دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-104 
6. بررسی فضاهای تهی مسجد شیخ لطف الله

صفحه 70-82

سهیلا ظفری نایینی؛ سپیده ظفری نایینی