دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1395 
3. اسطور ه شناسی صورت های فلکی منقوش در فرش منطقه البروج

صفحه 36-54

محمدامین حاجی زاده؛ مسعود کلانتری سرچشمه؛ سامان فرزین