نویسنده = محمد امین حاجی زاده
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی بر آرایه های هندسی موجود در نگار ه های شاهنامه بایسنقری

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 74-86

محمد امین حاجی زاده؛ محمدعلی بیدختی؛ مریم عظیمی نژاد