن در قالی های صفوی و قاجار

دوره 4، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-62

وحیده حسامی؛ سمیرا بابرکت