کلیدواژه‌ها = مکتب هرات
تعداد مقالات: 5
2. بررسی فرم، نقش و تزئینات ابزارآلات جنگی عصر تیموری و بازتاب آن در نگاره های مکتب هرات

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 42-58

الهه رضانژاد؛ سید ماهیار شریعت پناهی


4. ریخت شناسی نگاره سماع صوفیان منسوب به بهزاد

دوره 2، شماره 7.8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-107

شادی نقیب اصفهانی؛ افسانه ناظری


5. بررسی نگاره های مربوط به رستم ودیو سپید در نگارگری

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-27

میترا شاطری؛ علی اعراب