نویسنده = ایمان زکریایی کرمانی
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه تطبیقی سفالینه های مراکز سفالگری مِند گناباد و شَهرِضای اصفهان

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-54

امیر نظری؛ ایمان زکریایی کرمانی