دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-108 
3. هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی

صفحه 27-38

محمود فیض آبادی؛ سید مجتبی میرحسینی؛ مجتبی انصاری


4. مطالعه فرم وموقعیت های کاربرد اژدها در قالی های صفویه

صفحه 38-51

وحیده حسامی؛ شیوا سلطان افغان؛ حسن هاشمی زرج آباد


5. تصویر گری براق در هنر سفالگری ونگارگری دوره اسلامی با تاکید بر معراج پیامبر (ص)

صفحه 51-63

فخر الدین محمدیان؛ خدیجه شریف کاظمی؛ احمد صالحی کاخکی؛ فرید احمد زاده