نویسنده = محمدصادق میرزا ابولقاسمی
تعداد مقالات: 1
1. تزیینات معماری در حوضخانۀ خانۀ دُخانچی شیراز

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-94

آذر صفایی؛ محمدصادق میرزا ابولقاسمی